Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till ålandsbankens webbinarium

Innovationer för ett renare Östersjön

Välkommen till vårt hållbarhetswebbinarium
fredag 12.3.2021 kl. 10.00

Nu är det dags att publicera vinnarna i Östersjöprojektet. År 2020 mottog vi hela 168 ansökningar till Östersjöprojektet. Ålandsbanken har över tid donerat nästan 2 800 000 € för miljön.

I webbinariet kommer vi att diskutera Östersjöns tillstånd, lösningar för att förbättra det, företagsansvar och innovationer för att begränsa klimatförändringarna. Våra gäster är Ilkka Herlin (Baltic Sea Action Group), Pasi Vainikka (Solar Foods) och Marko Kärkkäinen (Clewat).

Ilkka Herlin, styrelsemedlem i BSAG, ger oss en inblick i varför det är så viktigt att rädda Östersjön, samt vad vi kan åstadkomma genom samarbete - som till exempel projektet Ett levande Östersjön som finansierats av Östersjöprojektet.

Därtill har vi med oss två synnerligen innovativa finska startup-företag, som fått finansiering av Östersjöprojektet tidigare år. Solar Foods framställer protein ur luften och rankades 2019 av Talouselämä bland Finlands "top 10 startups" med mest potential. Clewat grundades med hjälp av Östersjöprojektets finansiering 2018. Med hjälp av sin unika insamlare av avfall, vegetation och mikroplaster har de åtagit sig såväl nationella som globala projekt för att rädda hav och vattendrag från plast och övrigt avfall. Bägge företag berättar om sin inspirerande resa.

Välkommen att bekanta dig med morgondagens innovationer och lösningar för ett friskare Östersjön!

Program

Presentation av Östersjöprojektets resultat
Anne-Maria Salonius, chef Ålandsbanken Finland

Samarbeten behövs för att rädda Östersjön
Ilkka Herlin, Baltic Sea Action Group

Food Out of Thin Air - mat ur luften
Pasi Vainikka, vd och medgrundare, Solar Foods

Innovationer för att rädda Östersjön
Marko Kärkkäinen, kommerssiell direktör, Clewat


Vänligen notera att webbinariet är på finska.

Östersjöprojektet - ett projekt som uppmuntrar till aktivitet

Östersjöprojektet fokuserar på att förbättra läget i Östersjön genom att finansiera goda idéer och uppmuntra till aktion. Med en enkel process kan vi aktivera och engagera kunder, samarbetspartner och allmänheten.

Att stöda miljöprojekt har varit en del av Ålandsbankens verksamhet allt sedan 1997. Hittills har vi stött miljöarbete med över två miljoner euro. Våra Östersjökonton har spelat en viktig roll: banken har varje år donerat ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona av sina egna tillgångar till naturskydd.

Miljöskyddet fick ny vind i seglen sommaren 2014, då Anne-Maria Salonius seglade med sina vänner från Åland till Skärgårdshavet och de såg på nära håll i vilket dåligt skick Östersjön var. Det hav som mötte dem var långt ifrån den rena Östersjö de hade föreställt sig. Vid slutet av dagen var de övertygade om att något måste göras. Senare under sommaren föll bitarna på plats, och observationerna som gjorts på havet i kombination med Ålandsbankens miljöarbete lade grunden för Östersjöprojektet.

Tekniska instruktioner

Live stream fungerar bäst med chrome-webbläsare. Vimeo försöker alltid anpassa kvaliteten på live stream till bästa möjliga baserat på mottagarens internetuppkoppling, vilket kan göra att sändningen stundvis bryts. Du kan manuellt ändra kvaliteten genom att klicka på "inställningar"-knappen i videofönstret (kugghjulsikonen i det nedre högra hörnet av videofönstret) och ändra kvaliteten till lägsta möjliga (240p), så kommer videon sannolikt att visas utan avbrott. Stäng även ner andra program såsom e-post och andra webbläsarfönster, så att du får så mycket bandbredd som möjligt för att spela upp videon.

Chatten kan nås antingen genom att logga in eller genom att klicka på knappen "Chat as Guest". Du kan ställa frågor till presentatörerna genom att klicka på knappen "Have a Question?" längst ner i chattfönstret. Din fråga kommer att sparas i Vimeos system via vilket moderatorn kan skicka den vidare till sändning. Vi försöker besvara frågor som inkommer under sändning mot slutet av sändningen.

Disclaimer

ANSVARIG UTGIVARE

Ansvarig utgivare är Ålandsbanken Abp.

ÅLANDSBANKEN

Ålandsbanken står under finländska Finansinspektionens tillsyn.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Denna publikation är en sammanställning och bearbetning av information som i god tro inhämtats från källor vilka bedömts som tillförlitliga. Ålandsbanken kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Ålandsbanken åtar sig inte något ansvar för förluster eller skada som uppkommit genom beslut grundat på material i föreliggande publikation.

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Innehållet i denna publikation utgör inte någon oberoende investeringsanalys och utgivningen av publikationen innefattar inget förbud för anställda i Ålandsbanken att före spridningen för egen del handla i de värdepapper som omnämns. Publikationen är därför att betrakta som marknadsförings-material och syftet med den är endast att ge en allmän information som kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Informationen tar inte hänsyn till någon enskild persons (fysisk eller juridisk) ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av investeringar i värdepapper och utgör därför inte tillhandahållande av investeringsrådgivning. Den som önskar rådgivning bör kontakta Ålandsbankens kundrådgivare.

INTRESSEKONFLIKTER

Ålandsbanken har fastställt interna regler för hur intressekonflikter ska identifieras och hanteras. Dessa regler innehåller såväl organisatoriska som administrativa regler som syftar till att tillförsäkra bankens personal en tillräcklig grad av oberoende så att de kan tillvarata kundernas intressen. När det gäller de rekommendationer om investeringar i värdepapper som lämnas av Ålandsbanken finns det anledning att informera om att Ålandsbanken vid olika tillfällen kan handla för egen räkning och ha positioner i de värdepapper som rekommendationen avser. Mer information om hur Ålandsbanken hanterar intressekonflikter finns på www.alandsbanken.fi.

RISKER

Information i denna publikation som hänvisar till

• tidigare resultat som avser ett finansiellt instrument, ett finansiellt index eller en investeringstjänst, eller

• simulerade resultat, eller

• en prognos om framtida resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation om framtida resultat.

TÄNK PÅ

• att placeringar i värdepapper alltid innebär en ekonomisk risk och att de placeringar som du gör sker på din egen risk.

• att kontrollera utgivarens/emittentens kreditvärdighet.

• att du måste sätta dig in i de villkor som gäller för handel med värdepapper och i förekommande fall information i prospekt, marknadsföringsmaterial samt övrig information om aktuellt värdepapper, dess egenskaper och risker.

• att det är viktigt att kontrollera avräkningsnota och annan rapportering avseende dina placeringar samt omgående reklamera fel eller fråga om du inte förstår redovisningen.

• att det är viktigt att fortlöpande följa utvecklingen på dina innehav.

• att du när du gjort en investering i värde-papper, på eget initiativ måste vidta de åtgärder som krävs för att minska risken för förluster.

• att en investering i värdepapper både kan stiga och sjunka i värde samt att du till och med kan förlora hela det insatta kapitalet. Vissa placeringar i optioner eller andra derivatinstrument kan dessutom leda till förluster som överstiger din ursprungliga investering.

• att om du lånefinansierar en investering i värdepapper så ökar din ekonomiska risk avsevärt.

UPPHOVSRÄTT OCH FÖRBUD MOT SPRIDNING

Denna publikation får inte mångfaldigas eller spridas utan Ålandsbankens tillstånd. Ålandsbanken tillåter spridning av publikationen på sociala medier så länge den sprids utan ändringar i innehåll eller layout. Det är dock inte tillåtet att sprida publikationen i USA eller i något annat land där det enligt landets regler råder förbud mot sådan spridning.

Talare

Ilkka Herlin

Baltic Sea Action Group

Pasi Vainikka

Solar Foods

Marko Kärkkäinen

Clewat

Moderator

Anne-Maria Salonius

Ålandsbanken