1. Q: Behöver jag som sparare göra något?

A: Du behöver inte göra något. Allt hanteras av Pensionsmyndigheten.

2. Q: Om jag även vill bli kund i Ålandsbanken vad gäller andra tjänster hur gör jag då?

A: På vår hemsida (www.alandsbanken.se) kan du se våra tjänsterbjudanden, var våra kontor finns och du kan bli kund eller kontaktad av oss.

3. Q: Varför gör Ålandsbanken det här?

A: Vi ser uppgörelsen som en god lösning för alla parter – särskilt för fondspararna.

Vi är lösningsfokuserade och såg här en möjlighet att hjälpa till att hitta en möjlig utväg. Denna lösning är bra för Pensionsspararna, Pensionsmyndigheten, Allra och förhoppningsvis Ålandsbanken om vi kan erhålla pensionsspararnas förtroende.

4. Q: Jo men Ålandsbanken bör ju också tjäna på det?

A: Kapitalförvaltning och hantering av placeringsfonder är en av Ålandsbankens kärnkompetenser. Under förutsättning av att vi kan erhålla pensionsspararnas förtroende och att de därmed väljer att stanna kvar i våra fonder så kommer vi att få en intäkt från denna förvaltning. Vår strävan är att över tid växa vår affär i Sverige och få nya kunder.

5.Q: Vad betalar ni?

A: Det är en affärsmässig uppgörelse där vi kommit överens att inte ge ut innehållet. Men vi är inte ute efter snabba segrar. Vår affärssyn och vårt ansvarstagande är alltid långsiktigt

6.Q: Är ni inte rädda för badwill genom att förknippas med Allra?

A: Ålandsbanken kliver in och tar ansvar för fondernas förvaltning genom denna uppgörelse och skapar en lösning för alla parter. Ålandsbanken har inte tagit ställning till den konflikt som finns mellan Pensionsmyndigheten och Allra då vi inte har någon insyn eller något ansvar för tidigare gjorda åtgärder. Ålandsbanken inleder inte heller något samarbete med Allra utan uppgörelsen handlar enbart om att ta hand om dessa fyra placeringsfonder.

7.Q: Många kan uppleva det som känsligt att ge sig in i diskussioner med Allra - hur kommer det sig att Ålandsbanken gör det?

A: Vi kan inte tala för andra. Ålandsbanken såg en möjlighet att hjälpa till och samtidigt skapa värde för både nya och gamla kunder. På liknande sätt som vi gjorde 2009 då vi fann en lösning när Kaupthing Sverige hade problem och vi hjälpte då Riksbanken genom att ta över delar av verksamheten.

8. Q: Finns det andra överväganden som Ålandsbanken gjort då man gett sig in i denna affär? A: Nej, vi har endast bedömt vår medverkan utgående från de förutsättningar som rör Allra fondernas förvaltning och överflytten till Ålandsbankens motsvarande fonder.

9. Q: Ålandsbanken känner jag inte till – Vad gör er annorlunda?

A: Ålandsbanken grundades 1919 av dåtida åländska entreprenörer som ville ha en egen, åländsk bank. Namnet var då Ålands Aktiebank och 1942 börsnoterades den på Helsingforsbörsen.

Vårt löfte till dig, oavsett om du är kund i banken eller som investerare i någon av våra fonder via Pensionsmyndigheten är enkelt. Vårt fokus är alltid på vilka problem vi löser för dig som kund, vilka möjligheter vi skapar. För oss innebär det att vi går vår egen väg. Att vi alltid kan se våra kunder i ögonen och att vår ambition är att skapa framgång för din ambition. Sammantaget gör det oss till en bank att lita på, en bank som alltid står vid våra kunders sida, både i det stora och i det lilla.

Det handlar i grunden om hållbarhet, i relationer, i affärer och i hur vi arbetar för att skapa goda resultat. Alltid ambitiöst, alltid ansvarsfullt – oavsett om det gäller balansen i din ekonomi eller balansen i det samhälle vi lever i. Vi förbrukar varken förtroenden eller resurser, vi skapar dem.

10. Q: Vem är ansvarig i Ålandsbanken?

A: Peter Wiklöf är VD för koncernen. Ansvarig för den svenska verksamheten är Magnus Johansson. VD för Fondbolaget är Tom Pettersson och administrativ chef är Tove Erikslund.

11. Q: I vilka länder är Ålandsbanken verksamma?

A: Huvudkontoret ligger i Mariehamn på Åland men Ålandsbanken har sedan 1982 verksamhet även i Finland, idag har Ålandsbanken fem kontor på det finska fastlandet. Sedan 2009 finns vi även i Sverige där har vi idag kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Koncernen har ca 700 anställda och där ingår även våra tre dotterbolag som alla har verksamhet som nära anknyter till banking.

12. Q: Har Ålandsbankens kapitalförvaltningsorganisation erfarenhet av svenska marknaden?

A: Absolut. Ålandsbanken har över 20 års erfarenhet av att förvalta placeringsfonder. De delar som Ålandsbanken förvärvade från Kaupthing Sverige 2009 var alla kopplade till placeringsverksamhet i Sverige. Därefter har Kapitalförvaltningsorganisationen i Ålandsbanken ytterligare förstärkts. Samtliga är anställda av Ålandsbanken Fondbolag Ab och är stationerade i Stockholm.

13. Q: Hur ser förvaltningen ut på Ålandsbanken?

A: Vi har idag en investeringsfilosofi som är gemensam för hela vår förvaltning. Den innebär att vi ska vara Värdeskapande i uppgång och Kapitalbevarande i nedgång. Vi brukar förenklat säga att strävar efter att köpa billigt och sälja dyrt. Det gör vi genom sunt förnuft och starkt fokus på riskhanteringen.

14. Q: Ålandsbanken bedriver förvaltning på ett aktivt och dynamiskt sätt, vad innebär det?

A: Med aktiva menar vi att vi inte är några indexkramare utan ständigt söker den bästa placeringen utifrån kundens perspektiv. Med dynamisk menas att vi anpassar riskerna i våra fonder beroende på ekonomiska förutsättningar och vår övertygelse. Det innebär att vi kan avvika stort i vårt risktagande mot många av våra konkurrenter. Detta gäller såväl aktier, räntor som allokering. Vår ambition är att detta ska skapa ett mervärde för våra kunder.

15. Q: Finns det något lätt sätt att jag som kund kan följa hur ni ser på marknaden?

 A: Vi har en hög transparens i vår förvaltning där vi varannan vecka förmedlar vår marknadssyn – Marknadsutblicken. Den publiceras på vår hemsida och vårt internetkontor. Investerare kan även prenumerera på den så att den med automatik skickas till dennes personliga mailadress.

16. Q: Var kan jag hitta mer information om Ålandsbanken och mina fonder?

A: Du hittar information om Ålandsbankens fonder på www.alandsbanken.se/banktjanster/spara-placera/fonder  eller på Pensionsmyndighetens fondtorg https://secure.pensionsmyndigheten.se/SokFonder.html Ålandsbanken Premium 100 inleder sin verksamhet i samband med att flytten sker. Ålandsbanken har sedan tidigare tre Premium-fonder Premium 30, Premium 50, Premium 70 som alla är kapitalförvaltningsfonder med olika risk nivå. Siffran i fondens namn anger aktievikten vid ett neutralläge på marknaden.  

17. Q: Hur mycket kapital förvaltar Ålandsbanken?

A: Ålandsbanken har ett aktivt förvaltat kapital på ca 40 miljarder SEK och en placeringsvolym på ca 65 miljarder SEK.

18. Q: Hur arbetar Ålandsbanken med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar?

A: Hållbarhet är viktigt inom hela Ålandsbanken och Kapitalförvaltningen är inget undantag där det finns en tydlig policy för hur vi arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar. Förutom en dedikerad ansvarig för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, även kallat ESG, finns inom förvaltningen en ESG-kommitté som säkerställer att kapitalförvaltningen drivs på ett hållbart sätt. Detta gäller samtliga tillgångsklasser och investeringsstrategier. Vi har även ett strategisk externt samarbete med Sustainalytics som är ett internationellt bolag specialiserade på ESG-frågor. Vi är även medlemmar i UN PRI, SWESIF och FINSIF.

19. Q Hur ser avgifterna i Allra och Ålandsbankens fonder ut?

Den slutliga avgiften som en sparare betalar för sin fond hos Pensionsmyndigheten regleras enligt Pensionsmyndighetens avtal, vilket är lika för alla fondbolag som har fonder listade på Pensionsmyndighetens fondtorg.

Avgiften baseras på fondens totala löpande kostnad (TER, Total Expense Ratio) i vilken ingår fondens förvaltningsavgift och sådana övriga kostnader som belastar fonden löpande. T.ex. om en fond placerar i övriga fonder ingår de avgifter som fonden löpande betalar för sina placeringar i målfonderna i TER. Engångskostnader t.ex. mäklarprovisioner vid fondens värdepappersaffärer ingår inte i TER.

Avgiftens storlek är enligt Pensionsmyndighetens avtalsvillkor beroende av den totala kapitalvolymen som varje fondbolag har av placeringar via Pensionsmyndigheten. Ju större kapitalvolym, desto större är kostnadsreduktionen (=rabatten) till Pensionsmyndigheten, vilken sedan i sin helhet kommer fondspararna tillgodo (=sänker avgiften i fonden för fondspararna via Pensionsmyndigheten).

För att göra en relevant jämförelse av den slutliga avgiften för fondspararna via Pensionsmyndigheten, bör man därför 1) utgå från fondens aktuella TER och 2) jämföra fonder med samma kapitalvolymer. Detta åskådliggörs enligt tabellen nedan:

Ålandsbanken - Fondavgifter

Vid jämförelse mellan uppgifter som publiceras t.ex. på Pensionsmyndighetens sidor avseende Allras och Ålandsbankens fonder vid olika tidpunkter bör man beakta att Allras totala kapitalvolymer före det utflöde som följde efter kritiken mot bolaget i media uppgick till betydligt större volymer (ca 20 MRD SEK) än vid tiden för Pensionsmyndighetens byten till Ålandsbankens fonder (då kapitalet var ca. 12 MRD SEK). Liksom att de kapitalvolymer som Ålandsbanken har via Pensionsmyndigheten, utöver kapitalet från Allras fonder ökar den totala kapitalvolymen till grund för kostnadsberäkningen.

Praktiskt sker avgiftshanteringen så att fondbolagen meddelar TER värdet för sina fonder hos Pensionsmyndigheten per kvartal, och baserat på dessa uppgifter beräknar sedan Pensionsmyndigheten aktuell kostnadsreduktion och fakturerar denna till fondbolagen.

Med aktuella kapitalvolymer i fonderna och fondernas aktuella TER värden är avgiften (beräknat volymviktat baserat på andelen kapital som finns i respektive fond) för spararna via Pensionsmyndigheten (i de fonder där kapitalet härstammar från Allras fonder) ca. 11% lägre i Ålandsbankens fonder i dagsläget, jämfört med kostnaden i Allras fonder enligt senaste kända TER avseende Allras fonder före Pensionsmyndighetens fondbyten.

Den direkta förvaltningsavgiften i Ålandsbankens fonder är 17% lägre.


Detta kan även intressera dig