Code of Conduct

SYFTE

Syftet med denna uppförandekod är att tydliggöra Ålandsbankens fokusområden inom ramen för bankens hållbarhetsarbete. Uppförandekoden gäller våra relationer till våra kunder, vårt agerande som arbetsgivare och medarbetare, samt våra relationer till våra ägare, investerare, leverantörer och samarbetspartners.

Ålandsbankens starka värderingar som ansvarsfull aktör har varit en riktgivande faktor i vårt agerande och vår verksamhet alltsedan 1919. En stor medvetenhet och ett brett engagemang för hållbarhet bland medarbetare inom organisationen ger oss goda förutsättningar för kontinuerlig utveckling inom området, samt efterlevnad av den.

Våra värderingar, gällande regelverk samt nedanstående antagna principer och initiativ är plattformen för vårt uppförande som ansvarsfull aktör.

 • FN:s principer för ansvarsfulla placeringar (UNPRI) vilket innebär att analys och granskning av företagens sociala och miljömässiga ansvarstaganden (ESG faktorer) beaktas i enlighet med PRI-principerna.
 • FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (UNEP FI), vars syfte är att styra den globala banksektorn i linje med Parisavtalet och FN:s globala utvecklingsmål.
 • Climate Action+ vilket innebär att Ålandsbanken tillsammans med andra investerare påverkar de 100 största bolagen med de största utsläppen att ändra sina affärsmodeller för att minska utsläppen.
 • Svenska Bankföreningens initiativ för ansvarsfull kreditgivning vilket innebär transparens gentemot konsumenter när det gäller beaktande av hållbarhet i kreditgivningen gentemot företag. https://www.alandsbanken.ax/uploads/pdf/alandsbanken_hallbarhet_krediter.pdf

BAKGRUND

Ålandsbanken har under mer än ett sekel byggt upp sin verksamhet på långsiktiga kundrelationer, låg risktagning, stor miljömedvetenhet och stor kostnadsmedvetenhet. Dessa ligger till grund för framgångsrik bankverksamhet som drivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Ålandsbankens framgång vilar på våra kunders, medarbetares, ägares, myndigheters och andra intressenters förtroende för oss. Förtroendet baseras på etiskt gott uppförande och ansvar för långsiktigt hållbar utveckling finansiellt, socialt och miljömässigt. För att bibehålla förtroendet behöver koncernen visa transparens i sitt hållbarhetsarbete och verka för en kontinuerlig dialog och kommunikation med sina intressenter.

STYRNING OCH LEDNING

Uppförandekoden gäller hela Ålandsbankenkoncernen, dess verksamhet och anställda och omfattar alla aktiviteter med kunder, leverantörer och samarbetspartners.
Uppförandekoden revideras årligen eller vid behov. Ledningsgruppen äger ansvaret över att, vid behov, ta fram riktlinjer och instruktioner inom specifika områden och sektorer. Ledningsgruppen säkerställer också tillräcklig struktur inom organisationen för att den här uppförandekoden ska kunna omfattas i praktiken.

Uppförandekoden baserar sig på:

 • Våra strategiska mål: miljöansvar, socialt ansvar, hållbara placeringar och hållbar kreditgivning
 • Vår väsentlighetsanalys, som beaktar våra intressenters förväntningar och krav, samt FN:s 17 hållbarhetsmål och 169 delmål (SDG)
 • Våra handlingsplaner som innehåller målsättningar, aktiviteter och nyckeltal

FOKUSOMRÅDEN

Hållbara investeringar, hållbar kreditgivning, Socialt ansvar, Miljöansvar

Ålandsbankenkoncernen eftersträvar att bedriva sin verksamhet långsiktigt hållbart, såväl finansiellt som socialt och miljömässigt, samt bidra till hållbar utveckling. Det gäller såväl daglig verksamhet, som kredit- och investeringsbeslut, produktutveckling, rådgivningstjänster och inköpsbeslut. Förtroendet för Ålandsbanken som en seriös och hållbar aktör bibehålls.

Ålandsbankenkoncernen arbetar enligt nedanstående hållbarhetsstrategi.

Hållbara placeringar:

 • ESG integration som metod - Det betyder att vi i alla investeringsbeslut går igenom hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter bolaget i fråga berörs av. Den baseras på hållbarhetsanalys från MSCI som inkluderar FN:s Global Compacts principer.
 • Exkluderingar - bolag som är inblandade i kontroversiella vapen, pornografi, penningspelverksamhet (betting), tobak (inkl. cannabis) och produktion av förbränningskol. Vi är selektiva vad gäller alkoholhaltiga drycker.
 • Kontinuerlig utveckling av ett hållbart produktutbud och transparent rapportering.

Hållbar kreditgivning:

 • Ekonomisk hållbarhet med bland annat bedömning av kundens förmåga att återbetala krediten.
 • Finansiering av sunda projekt.
 • Kontinuerlig uppföljning av kundens förmåga att återbetala krediten.

Socialt ansvar:

 • Ha en hög etisk hållning genom att följa regelverk/krav samt värna om internationellt antagna mänskliga rättigheter.
 • Bidra till bekämpning av korruption, penningtvätt och annan brottslig verksamhet.
 • Vara en attraktiv arbetsgivare som
  • skyddar arbetstagares rättigheter och främjar trygg och säker arbetsmiljö för alla
  • har anständiga arbetsvillkor med lika lön för likvärdigt arbete
  • strävar efter att både kvinnor och mäns erfarenhet och kunskap tillvaratas och finns representerade i alla områden, roller och positioner i hela verksamheten
  • skapar en företagskultur där olikheter ses som en tillgång.
 • Tillgodose kompetenskrav för samtliga anställda utifrån regelverk/krav och bankens kompetensbehov kopplat till strategi/färdplan.


Miljöansvar:

 • Minska vårt koldioxidutsläpp genom
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Hållbar energianvändning
  • Hållbarhet inom resande och intern kommunikation.
 • Utökat ansvar till leverantörskedjan.
 • Bidra till minskat koldioxidutsläpp globalt genom ökad medvetenhet genom Åland Index.
 • Bidra till ett renare Östersjön genom att understöda goda initiativ genom Östersjöprojektet.

Ålandsbanken mäter, rapporterar och följer upp sina hållbarhetsaktiviteter. Detta redovisas årligen i Ålandsbankens hållbarhetsredovisning som publiceras på Ålandsbankens hemsida. Vårt koldioxidutsläpp redovisas i våra kvartalsrapporter. Årligen redovisas därtill Östersjöprojektets utdelning samt Ålandsbankens fonders hållbarhetsrapport.

FÖRPLIKTELSE FÖR LEVERANTÖRER/SAMARBETSPARTNERS

I val av leverantör/samarbetspartner väger vi in aktörens värderingar och hur de efterföljs.

Våra leverantörer/samarbetspartners förpliktar sig till att:

 • Ha en hög etisk hållning genom att följa regelverk/krav samt värna om internationellt antagna mänskliga rättigheter.
 • Bidra till bekämpning av korruption, penningtvätt och annan brottslig verksamhet.
 • Vara ett företag som
  • skyddar arbetstagares rättigheter och främjar trygg och säker arbetsmiljö för alla
  • har anständiga arbetsvillkor med lika lön för likvärdigt arbete
  • strävar efter att både kvinnor och mäns erfarenhet och kunskap tillvaratas och finns representerade i alla områden, roller och positioner i hela verksamheten
  • skapar en företagskultur där olikheter ses som en tillgång.
 • Bidra till ett minskat koldioxidutsläpp.

Leverantör/samarbetspartner är skyldig att säkerställa att eventuella underleverantörer efterföljer samma förpliktelser. Var och en leverantör/samarbetspartner ansvarar för att regelbundet följa upp och granska sin egen och sina underleverantörers verksamheter för att säkerställa att deras förpliktelser efterlevs. Ålandsbanken kan komma att utföra revision hos leverantör eller samarbetspartner för att säkerställa att ovanstående förpliktelser efterföljs.