Allmänt om styrelsen

Styrelsemedlemmarna utses av aktieägarna vid ordinarie bolagsstämma. Styrelsens mandattid upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet. Styrelsen ska bestå av minst fem och högst åtta ordinarie medlemmar. Verkställande direktören kan inte vara medlem i styrelsen. Styrelsen består under 2018–2019 av sju ordinarie styrelsemedlemmar.

Styrelsen handhar förvaltningen av bankens angelägenheter och ansvarar för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen ansvarar även för övergripande policy- och strategifrågor, samt för att riskkontrollen är tillräcklig och tillser att ledningssystemen fungerar. Till styrelsens uppgifter hör även att utse och vid behov entlediga verkställande direktören, dennes ställföreträdare och andra medlemmar av den operativa ledningen, samt att besluta om deras löneförmåner och övriga anställningsvillkor. För att styrelsen ska vara beslutför erfordras att mer än hälften av medlemmarna är närvarande.

För sitt arbete har styrelsen fastställt en intern arbetsordningen som är koncernövergripande. Arbetsordningen, som utvärderas årligen och revideras vid behov, reglerar i huvudsak arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören och den övriga operativa ledningen.

Styrelsen, som sammanträder efter kallelse av styrelsens ordförande, diskuterar regelbundet det ekonomiska läget på de finansiella marknaderna. Med stöd av verkställande direktörens återkommande rapportering om den operativa verksamheten följer styrelsen upp strategi, ekonomiskt utfall och övergripande långsiktiga mål för verksamheten. Därutöver handlägger styrelsen övriga ärenden som aktualiseras enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och övriga regelverk som berör bankens verksamhet och förvaltning, samt även ärenden som anhängiggörs av enskilda styrelsemedlemmar och av den operativa ledningen.

Under 2017 hölls 16 (16) styrelsesammanträden. Styrelsemedlemmarnas genomsnittliga deltagande var 95 (91) procent.

Styrelsemedlemmarnas oberoende

Styrelsens bedömning är att styrelsens ordförande och samtliga övriga styrelsemedlemmar är oberoende av banken. 

Christoffer Taxell, Anders Å Karlsson och Ulrika Valassi är även oberoende av betydande aktieägare. Styrelsens ordförande Nils Lampi bedöms vara beroende av betydande aktieägare då han är koncernchef för Wiklöf Holding, som har ett betydande aktieinnehav i banken. Åsa Ceder bedöms vara beroende av betydande aktieägare på grund av att hon är verkställande direktör för Försäkrings¬aktiebolaget Pensions-Alandia, ingående i Alandia Försäkring, som är en betydande aktieägare i banken. Göran Persson bedöms vara beroende av betydande aktieägare på grund av att han är styrelsemedlem i Wiklöf Holding Ab. Anders Wiklöf anses som beroende av betydande aktieägare på grund av sitt direkta och indirekta ägande i banken.  

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför årligen en intern utvärdering av sin verksamhet och sitt arbete. Utvärderingen innefattar bland annat ett frågeformulär i vilket respektive styrelsemedlem bedömer styrelsearbetet under året. Styrelsens ordförande har även enskilda samtal med respektive styrelsemedlem. Under ledning av styrelsens ordförande diskuteras och behandlas utvärderingen även på ett uppföljande styrelsemöte.

Uppgifter om styrelsemedlemmar och deras aktieinnehav i banken

Närmare uppgifter om styrelsemedlemmarna och deras aktieinnehav i banken framgår under redogörelsen för respektive medlem och i årsredovisningen.

Detta kan även intressera dig