Styrelsens kommittéer

Nomineringskommittén

Nomineringskommittén, som ska ha fyra medlemmar, består av styrelsens ordförande och representanter för de till röstetalet tre största aktieägarna i banken. Ifall styrelseordförande representerar någon av ovan nämnda aktieägare, eller ifall aktieägare avstår från att delta i nomineringskommittén, övergår rätten till medlemskap till följande största aktieägaren. Den till röstetalet största aktieägarens representant är nomineringskommitténs ordförande.

De största aktieägarna fastställs på basis av deras aktieinnehav i banken som registrerats i värdeandelsregistret senast per den 1 november under respektive kalenderår. Bankens styrelse utser under december månad medlemmarna till nomineringskommittén.

Styrelsen har fastställt nomineringskommitténs uppgifter i en arbetsordning. Nomineringskommitténs huvudsakliga uppgift är att inför ordinarie bolagsstämma förbereda förslag gällande val av styrelsemedlemmar samt förslag rörande styrelsearvode till ordförande och övriga styrelsemedlemmar.

Under 2017 har nomineringskommittén sammanträtt 1 (5) gånger. Kommittémedlemmarnas genomsnittliga deltagande var 100 (100) procent.

Nomineringskommittén består sedan december 2016 av Nils Lampi, styrelsens ordförande, styrelsemedlem Anders Wiklöf med stöd av direkt och indirekt personligt aktieinnehav, Jan Hanses representerande Alandia Försäkring och Dan-Erik Woivalin representerande Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Anders Wiklöf är ordförande för nomineringskommittén.

Revisionskommittén

Styrelsen, som utser medlemmarna i revisionskommittén, har fastställt dess uppgifter i en arbetsordning. Revisionskommittén bistår styrelsen bland annat avseende skötseln av dess övervakningsuppgifter gällande interna kontrollsystem och riskhantering, rapportering, revisionsprocessen, samt iakttagandet av lagar och bestämmelser. Härutöver förbereder revisionskommittén inför bolagsstämman förslag till valet av revisorer och deras arvoden.

Revisionskommitténs ordförande rapporterar regelbundet till styrelsen om kommitténs arbete och iakttagelser.

Till respektive medlem i revisionskommittén erläggs ett mötesarvode om 750 euro för varje bevistat möte. Till revisionskommitténs ordförande erläggs ett mötesarvode om 1 000 euro per bevistat möte.

Under 2017 har revisionskommittén sammanträtt 9 (9) gånger. Kommittémedlemmarnas genomsnittliga deltagande var 100 (100) procent.

Revisionskommittén består sedan bolagsstämman 2017 av styrelsens ordförande Nils Lampi och styrelsemedlemmarna Åsa Ceder, Anders Å Karlsson och Ulrika Valassi (kommitténs ordförande).

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén har som uppgift att bereda väsentliga ersättningsbeslut, utvärdera bankens ersättningspolicy och principerna för rörlig ersättning. Ersättningskommittén beslutar om åtgärder för uppföljning av tillämpningen av principerna för ersättningssystemet och bedömer dess lämplighet och påverkan på koncernens risker och riskhantering.

Till respektive medlem i ersättningskommittén erläggs ett mötesarvode om 750 euro för varje bevistat möte. Till ersättningskommitténs ordförande erläggs ett mötesarvode om 1 000 euro per bevistat möte.

Under 2015 har ersättningskommittén sammanträtt vid 3 (3) tillfällen. Kommittémedlemmarnas genomsnittliga deltagande var 100 (100) procent.

Ersättningskommittén består sedan bolagsstämman 2016 av styrelsens ordförande Nils Lampi, styrelsemedlem Christoffer Taxell och som adjungerad medlem tidigare styrelsemedlem Agneta Karlsson (kommitténs ordförande).

Detta kan även intressera dig