Förvaltning och styrning

Ålandsbanken följer Finsk kod för bolagsstyrning 2020 (”koden”), som är tillgänglig på webbplatsen www.cgfinland.fi, är avsedd att följas av bolag noterade på Nasdaq Helsinki Oy (”Helsingforsbörsen”). Den nuvarande koden trädde i kraft den 1 januari 2020 och ersatte den tidigare bolagsstyrningskoden från 2015. Koden tillämpas enligt principen Comply or Explain vilket innebär att avvikelser ska uppges och motiveras. Ett bolag anses följa koden även om avvikelser sker från enskilda rekommendationer under förutsättning att avvikelsen har uppgivits och motiverats.

Vid tillämpningen av koden avviker banken från rekommendation 15 ”Val av kommittéledamöter” genom att i bankens ersättningskommitté ingår en adjungerad medlem som inte är medlem i bankens styrelse. Den adjungerade medlemmen är även kommitténs ordförande. Avvikelsen görs i syfte att bredda ersättningskommitténs erfarenhets- och kompetensbas i ersättningsfrågor. Behovet av extern kompetens bedöms separat inför varje tillsättningstillfäll

Finsk kod för bolagsstyrning 2020 (corporate governance) extern länk

Vd och ledningsgruppen Styrelsen