Förvaltning och styrning

Ålandsbanken följer rekommendationen Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) 2015 som gavs av Värdepappersmarknadsföreningen rf i oktober 2015. Koden trädde i kraft den 1 januari 2016 och ersatte då den tidigare koden från 2010. Värdepappersmarknadsföreningen är ett samarbetsorgan som grundats av Finlands Näringsliv EK, Centralhandelskammaren och Nasdaq Helsinki Oy (Helsingforsbörsen) i december 2006. Koden är avsedd att följas av bolag noterade på Nasdaq Helsinki Oy. Koden tillämpas enligt principen "Comply or explain", vilket innebär att avvikelser från koden ska uppges och motiveras. Ett bolag anses följa koden om avvikelser sker från enskilda rekommendationer under förutsättning att avvikelsen har uppgivits och motiverats. Vid tillämpningen av koden avviker banken från rekommendation 15 ”Val av kommittéledamöter” genom att i bankens ersättningskommitté ingår en adjungerad medlem som inte är medlem i bankens styrelse. Den adjungerade medlemmen är även kommitténs ordförande. Avvikelsen görs i syfte att bredda ersättningskommitténs erfarenhets- och kompetensbas i ersättningsfrågor. Behovet av extern kompetens bedöms separat inför varje tillsättningstillfälle


Finsk kod för bolagsstyrning 2015 (corporate governance) extern länk

PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

Vd och ledningsgruppen

Styrelsen

Detta kan även intressera dig