Ersättningsförklaring Ålandsbanken Abp

I det följande redogörs för beslutsordningen avseende ersättningar och de centrala ersättningsprinciper som tillämpas i banken avseende ersättningar och övriga ekonomiska förmåner som utgår till styrelse, verkställande direktör, operativ ledning (bankens ledningsgrupp) och övriga så kallade risktagare* i Ålandsbanken Abp. I avsnittet Ersättningsrapport redogörs för de ersättningar och ekonomiska förmåner som utbetalats till styrelse, verkställande direktör och operativ ledning under bokslutsåret 2018, angivet med jämförelsetal för 2017

Redogörelsen är upprättad i enlighet med rapporteringsanvisningarna i den Finska koden för bolagsstyrning 2015.

BESLUTSORDNINGEN

Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs av bolagsstämman. Bolagsstämman beslutar vidare om ersättningen för deltagande i styrelsens kommittéarbete. Beslut om arvoden för styrelsemedlemmars eventuella konsultuppdrag fattas av styrelsen (utan att personen i fråga är närvarande). Anställnings- och befattningsförhållanden för styrelsemedlemmar föreligger inte.

Verkställande direktörens ersättning, förmåner och övriga anställningsvillkor fastställs av bankens styrelse. Ersättningar, förmåner och övriga anställningsvillkor för övrig operativ ledning inom banken fastställs av bankens styrelse.

Styrelsen fastställer även utfallet under eventuella belöningsprogram för verkställande direktören, övrig operativ ledning samt personal inom organisationen.

Styrelsen har tillsatt en ersättningskommitté. Kommitténs uppgift är att bereda väsentliga ersättningsbeslut, utvärdera bankens ersättningspolicy och de föreslagna principerna för rörlig ersättning. Ersättningskommittén följer upp tillämpningen och utfallet av ersättningssystemet och utvärderar de principer systemet baseras på. Ersättningskommittén ska vidare bedöma om ersättningssystemet är lämpligt utformat med beaktande av reglerna i ersättningspolicy och ersättningssystemets eventuella påverkan på koncernens risker och riskhantering.

Under 2018 har ersättningskommittén sammanträtt vid tre (tre) tillfällen.

I kraftvarande fullmakter från bolagsstämman avseende ersättningar

Bolagsstämman beslöt i april 2014 att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier som avses i aktiebolagslagens 10 kap 1 §. Bemyndigandet avser aktier i serie B och det sammanlagda antalet aktier som med stöd av bemyndigandet kan emitteras får inte överstiga 3 000 000 B-aktier. Bemyndigandet avser en eller flera emissioner mot vederlag eller vederlagsfria emissioner och kan även avse avyttring av egna aktier. Bemyndigandet ersätter bolagsstämmans alla tidigare icke-utnyttjade bemyndiganden av aktier och optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

DE CENTRALA ERSÄTTNINGSPRINCIPERNA

Ersättningar till styrelsen

Ersättningar och övriga ekonomiska förmåner

Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs av bolagsstämman. För tiden från bolagsstämman 2018 till utgången av 2019 års bolagsstämma utgår dels ett årsarvode, dels ett mötesarvode för varje bevistat styrelse- och kommittémöte. Till styrelsens ordförande utgår ett årsarvode om 30 000 euro. Styrelsens vice ordförande erhåller ett årsarvode om 28 000 euro. Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 26 000 euro. Mötesarvode uppgår för ordföranden till 1 000 euro och för övriga medlemmar till 750 euro.

Till respektive medlem i revisionskommitté och ersättningskommitté erläggs ett mötesarvode om 750 euro för varje bevistat möte. Till respektive kommittés ordförande erläggs ett mötesarvode om 1 000 euro per bevistat möte.

Ersättningar i form av aktier och aktiebaserade rättigheter

Bankens styrelsemedlemmar omfattas inte av bankens incitamentsprogram, aktiesparprogram eller andra aktiebaserade ersättningssystem.

Ekonomiska förmåner som ansluter sig till styrelseordförandens och styrelsemedlemmens eventuella anställnings- eller befattningsförhållande

Vid eventuellt anställnings- eller befattningsförhållande utgår marknadsmässig ersättning för utfört arbete. Bankens styrelseordförande och styrelsemedlemmarna är inte i anställnings- eller befattningsförhållande med banken.

CENTRALA PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH OPERATIVA LEDNINGEN (BANKENS LEDNINGSGRUPP)

Bankens ersättningssystem ska vara förenligt med koncernens företagsstrategi, mål och värderingar samt vara förenligt med och främja god och effektiv riskhantering. Ersättningssystemet ska vara så konstruerat att det inte motverkar koncernens långsiktiga intressen. En analys utförs av hur ersättningssystemet påverkar de finansiella risker som banken utsätts för och hanteringen av dessa risker. Det ska finnas en lämplig balans mellan fasta och rörliga ersättningar. Koncernens sammanlagda ersättningar för en enskild förtjänstperiod ska inte bygga upp och belöna risker som kan äventyra koncernens långsiktiga intressen.

Uppdelning i lång- och kortsiktiga lösningar och fast och rörlig del

Den fasta ersättning och de förmåner verkställande direktören erhåller framgår under rubriken verkställande direktören.

Ersättning till övrig operativ ledning i banken utgår som fast individuell månadslön och som förmåner allmänt tillämpade personalförmåner i banken.

Verkställande direktören och den operativa ledningen deltar i bankens kortsiktiga incitamentsprogram vilka beskrivs nedan under rubriken "Kortsiktiga incitamentsprogram (rörlig)".

Då ersättningen innehåller en rörlig del, ska banken se till att det finns en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar. Vad som är lämplig balans kan variera mellan olika personalkategorier och även bero på förhållandena inom de affärsområden där banken är verksam. Den fasta ersättningen ska dock alltid vara tillräckligt stor så att det inte är oskäligt för anställd om den rörliga ersättningen eventuellt inte betalas ut.

Ersättningar till verkställande direktören

Ersättningar och övriga ekonomiska förmåner

Verkställande direktören har en månadslön om 24 000 euro. Därtill har verkställande direktören fri bilförmån och rätt till i banken allmänt tillämpade personalförmåner.

Ersättning i form av aktier och aktiebaserade rättigheter

Utöver den fasta månadslönen deltar den verkställande direktören i bankens resultatbaserade incitamentsprogram och i bankens aktiesparprogram för 2015 och 2016. Se vidare under rubriken "Centrala principer för ersättning till verkställande direktören och operativa ledningen (bankens ledningsgrupp)”.

Pensionsålder

Verkställande direktörens pensionsålder fastställs i enlighet med ArPL-reglerna.

Grunderna för fastställande av pensionen och tilläggspensionen

Verkställande direktören beviljas pension i enlighet med ArPL-reglerna. Verkställande direktören är inte berättigad till tilläggspension utöver den allmänna lagstadgade pensionen.

Verkställande direktörens uppsägningstid

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden nio (9) månader.

Lön under uppsägningstid samt annat eventuellt avgångsvederlag

Under uppsägningstiden utgår ordinarie månadslön. Vid uppsägning från bankens sida har verkställande direktören enligt sitt uppdragsavtal rätt till ett avgångsvederlag om sammanlagt nio (9) månadslöner. Inga andra ersättningar utgår vid sådan avgång.

Ersättningar till operativ ledning (bankens ledningsgrupp)   

Ersättningar och övriga ekonomiska förmåner

Den operativa ledningen i banken har en fast individuell månadslön och som förmåner allmänt tillämpade personalförmåner i banken.

Ersättning i form av aktier och aktiebaserade rättigheter

Utöver den fasta månadslönen deltar den operativa ledningen i bankens resultatbaserade incitamentsprogram och i bankens aktiesparprogram för 2015 och 2016. Se vidare under rubriken "Centrala principer för ersättning till verkställande direktören och operativa ledningen (bankens ledningsgrupp).

Pensionsålder

Pensionsåldern för medlemmar i operativ ledning baseras på finsk respektive svensk pensionslagstiftning.

Enligt finska pensionslagar kan en arbetstagare gå i pension mellan 63 och 70 års ålder vid en av arbetstagaren önskad tidpunkt. Enligt svensk pensionslagstiftning kan en arbetstagare för närvarande gå i pension mellan 61 och 67 års ålder.

Grunderna för fastställande av pensionen och tilläggspensionen

Medlemmar i den operativa ledningen som är bosatta i Finland beviljas pension i enlighet med ArPL-reglerna. Medlemmarna är inte berättigade till tilläggspension utöver den allmänna lagstadgade pensionen.

För medlemmar i operativ ledning som är bosatta i Sverige har det, på grund av avvikande pensionssystem i Sverige, tecknats premiebaserade tilläggspensionsförsäkringar med pensionsålder 65 år.

Uppsägningstid för medlemmar i operativ ledning

Uppsägningstiden från medlemmens sida följer av finsk respektive svensk arbetslagstiftning, varierande mellan tre till sex månader. Vid uppsägning från bankens sida tillämpas en uppsägningstid om 6-12 månader.

Lön under uppsägningstid samt annat eventuellt avgångsvederlag

Under uppsägningstiden utgår ordinarie månadslön.

Kortsiktiga incitamentsprogram (rörlig ersättning)

Uppgifter om resultatbaserad ersättning och aktie- och aktiebaserade ersättningssystem

Bankens styrelse fattar årligen beslut om kortsiktiga incitamentsprogram (resultatbaserat ersättningssystem) i vilka den verkställande direktören och den operativa ledningen ingår. Dessutom har styrelsen inrättat separata resultatbaserade ersättningssystem för personal inom organisationen.

Den resultatbaserade ersättningen erläggs i sin helhet vid fastställandet av ersättningen om den faktiska ersättningens belopp för en enskild individ för en förtjänstperiod om ett år uppgår till maximalt 50 000 euro. Överstiger den resultatbaserade ersättningen 50 000 euro ska utbetalningen av minst 40 procent av den resultatbaserade ersättningen uppskjutas med minst tre år, så kallad uppskovstid. Om den resultatbaserade ersättningen för en individ utgör en särskilt stor andel av det totala beloppet av den fasta och den resultatbaserade ersättningen ska utbetalningen av minst 60 procent av den resultatbaserade ersättningen skjutas upp på motsvarande sätt. Då Ålandsbanken Abp är ett börsnoterat bolag erläggs minst 50 procent av den resultatbaserade ersättningen i aktier i banken. Tilldelade aktier måste innehas under minst 12 månader, så kallad väntetid, innan ersättningstagaren kan disponera över dessa.

Utbetalningen kan ytterligare uppskjutas med beaktande av en helhetsbedömning baserad på koncernens konjunkturcykel, affärsverksamhetens natur och risker samt individens arbetsuppgifter och ansvar.

Rörlig ersättning vars utbetalning har skjutits upp kan falla bort helt eller delvis, om det i efterhand visar sig att den anställda, resultatenheten eller koncernen inte uppfyllt de på förhand beslutade resultat- och prestationskriterierna. Banken har även rätt att avstå från att utbetala uppskjuten resultatbaserad ersättning om koncernens finansiella ställning försämrats väsentligt.

Den resultatbaserade ersättningen kan för enskild individ maximalt uppgå till ett belopp motsvarande 12 månadslöner per verksamhetsår.

Aktiesparprogram 2015 och 2016

Bankens styrelse har tidigare beslutat om två aktiesparprogram för samtliga anställda inom koncernen, 2015 års aktiesparprogram respektive 2016 års aktiesparprogram. 69 procent av de anställda deltog i 2015 års program och 60 procent deltog i 2016 års program. Aktiesparprogrammen gav de anställda möjlighet att spara en del av månadslönen för att investera i bankens B-aktier. Deltagandet i aktiesparprogrammet var på frivillig basis.  De anställda kunde spara maximalt fem procent av sin månadslön för att vid de halvårsvisa riktade emissionerna teckna B-aktier. Programmen var ettåriga. Tre år efter respektive emission utdelar banken en gratis matchningsaktie för varje aktie som förvärvats i de riktade emissionerna till de som deltagit i emissionerna, som fortsättningsvis är anställda inom koncernen samt har de emitterade aktierna i sin ägo. De anställda erbjuds att teckna B-aktien till en kurs som understiger medelkursen för kalendermånaden innan respektive emission med 10 procent.

Sparbeloppet i 2015 års aktiesparprogram uppgick till 0,9 miljoner euro. I den första emissionen i augusti 2015 emitterades 30 174 B-aktier. I den andra emissionen i februari 2016 emitterades 33 582 B-aktier. Sparbeloppet i 2016 års aktiesparprogram uppgick till cirka 0,8 miljoner euro.  I september 2016 emitterade banken inom ramen för aktiesparprogrammet sammanlagt 32 038 stycken nya B-aktier och i februari 2017 emitterades ytterligare 28 198 stycken B-aktier inom ramen för aktiesparprogrammet.

Det maximala antalet matchningsaktier som utdelas i de två aktiesparprogrammen uppgår till ca 102 000. Tilldelning av 23 954 vederlagsfria matchningsaktier gjordes i september 2018 och resten tilldelas under år 2019 och 2020.

Bankens styrelse har beslutat att inte förlänga aktiesparprogrammen efter år 2016.

* Med risktagare avses i bankens ersättningspolicy personal som anses ha en väsentlig inverkan på bankens riskprofil. Banken har fastställt kvalitativa och kvantitativa kriterier i syfte att identifiera de anställda som har en väsentlig inverkan på bankens riskprofil

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2018

Under bokslutsåret 2018 har ersättning utbetalats till styrelse, verkställande direktör och operativ ledning (bankens ledningsgrupp) enligt följande fördelning:

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE

Under 2018 erhöll styrelsens medlemmar arvode om totalt 311 917 (2017: 343 250) euro.

Styrelse-
medlem

Styrelsens årsarvode
2018

2017

Mötesarvode
för styrelse-sammanträden
2018

2017

Ersättning för sammanträden i revisions-
kommittén
2018

2017

Ersättning för
sammanträden i ersättnings-
kommittén
2018

2017

Totalt
2018

Totalt
2017

Lampi Nils, ordförande

30 000 30 000 16 000 16 000 5 250 6 750 2 250 2 250 53 500 55 000

Taxell Christoffer

28 000 28 000 12 000 12 000      2 250 2 250 42 250 42 250

Ceder Åsa

26 000 26 000 10 500 8 250 5 250 6 750     43 250 43 250

Karlsson Anders Å

26 000 26 000 12 000 12 000 5 250 6 750     43 250 44 750

Persson Göran 

26 000 26 000 10 500 11 250         36 520 37 250

Valassi Ulrika

26 000 26 000 12 000 12 000 7 000 9 000     45 000 47 000

Wiklöf Anders

26 000 26 000 10 500 11 250         37 250 37 250

Woivalin
Dan-Erik

8 667 26 000 3 000 10 500         11 667 36 500 
          311 917 343 250 

 


ERSÄTTINGAR TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH OPERATIV LEDNING (KONCERNENS LEDNINGSGRUPP)

Den verkställande direktören har under 2018 erhållit ersättning om totalt 405 116 euro inklusive naturaförmåner och rörliga ersättningar (2017:  378 366, inklusive naturaförmåner och rörliga ersättningar).  Av den rörliga ersättningen som har utbetalats 2018 har 47 060 euro (2017: 28 800) utbetalats i kontanter och 48 120 euro (2017: 28 800) i aktier i banken i enlighet med externa regelverk.

Den operativa ledningen (bankens ledningsgrupp) exklusive verkställande direktören erhöll under 2018 totalt 1 474 303 euro (inklusive naturaförmåner och rörlig ersättning (2017: 1 476 576). Av den rörliga ersättningen som utbetalats 2018 har 186 138 euro (2017: 187 174) utbetalats i kontanter och 74 690 euro (2017: 17 178) utbetalats i aktier i banken i enlighet med externa regelverk.

Nedan följer en redogörelse för ersättningar enligt kontantprincipen.


 

Verkställande direktör
2018

Verkställande direktör
2017

Operativ
ledning
(koncernens 
ledningsgrupp)
2018

Operativ
ledning
(koncernens 
ledningsgrupp)
2017

FAST ERSÄTTNING
Grundlön och naturaförmåner 309 936 320 766  1 213 475  1 272 224
RÖRLIG ERSÄTTNINGRörlig ersättning i pengar 47 060 28 800 186 138 187 174
Rörlig ersättning i aktier 48 120 28 800 74 690 17 178
ERSÄTTNING TOTALT 405 116   378 366 1 474 303 1 476 576
 
UPPSKJUTEN RÖRLIG ERSÄTTNING
Uppskjuten rörlig ersättning i pengar 15 408 19200 24 456 11 456
Uppskjuten rörlig ersättning i aktier 15 408 19200 24 456 11 456
UPPSKJUTEN RÖRLIG ERSÄTTNING TOTALT
30 816 38 400 48 912 22 913

Detta kan även intressera dig