Inledning

I denna ersättningsrapport redogörs för de ersättningar och ekonomiska förmåner som utbetalats till Ålandsbanken Abps styrelse, verkställande direktör och verkställande direktörens suppleant under räkenskapsåret 2020.

Redogörelsen är upprättad i enlighet med rapporteringsanvisningarna i finsk kod för bolagsstyrning 2020. Ålandsbankens ordinarie bolagsstämma 2020 har behandlat bankens ersättningspolicy (”Ersättningspolicy”) och bifallit densamma.

Ålandsbanken har följt Ersättningspolicyn i utbetalningen av ersättningar till ledningen under 2020. Ålandsbanken har inte avvikit från Ersättningspolicyn eller återkallat ersättningar.

Bankens ersättningssystem är förenligt med koncernens företagsstrategi, mål och värderingar samt förenligt med och främjar god och effektiv riskhantering. Ersättningssystemet är så konstruerat att det inte motverkar koncernens långsiktiga intressen. En analys utförs av hur ersättningssystemet påverkar de finansiella risker som banken utsätts för och hanteringen av dessa risker. Det ska finnas en lämplig balans mellan fasta och rörliga ersättningar. Koncernens sammanlagda ersättningar för en enskild förtjänstperiod ska inte bygga upp och belöna risker som kan äventyra koncernens långsiktiga intressen.

Utvecklingen av styrelsens och verkställande direktörens ersättningar jämfört med utvecklingen av ersättningen till anställda och Ålandsbankenkoncernens ekonomiska utveckling för de senaste fem räkenskapsåren

2016

2017

2018

2019

2020

Styrelse

302 917

343 250

311 917

296 167

305 500

Verkställande direktör

405 737

356 765

405 116

504 098

450 188

Ålandsbanken Abps och svenska filialens anställda

28 194 866

26 926 116

26 396 511

26 735 516

28 127 687

Rörelseresultat (koncern)

EUR M

25,1

26,0

29,0

33,2

39,7

Avkastning på eget kapital, %

9,1

9,1

9,8

10,7

11,6

Styrelsens ersättningar för räkenskapsåret 2020

Styrelsemedlem

Styrelsens årsarvode

Mötesarvoden för styrelse-sammanträden

Ersättning för sammanträden i revisionskommittén

Ersättning för sammanträden i ersättnings-kommittén

Totalt

Lampi Nils, ordförande

30 000,00

19 000,00

8 250,00

4 500,00

61 750,00

Taxell Christoffer
vice ordförande

28 000,00

16 250,00

-

4 500,00

48 750,00

Ceder Åsa

26 000,00

15 750,00

8 250,00

-

50 000,00

Karlsson Anders Å

26 000,00

15 750,00

8 250,00

-

50 000,00

Valassi Ulrika

26 000,00

15 750,00

11 000,00

-

52 750,00

Wiklöf Anders

26 000,00

14 250,00

-

-

40 250,00

Karlsson Agneta*

-

-

-

13 500,00

13 500,00

*adjungerad medlem, ordförande ersättningskommittén
Till styrelsemedlemmar har inte betalats ekonomiska förmåner som ansluter till anställnings- eller befattningsförhållande.

Verkställande direktörens och verkställande direktörens suppleantens ersättningar för räkenskapsåret 2020

I enlighet med Ålandsbankens ersättningspolicy erhåller verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant en fast månatlig ersättning samt rörlig ersättning från kortsiktigt ersättningsprogram baserat på uppnående av koncernens lönsamhet nivåer samt personliga målsättningar. Den rörliga ersättningen kan inte överstiga ett belopp motsvarande 12 månadslöner.


Verkställande direktör


Verkställande direktörens suppleant

FAST ERSÄTTNING som har utbetalats 2020
Fast årslön

350 800


274 778

Naturaförmåner

12 420


7 921

RÖRLIG ERSÄTTNING som har utbetalats 2020*
Rörlig ersättning i pengar

46 242


27 648

Rörlig ersättning i aktier

40 726


22 388

ERSÄTTNING TOTALT

450 188


332 734

UPPSKJUTEN RÖRLIG fastlagen ERSÄTTNING som betalas efter 2020**
Uppskjuten rörlig ersättning i pengar

133 316


87 127

Uppskjuten rörlig ersättning i aktier

133 316


87 127

UPPSKJUTEN RÖRLIG ERSÄTTNING TOTALT

266 632


174 255

* Avser rörlig ersättning 2019 och uppskjuten rörlig ersättning 2016 utbetalda i mars 2020. Aktier enligt förmånsbeskattat belopp.

** Avser rörlig ersättning för 2020 (tilldelad rörlig ersättning) som utbetalas 2021, uppskjuten rörlig ersättning för 2017 som utbetalas 2021, uppskjuten rörlig ersättning för 2018 som utbetalas 2022, uppskjuten rörlig ersättning för 2019 som utbetalas 2023 samt uppskjuten rörlig ersättning för 2020 som utbetalas 2024.

Verkställande direktörens och verkställande direktörens suppleantens incitament fördelas maximalt på 2/3 baserat på koncernens lönsamhet och 1/3 på personliga målsättningar. Verkställande direktörens och verkställande direktörens suppleantens incitament 2020 baseras till hälften på koncernens lönsamhet och till hälften på personliga målsättningar.

Tilldelade aktier måste innehas under minst 12 månader, så kallad väntetid, innan ersättningstagaren kan disponera över dessa.

Verkställande direktör har 31.3.2020 tecknat 530 och verkställande direktörens suppleant 430 B-aktier i Ålandsbanken. Teckningarna har varit på basis av utdelning av gratis matchningsaktier i 2016 aktiesparprogram för samtliga anställda inom koncernen. Aktiesparprogrammet gav de anställda möjlighet att spara en del av månadslönen för att investera i bankens B-aktier. Deltagandet i aktiesparprogrammet var på frivillig basis. De anställda kunde spara maximalt fem procent av sin månadslön för att vid de halvårsvisa riktade emissionerna teckna B-aktier. Programmet var ettårigt. Tre år efter respektive emission utdelade banken en gratis matchningsaktie för varje aktie som förvärvats i de riktade emissionerna till de som deltagit i emissionerna och som fortsättningsvis var anställda inom koncernen samt hade de emitterade aktierna kvar i sin ägo. De anställda erbjöds i aktiesparprogrammet att teckna B-aktien till en kurs som understeg medelkursen för kalendermånaden innan respektive emission med 10 procent.

Verkställande direktören är inte berättigad till tilläggspension utöver den allmänna lagstadgade pensionen. För verkställande direktörens suppleant har det tecknats premiebaserade tilläggspensionsförsäkringar med pensionsålder 65 år.