Information om Ålandsbanken Abps styrelses ersättning

Ordinarie bolagsstämman 2020 har beslutat om arvoden som betalas till styrelsemedlemmar. Till ordföranden utbetalas ett årsarvode om 30 000 euro och till vice ordförande utbetalas ett årsarvode om 28 000 euro. Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 26 000 euro.

Dessutom erläggs ett mötesarvode per varje bevistat styrelse- och kommittémöte. För styrelsemöten erläggs till ordföranden ett mötesarvode om 1 000 euro per möte och till medlem om 750 euro per möte. För kommittémöten erläggs till varje styrelsemedlem som ingår i kommitté ett mötesarvode om 750 euro per möte samt till kommittéordförande ett mötesarvode om 1 000 euro.

Enligt bankens ersättningspolicy omfattas bankens styrelsemedlemmar inte av bankens incitamentsprogram, aktiesparprogram eller andra aktiebaserade ersättningssystem.

Vid eventuellt anställnings- eller befattningsförhållande utgår marknadsmässig ersättning för utfört arbete. Bankens styrelseordförande och styrelsemedlemmarna är inte i anställnings eller befattningsförhållande med banken.

Beskrivning av incitamentsystemet

Bankens styrelse fattar årligen beslut om incitamentsprogram (resultatbaserat ersättningssystem) i vilka den verkställande direktören och ledningsgruppen ingår.

Den resultatbaserade ersättningen erläggs i sin helhet vid fastställandet av ersättningen om den faktiska ersättningens belopp för en enskild individ för en förtjänstperiod om ett år uppgår till maximalt 50 000 euro. Överstiger den resultatbaserade ersättningen 50 000 euro ska utbetalningen av minst 40 procent av den resultatbaserade ersättningen uppskjutas med minst tre år, så kallad uppskovstid. Om den resultatbaserade ersättningen för en individ utgör en särskilt stor andel av det totala beloppet av den fasta och den resultatbaserade ersättningen ska utbetalningen av minst 60 procent av den resultatbaserade ersättningen skjutas upp på motsvarande sätt. Då Ålandsbanken Abp är ett börsnoterat bolag erläggs minst 50 procent av den resultatbaserade ersättningen i aktier i banken. Tilldelade aktier måste innehas under minst 12 månader, så kallad väntetid, innan ersättningstagaren kan disponera över dessa.

Utbetalningen kan ytterligare uppskjutas med beaktande av en helhetsbedömning baserad på koncernens konjunkturcykel, affärsverksamhetens natur och risker samt individens arbetsuppgifter och ansvar.

Rörlig ersättning vars utbetalning har skjutits upp kan falla bort helt eller delvis, om det i efterhand visar sig att den anställda, resultatenheten eller koncernen inte uppfyllt de på förhand beslutade resultat- och prestationskriterierna. Banken har även rätt att avstå från att utbetala uppskjuten resultatbaserad ersättning om koncernens finansiella ställning försämrats väsentligt.

Den resultatbaserade ersättningen kan för enskild individ maximalt uppgå till ett belopp motsvarande 12 månadslöner per verksamhetsår.

Information om verkställande direktörens ersättning

Information om verkställande direktörens ersättning kan hitta också från Ålandsbankens ersättningspolicyn.

Fast lön

Verkställande direktören har en månadslön om 28 000 euro.

Incitamentssystemet

Verkställande direktörens incitament för 2020 och 2021baserar sig för 2/3 på koncerns lönsamhet och för 1/3 på personliga målsättningar.

Övriga huvudsakliga villkoren för verkställande direktörens befattningsförhållande

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden nio (9) månader. Under uppsägningstiden utgår ordinarie månadslön. Vid uppsägning från bankens sida har verkställande direktören enligt sitt uppdragsavtal rätt till ett avgångsvederlag om sammanlagt nio (9) månadslöner. Inga andra ersättningar utgår vid sådan avgång.

Verkställande direktörens pensionsålder och pension fastställs i enlighet med ArPL-reglerna. Verkställande direktören är inte berättigad till tilläggspension utöver den allmänna lagstadgade pensionen.

Information om ledningsgruppens ersättning

Ersättningar till ledningsgruppen

FAST ERSÄTTNING som har betalts 2020

Fast årslön betalt under 2020

1 234 067

RÖRLIG ERSÄTTNING som har betalts 2020*

Rörlig ersättning i pengar

186 859

Rörlig ersättning i aktier

88 357

ERSÄTTNING TOTALT

1 509 284

UPPSKJUTEN RÖRLIG ERSÄTTNING som betalas efter 2020**

Uppskjuten rörlig ersättning i pengar

335 520

Uppskjuten rörlig ersättning i aktier

335 520*

UPPSKJUTEN RÖRLIG ERSÄTTNING TOTALT

671 040

Övriga beskattningsbara förmåner 49 608

* Avser rörlig ersättning 2019 och uppskjuten rörlig ersättning 2016 utbetalda i mars 2020. Aktier enligt förmånsbeskattat belopp.

** Avser rörlig ersättning för 2020 (tilldelad rörlig ersättning) som utbetalas 2021, uppskjuten rörlig ersättning för 2017 som utbetalas 2021, uppskjuten rörlig ersättning för 2018 som utbetalas 2022, uppskjuten rörlig ersättning för 2019 som utbetalas 2023 samt uppskjuten rörlig ersättning för 2020 som utbetalas 2024.

Ledningsgruppen har på 31.3.2020 tecknat 2 202 B-aktier i Ålandsbanken. Teckningarna har varit på basis av utdelning av gratis matchning aktier i 2016 aktiesparprogram för samtliga anställda inom koncernen. Aktiesparprogrammen gav de anställda möjlighet att spara en del av månadslönen för att investera i bankens B-aktier. Deltagandet i aktiesparprogrammet var på frivillig basis. De anställda kunde spara maximalt fem procent av sin månadslön för att vid de halvårsvisa riktade emissionerna teckna B-aktier. Programmen var ettåriga. Tre år efter respektive emission utdelade banken en gratis matchningsaktie för varje aktie som förvärvats i de riktade emissionerna till de som deltagit i emissionerna, som fortsättningsvis är anställda inom koncernen samt har de emitterade aktierna i sin ägo. De anställda erbjuds att teckna B-aktien till en kurs som understeg medelkursen för kalendermånaden innan respektive emission med 10 procent.

Incitamentssystemet för 2020 och 2021

Ledningsgrupp medlemmarnas incitament för 2020 och 2021baserar sig för 2/3 på koncerners lönsamhet och för 1/3 på personliga målsättningar.

Övriga huvudsakliga villkoren för ledningsgruppens befattningsförhållande

Uppsägningstiden från medlemmens sida följer av finsk respektive svensk arbetslagstiftning, varierande mellan 3-6 månader. Vid uppsägning från bankens sida tillämpas en uppsägningstid om 6-12 månader. Under uppsägningstiden utgår ordinarie månadslön.

Pensionsåldern för medlemmar i ledningsgruppen baseras på finsk respektive svensk pensionslagstiftning. Medlemmar i ledningsgruppen som är bosatta i Finland beviljas pension i enlighet med ArPL-reglerna. Medlemmarna är inte berättigade till tilläggspension utöver den allmänna lagstadgade pensionen. För medlemmar i ledningsgruppen som är bosatta i Sverige har det, på grund av avvikande pensionssystem i Sverige, tecknats premiebaserade tilläggspensionsförsäkringar med pensionsålder 65 år.