Revisorer

Banken ska enligt bolagsordningen ha minst tre revisorer samt nödvändigt antal suppleanter för dem. Revisor utses årligen vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

Till revisorer omvaldes vid ordinarie bolagsstämma 2020 CGR-revisor Marcus Tötterman samt nyvaldes CGR-revisorerna Fredrik Westerholm och Jessica Björkgren. Som revisorssuppleant återvaldes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab.

I revisionsarvode för koncernbolagen utbetalades under 2019 sammanlagt 406 839 (357 895) euro inklusive moms. Därtill har 109 428 (151 750) euro inklusive moms utbetalats avseende konsultuppdrag utförda av KPMG Oy Ab.