Ålandsbanken Kapitalförvaltning

Vi värnar om din framtid – värdeskapande i uppgång, kapitalbevarande i nedgång.


Kapitalförvaltningens investeringsfilosofi utgår ifrån det sunda förnuftet tillsammans med riskhantering och alltid sträva efter att ”köpa billigt- sälja dyrt”.

Ålandsbanken - Filosofi

Vi utgår ifrån två olika tillstånd, ”Värdeskapande i uppgång och kapitalbevarande i nedgång”. Efter en längre tids stigande marknad har vi ambitionen att minska risken i portföljen och snarare vara kapitalbevarande än att aggressivt söka ytterligare avkastning. Då vi gått in i den kapitalbevarande fasen försöker vi på olika sätt sträva efter att skydda portföljen från kraftig nedgång. Över en investeringscykel anser vi att denna process borde skapa mervärde för investerare.

Det är också vår uppfattning att det är viktigt att hantera nedgångar i marknaden på ett bra sätt och detta görs förenklat genom att inte följa med hela vägen ned. Detta innebär att vid nästa uppgång kan portföljens värde starta på en högre nivå jämfört med marknaden och detta är en stor del i receptet för att långsiktigt skapa ett mervärde för våra sparare.

Ålandsbanken - Investering

Vi är en aktiv och dynamisk förvaltare som vågar sticka ut. Detta återspeglas tydligt i vår filosofi som omfattar såväl aktier, räntor, alternativa investeringar och fördelning mellan de olika tillgångsslagen. Att vi är aktiva förvaltare innebär att vi inte är några indexkramare, utan söker alltid det bästa investeringsalternativet för våra kunder. Vår förvaltning är dynamisk vilket gör att vi anpassar risken i våra modellportföljer och fonder. När vi har en stark övertygelse kommer man se en tydlig koppling till innehaven i våra portföljer och fonder jämfört med respektive index. Vår ambition är att skapa ett mervärde för våra kunder.

En viktig pusselbit i att skapa mervärde är allokeringen mellan flera olika tillgångsslag. Vår allokering söker hela tiden den bästa mixen mellan aktier och räntor. Utöver våra egna fonder kan vi även komplettera med fonder från några av världens främsta fondförvaltare – allt för att kunna erbjuda så bra lösningar som möjligt.

Norden är vår hemmamarknad och vårt kärnområde där vi analyserar enskilda bolag för att hitta största möjliga mervärde för våra kunder. Utanför Norden erbjuder vi globala och regionala aktiefonder. Inom räntefonder erbjuder vi både korta och långa räntor, men även kreditobligationer.

Vår investeringsfilosofi bygger även på uppfattningen att vi kan skapa mervärde baserat på makroekonomiska faktorer, vilka vi anser förklarar stora delar av tillgångars utveckling. Tillsammans med egna matematiska modeller ger detta en heltäckande bild av vår förvaltningsfilosofi. Detta innebär också att vi inte är beroende av en enskild investeringsstil.

Vi publicerar månatligen vår Marknadsutblick som beskriver hur vi ser på den ekonomiska utvecklingen, om vi ökat eller minskat risken och hur vi anser att allokeringen mellan tillgångslagen ska se ut. Vi har som mål att upprätthålla en hög transparens mot våra kunder. Marknadsutblicken är därför ingen pappersprodukt utan återspeglar den övergripande positioneringen i våra portföljer. Som andelsägare i våra blandfonder kan man enkelt följa hur exponeringen förändras över tiden. Då vi är en aktiv förvaltare, som periodvis tar stora positioner, blir effekten att man periodvis kan se större variationer i avkastningen relativt index. Det kan både handla om starkare och svagare perioder då vi med vår filosofi söker mervärde genom att hantera riskerna på bästa sätt för våra sparare. Ålandsbankens fonder erbjuder trygghet och med spararens bästa i fokus.

Detta kan även intressera dig