Hoppa till huvudinnehåll

Långsiktiga finansiella mål

Styrelsen beslutade den 26 oktober 2021 om följande uppdaterade långsiktiga finansiella mål:

  • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ska över tid överstiga 15 procent.

  • Kärnprimärkapitalrelationen ska överstiga Finansinspektionens minimikrav med 1,75–3,0 procentenheter.

  • Utdelningsandelen ska vara 60 procent eller högre av årets vinst, givet att målet för kapitalstyrkan inte underskrids.

De tidigare målen, som Ålandsbanken haft sedan 2013 med endast mindre språkliga justeringar, var:

  • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ska överstiga 10 procent.

  • Kapitalstyrkan, i första hand definierad som Basel-regelverkets kärnprimärkapitalrelation, ska klart överträffa alla regelverkskrav.

  • Utdelningsandelen ska på sikt uppgå till 50 procent. Målet för utdelningsandelen är villkorat av att målet för kapitalstyrkan kan upprätthållas.

Ålandsbanken har en strategi och affärsmodell som innebär att en växande andel av intjäningen kommer från placeringsaffären, IT-affären och partnersamarbeten med förhållandevis begränsat ianspråktagande av eget kapital. Detta, i kombination med den utveckling banken haft, motiverar att lönsamhetsmålet uttryckt som avkastning på eget kapital efter skatt höjs från 10 till 15 procent.

Det nya kvantifierade målet om en kärnprimärkapitalrelation som ligger minst 1,75 procentenheter över tillsynsmyndigheternas minimikrav indikerar en lite högre lägstanivå än branschpraxis. Detta återspeglar Ålandsbankens konservativa syn på risk.

Så länge målet för kapitalstyrkan uppnås ska minst 60 procent av årets vinst delas ut till aktieägarna. För att säkerställa en effektiv kapitalanvändning kan även återköp av aktier användas.

Långsiktiga finansiella mål - utfall

Avkastning på eget kapital efter skatt (ROE), procent

Ålandsbanken - ROE procent 23 sw

Kärnprimärkapitalrelation, procent

Ålandsbanken - Karnprimarkapitalrelation procent 23 sw

Utdelningsandel, procent

Ålandsbanken - Utdelningsandel procent 23 sw