Hoppa till huvudinnehåll

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhet i investerings- och försäkringsrådgivning

Den här redogörelsen innehåller information om hur Ålandsbanken Abp beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impacts, PAI) i sin investerings- och försäkringsgivning. Informationen lämnas i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarsfaktorer handlar om hur verksamheten i ett företag påverkar omvärlden negativt, exempelvis koldioxidutsläpp, påverkan på biologisk mångfald samt förbrytelser mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Med hållbarhetsfaktorer avses miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Beaktandet av huvudsakliga negativa konsekvenser i investerings- och försäkringsrådgivning

Vi beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser i vår investerings- och försäkringsrådgivning gällande finansiella instrument som utvärderats eller förvaltas av Ålandsbankens kapitalförvaltning (Ålandsbanken Fondbolag Ab). Vi beaktar negativa konsekvenser i rådgivningen på samma sätt som vid investeringsbeslut – genom att ställa minimikrav på företag gällande internationella normer som företagen ska följa samt genom att använda oss av specifika exkluderingskriterier med syfte att minska negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Vi rangordnar eller prioriterar inte de olika indikatorerna av huvudsakliga negativa konsekvenser som anges i Tabell 1: Indikatorer som gäller för investeringar i Ålandsbankens och Ålandsbanken Fondbolags PAI-redogörelse.

När vi erbjuder dig investeringsråd frågar vi dig om dina hållbarhetspreferenser och du kan då be oss att ta hänsyn till en eller flera olika typer av huvudsakliga negativa konsekvenser som du anser vara relevanta för dig. Ifall du anger sådana hållbarhetspreferenser sker prioriteringen utifrån dessa.