Hoppa till huvudinnehåll

Synpunkter och reklamationer (kundklagomål)

Bankens hantering av reklamationer
Appeltrad jordbruk

Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster och produkter. Om du inte är nöjd med oss är det viktigt att vi får veta det. Så här gör du om du vill reklamera eller klaga på en produkt eller tjänst.

I första hand ska du vända dig till den som utförde eller tog emot ditt uppdrag. Det bör du göra omedelbart när du upptäckt att något inte stämmer, exempelvis i samband med att du mottagit en avräkningsnota. Berätta när uppdraget lämnades och till vem.

Om du anser att du inte har hörsammats när du vänt dig till handläggaren på detta sätt, kan du vända dig till bankens klagomålsansvariga, Ålandsbanken 107 81 Stockholm. Klagomålet bör framföras skriftligen om ärendets beskaffenhet inte föranleder annat. Vår handläggning underlättas av om du bifogar den dokumentation du har av uppdraget, exempelvis i form av avräkningsnotor, kontoutdrag, depåredovisningar, anteckningar m.m. Banken åtar sig att svara på klagomålet inom 14 dagar.

Handläggning utanför banken

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Om du vill diskutera ditt ärende med någon utomstående kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå:
www.konsumenternas.se

Konsumenternas försäkringsbyrå
I frågor som rör försäkringar kan du kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå.
www.konsumenternas.se

De kommunala konsumentvägledarna
Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Dessa arbetar i nära kontakt med konsumentverket. Nedan kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister.
https://www.konsumentverket.se

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Om du inte är nöjd med det besked du fått från banken, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden:
www.arn.se

Allmänna Reklamationsnämnden kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp och om du gjort anmälan till ARN inom ett år från det att du första gången reklamerade ärendet till banken, se www.arn.se.

Prövning i domstol
Du kan naturligtvis få ditt ärende prövat i domstol genom att inge en stämningsansökan mot banken. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen.

Information om avtal som du som konsument ingått med banken via digitala tjänster
Om du har ingått ett avtal med banken via digitala tjänster (Internetkontoret och/eller Mobilbanken) och det har uppstått en tvist som du inte har kunnat lösa med banken har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning: ec.europa.eu/consumers/odr

Även om du gör din anmälan via onlineplattformen kommer ärendet att skickas till ARN för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på: www.konsumenteuropa.se.