Investerarkalender

Bokslutskommuniké och årsredovisning 2020

  • Bokslutskommuniké 2020, fredag 5.2.2021
  • Årsredovisning 2020, fredag 26.2.2021

Delårsrapporter 2021

  • Delårsrapport januari-mars, tisdag 27.4.2021
  • Halvårsrapport januari-juni, tisdag 20.7.2021
  • Delårsrapport januari-september, tisdag 26.10.2021

Ordinarie bolagsstämma 2021 hålls tisdag 30.3.2021
Aktieägare har möjlighet att inkomma med ärenden som han eller hon önskar att behandlas på Ålandsbankens ordinarie bolagsstämma. Ärenden som aktieägare vill ta till behandling på bolagsstämman bör skriftligen tillställas bankens styrelse senast fredagen den 5 februari 2021 kl. 16.00 på följande adress:

bolagsstamma@alandsbanken.ax

alternativt

Ålandsbanken Abp
Sekretariatet
PB 3
AX-22101 Mariehamn

Tyst period

Ålandsbanken tillämpar en tyst period minst 14 dagar före en delårsrapport eller bokslutskommuniké publiceras.

Stängt fönster

Ålandsbankenkoncernen tillämpar en handelsbegränsning som innebär att personer i ledande ställning samt samtliga anställda i koncernen inte får handla med Ålandsbankens finansiella instrument under 30 dagar fram till och med dagen för publicering av bankens finansiella rapporter (stängt fönster). Handelsbegränsningen omfattar även omyndiga, för vilka personer i ledande ställning eller anställda i koncernen är intressebevakare, samt organisationer i vilka personer i ledande ställning eller anställda i koncernen har bestämmande inflytande.

Detta kan även intressera dig