Investerarkalender

Bokslutskommuniké och årsredovisning 2019

  • Bokslutskommuniké 2019, fredag 7.2.2020
  • Årsredovisning 2019, fredag 28.2.2020

Delårsrapporter 2020

  • Delårsrapport januari-mars, fredag 24.4.2020
  • Halvårsrapport januari-juni, fredag 17.7.2020
  • Delårsrapport januari-september, torsdag 22.10.2020

Ordinarie bolagsstämma hålls torsdag 2.4.2020

Aktieägare har möjlighet att inkomma med ärenden som han eller hon önskar att behandlas på Ålandsbankens ordinarie bolagsstämma. Ärenden som aktieägare vill ta till behandling på bolagsstämman bör skriftligen tillställas bankens styrelse senast fredagen den 31 januari 2020 kl. 16.00 på följande adress:

Ålandsbanken Abp
Sekretariatet
PB 3
AX-22101 Mariehamn

Tyst period

Ålandsbanken tillämpar en tyst period minst 14 dagar före en delårsrapport eller bokslutskommuniké publiceras.

Stängt fönster

Ålandsbankenkoncernen tillämpar en handelsbegränsning som innebär att personer i ledande ställning samt samtliga anställda i koncernen inte får handla med Ålandsbankens finansiella instrument under 30 dagar fram till och med dagen för publicering av bankens finansiella rapporter (stängt fönster). Handelsbegränsningen omfattar även omyndiga, för vilka personer i ledande ställning eller anställda i koncernen är intressebevakare, samt organisationer i vilka personer i ledande ställning eller anställda i koncernen har bestämmande inflytande.

Detta kan även intressera dig