Hoppa till huvudinnehåll

Ersättningar

Information om Ålandsbanken Abps styrelses ersättning

Ålandsbanken Abp:s (bankens) ordinarie bolagsstämma 2023 har beslutat om arvoden som betalas till styrelsen. Till ordförande utbetalas ett årsarvode om 35 000 euro och till vice ordförande utbetalas ett årsarvode om 30 000 euro. Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 28 000 euro.

Dessutom erläggs ett mötesarvode per bevistat styrelse- och kommittémöte. För styrelsemöten erläggs till ordförande ett mötesarvode om 1 000 euro per möte och till medlem om 750 euro per möte. För kommittémöten erläggs till varje styrelsemedlem som ingår i kommitté ett mötesarvode om 750 euro per möte samt till kommittéordförande ett mötesarvode om 1 000 euro.

Enligt bankens ersättningspolicy omfattas bankens styrelsemedlemmar inte av bankens incitamentsprogram eller andra aktiebaserade ersättningssystem.

Vid eventuellt anställnings- eller befattningsförhållande utgår marknadsmässig ersättning för utfört arbete. Bankens styrelseordförande och styrelsemedlemmar är inte i anställnings- eller befattningsförhållande till banken.

Beskrivning av incitamentsystemet

Bankens styrelse fattar årliga beslut om incitamentsprogram (resultatbaserat ersättningssystem) i vilka den verkställande direktören och ledningsgruppen ingår.

Den resultatbaserade ersättningen erläggs i sin helhet vid fastställandet av ersättningen om den faktiska ersättningens belopp för en enskild individ för en förtjänstperiod om ett år uppgår till maximalt 50 000 euro. Överstiger den resultatbaserade ersättningen 50 000 euro ska utbetalningen av minst 40 procent av den resultatbaserade ersättningen uppskjutas med minst fyra år, så kallad uppskovstid. Om den resultatbaserade ersättningen för en individ utgör en särskilt stor andel av det totala beloppet av den fasta och den resultatbaserade ersättningen ska utbetalningen av minst 60 procent av den resultatbaserade ersättningen skjutas upp på motsvarande sätt. Då Ålandsbanken Abp är ett börsnoterat bolag erläggs minst 50 procent av den resultatbaserade ersättningen i aktier i banken. Tilldelade aktier måste innehas under minst 12 månader, så kallad väntetid, innan ersättningstagaren kan disponera över dessa.

Utbetalningen kan ytterligare uppskjutas med beaktande av en helhetsbedömning baserad på koncernens konjunkturcykel, affärsverksamhetens natur och risker samt individens arbetsuppgifter och ansvar.

Rörlig ersättning vars utbetalning har skjutits upp kan falla bort helt eller delvis, om det i efterhand visar sig att den anställda, resultatenheten eller koncernen inte uppfyllt de på förhand beslutade resultat- och prestationskriterierna. Banken har även rätt att avstå från att utbetala uppskjuten resultatbaserad ersättning om koncernens finansiella ställning försämrats väsentligt.

Den resultatbaserade ersättningen kan för enskild individ maximalt uppgå till ett belopp motsvarande 12 månadslöner per verksamhetsår.

Information om verkställande direktörens ersättning

Information om verkställande direktörens ersättning finns också i Ålandsbankens ersättningspolicy.

Fast lön

Verkställande direktören har en månadslön om 33 585 euro.

Incitamentsystemet

Verkställande direktörens incitament för 2022 och 2023 baserar sig till 2/3 på koncernens lönsamhet och till 1/3 på personliga målsättningar.

Övriga huvudsakliga villkor för verkställande direktörens befattningsförhållande

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden nio (9) månader. Under uppsägningstiden utgår ordinarie månadslön. Vid uppsägning från bankens sida har verkställande direktören enligt sitt uppdragsavtal rätt till ett avgångsvederlag om sammanlagt nio (9) månadslöner. Inga andra ersättningar utgår vid sådan avgång.

Verkställande direktörens pensionsålder och pension fastställs i enlighet med ArPL-reglerna. Verkställande direktören är inte berättigad till tilläggspension utöver den allmänna lagstadgade pensionen.

Information om övriga ledningsgruppens ersättning

Ersättningar till övriga ledningsgruppen

FAST ERSÄTTNING som har betalats 2023

Fast årslön betald under 2023

1 415 270

RÖRLIG ERSÄTTNING som har betalats 2023*

Rörlig ersättning i pengar

248 028

Rörlig ersättning i aktier

169 408

ERSÄTTNING TOTALT

1 886 320

UPPSKJUTEN RÖRLIG fastslagen ERSÄTTNING som utbetalas efter 2023**

Uppskjuten rörlig ersättning i pengar

872 911

Uppskjuten rörlig ersättning i aktier

859 651

UPPSKJUTEN RÖRLIG ERSÄTTNING TOTALT

918 821

Övriga beskattningsbara förmåner1 732 562

* Avser rörlig ersättning för 2022 och uppskjuten rörlig ersättning för 2019 utbetalda i mars 2023. Aktier enligt förmånsbeskattat belopp.

** Avser rörlig ersättning för 2023 (tilldelad rörlig ersättning) som utbetalas 2024, uppskjuten rörlig ersättning för 2020 som utbetalas 2024, uppskjuten rörlig ersättning för 2021 som utbetalas 2025, uppskjuten rörlig ersättning för 2022 som utbetalas 2027 samt uppskjuten rörlig ersättning för 2023 som utbetalas pro rata fram till och med 2028.

Ledningsgruppen har den 17 mars 2023 tecknat sammanlagt 4 400 B-aktier i Ålandsbanken till ett teckningspris om 38,80 euro per aktie inom ramen för Ålandsbankens incitamentsprogram.

Ledningsgruppen har den 10 juli 2023 tecknat sammanlagt 1 080 B-aktier i Ålandsbanken till ett teckningspris om 29,25 euro per aktie inom det aktiesparprogram som lanserades för samtliga anställda inom koncernen 2022. De anställda kan spara maximalt fem procent av sin månadslön för att vid de halvårsvisa riktade emissionerna teckna B-aktier. Sparperioden inleddes i juli 2022 och programmet är ettårigt. Tre år efter respektive emission utdelar Ålandsbanken en gratis matchningsaktie för varje aktie som förvärvats i de riktade emissionerna till de som deltagit i emissionerna, och som fortsättningsvis är anställda inom koncernen samt har de emitterade aktierna i sin ägo. De anställda erbjuds att teckna B-aktien till en kurs som understiger medelkursen för kalendermånaden innan respektive emission med 10 procent. Ålandsbanken beslutade i juni 2023 att lansera ytterligare ett ettårigt aktiesparprogram med likalydande villkor som det föregående aktiesparprogrammet. Sparperioden inleddes i september 2023 och den första emissionen av B-aktier inom ramen för det förnyade aktiesparprogrammet planeras till mars 2024.

Incitamentsystemet för 2022 och 2023

Ledningsgruppmedlemmarnas incitament för 2022 och 2023 baserar sig till 2/3 på koncernens lönsamhet och till 1/3 på personliga målsättningar.

Övriga huvudsakliga villkoren för ledningsgruppens befattningsförhållande

Uppsägningstiden från medlemmens sida följer av finsk respektive svensk arbetslagstiftning, varierande mellan 3–6 månader. Vid uppsägning från bankens sida tillämpas en uppsägningstid om 6–12 månader. Under uppsägningstiden utgår ordinarie månadslön.

Pensionsåldern för medlemmar i ledningsgruppen baseras på finsk respektive svensk pensionslagstiftning. Medlemmar i ledningsgruppen som är bosatta i Finland beviljas pension i enlighet med ArPL-reglerna. Medlemmarna är inte berättigade till tilläggspension utöver den allmänna lagstadgade pensionen. För medlemmar i ledningsgruppen som är bosatta i Sverige har det, på grund av avvikande pensionssystem i Sverige, tecknats premiebaserade tilläggspensionsförsäkringar med pensionsålder 70 år.