Hoppa till huvudinnehåll

Ersättningsrapport

Inledning

I denna ersättningsrapport redogörs för de ersättningar och ekonomiska förmåner som utbetalats till Ålandsbanken Abp:s (bankens) styrelse, verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktören under räkenskapsåret 2022.

Redogörelsen är upprättad i enlighet med värdepappersmarknadslagen, finansministeriets förordning om aktieemittenters ersättningspolicy och ersättningsrapporter samt rapporteringsanvisningarna i finsk kod för bolagsstyrning 2020. Bankens ordinarie bolagsstämma 2020 har behandlat bankens ersättningspolicy (”Ersättningspolicy”) och bifallit densamma.

Banken har följt Ersättningspolicyn i utbetalningen av ersättningar till ledningen under 2022. Banken har inte avvikit från Ersättningspolicyn eller återkallat ersättningar.

Bankens ersättningssystem är förenligt med koncernens företagsstrategi, mål och värderingar samt förenligt med och främjar god och effektiv riskhantering. Ersättningssystemet är så konstruerat att det inte motverkar koncernens långsiktiga intressen. En analys utförs av hur ersättningssystemet påverkar de finansiella risker som banken utsätts för och hanteringen av dessa risker. Det ska finnas en lämplig balans mellan fasta och rörliga ersättningar. Koncernens sammanlagda ersättningar för en enskild förtjänstperiod ska inte bygga upp och belöna risker som kan äventyra koncernens långsiktiga intressen.

Utveckling av styrelsens och verkställande direktörens ersättningar jämfört med utvecklingen av ersättningen till anställda och koncernens ekonomiska utveckling för de senaste fem räkenskapsåren

2018

2019

2020

2021

2022

Styrelse

311 917

296 167

305 500

300 750

349 250

Verkställande direktör

405 116

504 098

450 188

494 676

570 227

Ålandsbanken Abp:s och svenska filialens anställda

26 396 511

26 735 516

28 127 687

31 030 113

32 811 203

Rörelseresultat (koncern)

EUR M

29,0

33,2

39,7

49,2

46,1

Avkastning på eget kapital, %

9,8

10,7

11,6

14

12,8

Styrelsens ersättningar för räkenskapsåret 2021

Styrelsemedlem

Styrelsens årsarvode

Mötesarvoden för styrelse-sammanträden

Ersättning för sammanträden i revisionskommittén

Ersättning för sammanträden i ersättnings-kommittén

Totalt

Nils Lampi , ordförande

35 000

21 000

8 250

3 000

67 250

Christoffer Taxell
vice ordförande

30 000

16 500

-

3 000

49 500

Åsa Ceder

28 000

16 500

-

-

44 500

Anders Å Karlsson

28 000

16 500

8 250

-

52 750

Ulrika Valassi

28 000

16 500

11 000

-

55 500

Anders Wiklöf

28 000

14 250

-

-

42 250

Leino-Haltia Mirel 21 000 11 250 5 250 - 37 500

Karlsson Agneta*

-

-

-

11 750

11 750

*adjungerad medlem, ordförande ersättningskommittén

Till styrelsemedlemmar har inte betalats ekonomiska förmåner som ansluter till anställnings- eller befattningsförhållande.

Verkställande direktörens och ställföreträdande verkställande direktörens ersättningar för räkenskapsåret 2022

I enlighet med Ersättningspolicyn erhåller verkställande direktören och ställföreträdande verkställande direktören en fast månatlig ersättning samt rörlig ersättning från kortsiktigt ersättningsprogram baserat på uppnående av koncernens lönsamhetsnivåer samt personliga målsättningar. Den rörliga ersättningen kan inte överstiga ett belopp motsvarande 12 månadslöner.

Verkställande direktör

Ställföreträdande verkställande direktörens

FAST ERSÄTTNING som har utbetalats 2022

Fast årslön

384 600

288 041

Naturaförmåner

12 720

6 514

RÖRLIG ERSÄTTNING som har utbetalats 2022*

Rörlig ersättning i pengar

85 968

65 687

Rörlig ersättning i aktier

86 939

66 429

ERSÄTTNING TOTALT

570 227

426 671

UPPSKJUTEN RÖRLIG fastlagen ERSÄTTNING som betalas efter 2022**

Uppskjuten rörlig ersättning i pengar

167 800

125 307

Uppskjuten rörlig ersättning i aktier

167 800

125 307

UPPSKJUTEN RÖRLIG ERSÄTTNING TOTALT

335 600

250 614

* Avser rörlig ersättning 2021 och uppskjuten rörlig ersättning 2018 utbetalda i mars 2022. Aktier enligt förmånsbeskattat belopp.

** Avser rörlig ersättning för 2022 (tilldelad rörlig ersättning) som utbetalas 2023, uppskjuten rörlig ersättning för 2019 som utbetalas 2023, uppskjuten rörlig ersättning för 2020 som utbetalas 2024, uppskjuten rörlig ersättning för 2021 som utbetalas 2026 samt uppskjuten rörlig ersättning för 2022 som utbetalas 2027

Verkställande direktören har den 16 mars 2022 tecknat 2 395 och ställföreträdande verkställande direktören 1 830 B-aktier i Ålandsbanken till ett teckningspris om 35,89 per aktie inom ramen för Ålandsbankens incitamentsprogram.

Verkställande direktörens och ställföreträdande verkställande direktörens incitament fördelas maximalt på 2/3 baserat på koncernens lönsamhet och 1/3 på personliga målsättningar.

Tilldelade aktier måste innehas under minst 12 månader, så kallad väntetid, innan ersättningstagaren kan disponera över dessa.

Verkställande direktören har den 25 januari 2023 tecknat 281 och ställföreträdande verkställande direktören 204 B-aktier i Ålandsbanken till ett teckningspris om 32,98 per aktie inom det aktiesparprogram som lanserades för samtliga anställda inom koncernen 2022. De anställda kan spara maximalt fem procent av sin månadslön för att vid de halvårsvisa riktade emissionerna teckna B-aktier. Sparperioden inleddes i juli 2022 och programmet är ettårigt. Tre år efter respektive emission utdelar Ålandsbanken en gratis matchningsaktie för varje aktie som förvärvats i de riktade emissionerna till de som deltagit i emissionerna, och som fortsättningsvis är anställda inom koncernen samt har de emitterade aktierna i sin ägo. De anställda erbjuds att teckna B-aktien till en kurs som understiger medelkursen för kalendermånaden innan respektive emission med 10 procent.

Verkställande direktören är inte berättigad till tilläggspension utöver den allmänna lagstadgade pensionen. För ställföreträdande verkställande direktören har tecknats premiebaserade tilläggspensionsförsäkringar med pensionsålder 65 år.