Hoppa till huvudinnehåll

Villkor för användare

Allmänt

Dessa användarvillkor (hädanefter kallade användarvillkoren) gäller för Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filials webbplats (hädanefter kallad webbplatsen). En användare godkänner användarvillkoren genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen. Villkor för en produkt eller tjänst har företräde framför användarvillkoren, för den händelse att villkoren för tjänsten eller produkten är oförenliga med användarvillkoren.

Webbplatsen vänder sig uteslutande till personer som inte är förbjudna att ta del av information på webbplatsen enligt gällande lagstiftning i de länder där de är medborgare eller bosatta. Du som enligt tillämplig lagstiftning inte är tillåten att ta del av informationen på webbplatsen, eller som är osäker på om du är tillåten att ta del av informationen, ombeds vänligen att lämna webbplatsen. Detta gäller särskilt för personer som befinner sig i Storbritannien, USA, Japan, Kanada eller Australien.

Informationen på webbplatsen härrör från källor som Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial bedömer vara tillförlitliga. Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial kan inte garantera att informationen är korrekt och kan inte på något sätt hållas ansvarig för skada som kan uppkomma i samband med att information är felaktig eller oriktig. Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial är inte förpliktigad att uppdatera informationen på webbplatsen. Informationen och de uppfattningar som tillhandahålls på webbplatsen kan dock ändras utan förvarning.

Användning av webbplatsen

Handel med finansiella instrument involverar en hög grad av risktagande. Tidigare prestationer är inte nödvändigtvis indikativa för framtida prestationer. Information som publiceras på webbplatsen inkluderar inte på något sätt råd eller erbjudande att köpa eller sälja särskilda finansiella instrument. Information från Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial på webbplatsen är inte förenad med enskilda användares investeringsmål, finansiella position eller specifika intresse utan är alltid av generell beskaffenhet. Användare av webbplatsen är självständigt ansvariga för investeringsbeslut baserade på information publicerad på webbplatsen. I enskilda fall kan det visa sig vara omöjligt att utföra affärer med finansiella instrument om vilka information är publicerad på webbplatsen och handeln kan då vara begränsad för en specifik grupp av investerare. Användare av webbplatsen uppmuntras att inhämta information om finansiella instrument omnämnda på webbplatsen, beskaffenheten av värdepapperstransaktioner, investeringar, skattefrågor och andra angelägenheter förenade med värdepapperstransaktioner från finansiella rådgivare hos Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial.

Distribution av information om och erbjudande om försäljning av vissa finansiella instrument eller rättigheter beträffande sådana finansiella instrument kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad enligt lag. Personer som skaffar sig information om finansiella instrument eller som har intresse i sådana finansiella instrument eller rättigheter beträffande sådana finansiella instrument ska hålla sig underrättade om och observera sådana begränsningar. Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial kommer inte att tillhandahålla tjänster och produkter till en person om Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, utan att därför behöva styrka det, anser att tillhandahållandet av tjänster eller produkter kan strida mot lagstiftning eller andra regler i personens hemland eller i något annat land.

Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial garanterar inte att funktioner på denna webbplats fungerar utan avbrott eller störningar och ansvarar inte för några sådana avbrott eller störningar. Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial ansvarar inte heller för skada som kan uppkomma till följd av det faktum att webbplatsen inte kunnat användas under en kortare eller längre period; vidare ansvarar Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial inte för någon skada till följd av användares förlorade investeringsmöjligheter.

Upphovsrätt och varumärken

Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial har upphovsrätt till all information publicerad på webbplatsen, såvida inte annat specificerats eller kan härledas från materialets karaktär. Skriftligt medgivande från Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial krävs för att publicera, distribuera eller reproducera information som tillhandahålls på webbplatsen. Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filials kunder får emellertid lagra sådan information för personligt bruk. Informationen på webbplatsen får citeras endast med tydligt angivande av källan och om citatet är förenligt med gällande upphovsrättslagstiftning.

Varumärken eller andra kännetecken som tillhör Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, eller som tillhör andra företag inom koncernen, får inte användas utan ägarens skriftliga medgivande.

Andra webbplatser och länkar

Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial har inte granskat och ansvarar inte för innehållet på tredje parts webbplats eller någon annan webbplats länkad till denna webbplats.

Om inte Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial skriftligen har godkänt något annat, måste all information som länkas från Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filials webbplats öppnas på ett sätt som innebär att informationen inte placeras under en annan webbplats varumärke eller logotyp och/eller inom en annan webbplats ramar.

Tvistlösning

Tvister mellan Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial och användare i anledning av denna webbplats ska uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion och avgöras enligt svensk lag.