Hoppa till huvudinnehåll

Insättningsgaranti

Allmänt om skyddet och dess begränsningar

Konton i Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin i Finland som säkras genom Insättningsgarantifonden och administreras av Verket för finansiell stabilitet. Därtill har ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin beviljats av den svenska Riksgälden för insättningar i filialen. Det kompletterande skyddet ersätter skillnader mellan systemen så att en insättare i filialen har samma skydd som den svenska lagstiftningen om insättningsgaranti föreskriver, ifall den finländska garantin avviker från den svenska.

Varje kund (insättare) har vid Ålandsbanken Abp:s eventuella insolvens rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i filialen och Ålandsbanken Abp med ett belopp om det högsta av 100 000 euro eller 1 050 000 kronor (SEK). Om ett konto är gemensamt för flera kunder gäller skyddet för varje kund för sig. Kundens fordran ersätts dock till fullt belopp om de medel som kunden deponerat erhållits vid försäljning av en bostad som varit i eget bruk, om avsikten är att dessa medel ska användas för anskaffning av en ny bostad för eget bruk. Det sistnämnda skyddet gäller i sex månader räknat från insättningen.

Kunden (insättaren) kan därtill från den svenska insättningsgarantin även få tilläggsersättning om högst 5 miljoner kronor (SEK) för medel som hänför sig till vissa särskilt angivna händelser, till exempel vid försäljning av privatbostad (om den inte täcks av det finländska skyddet), skadeståndsersättning, försäkringsutbetalning, skadeersättning, upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall. Skyddet gäller i 12 månader från insättningen och kunden (insättaren) måste själv ansöka om tilläggsbeloppet.

Insättare som inte omfattas av insättningsgaranti

Följande svenska och motsvarande utländska insättare är enligt lag undantagna från insättningsgaranti:

1. en bank,
2. ett kreditmarknadsföretag,
3. ett värdepappersbolag,
4. ett försäkringsföretag,
5. ett återförsäkringsföretag,
6. en understödsförening,
7. ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
8. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,
9. en pensionsfond,
10. ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet.

Utbetalning från garantin

Verket för finansiell stabilitet beslutar om utbetalning från Insättningsgarantifonden. Betalning av kundens fordran ska göras inom 7 arbetsdagar från Verket för finansiell stabilitets beslut om betalningsskyldighet för fonden.

Om en bank försätts i likvidation räknas tiden från det att beslutet om likvidation fattats. Verket för finansiell stabilitet kan i vissa fall bevilja tilläggstid för utbetalningen.

I ett ersättningsfall lämnar Verket för finansiell stabilitet närmare upplysningar om vilka åtgärder kunden bör vidta för att trygga sina fordringar.

Ytterligare information om insättningsgarantin i Finland finns på Verket för finansiell stabilitets webbplats och information om insättningsgarantin i Sverige finns på Riksgäldens webbplats.

Insättningsgaranti för Investeringssparkonto

Kontanta medel inom investeringssparkontot omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Den svenska insättningsgarantin ersätter ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Om kunden utöver investeringssparkonto har andra konton i institutet eller Ålandsbanken Abp som omfattas av insättningsgarantin i Finland, så utgår dock ersättning för medlen/konton från den svenska respektive finska insättningsgarantin om totalt sammanlagt motsvarande högst 100 000 euro.

Utöver skyddet om 1 050 000 kronor kan ett tilläggsbelopp om max 5 miljoner kronor ersättas vid vissa s.k. livshändelser. Det gäller för insättningar på konto som avser försäljning av privatbostad, skadeståndsersättning, försäkringsutbetalning, skadeersättning, upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall. Skyddet gäller i 12 månader från insättningen, och kunden behöver själv ansöka om tilläggsbeloppet.

Kontaktinformation till Verket för finansiell stabilitet och Riksgälden

Verket för finansiell stabilitet
Telefon: +358 (0)2 9525 3530
E-post: talletussuoja[at]rvv.fi
Webbplats: rvv.fi/sv/insattningsgarantin

Riksgälden, 103 74 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 613 52 00
E-post: ig[at]riksgalden.se
Webbplats: www.riksgalden.se/insattningsgarantin-och-investerarskyddet