Finansiell information och publikationer

Finansiella rapporter

Årsredovisning

Börsmeddelanden

2019

2018

2017

2016

2015

RESULTAT

Meuro

Meuro

Meuro

Meuro

Meuro

Räntenetto

53,9 54,5 55,9 55,1 54,0

Provisionsnetto

58,0 54,3 52,9 48,0 50,1

Övriga intäkter

22,0 18,9 19,2 17,3 20,8

Summa intäkter

133,9 127,6 128,0 120,4 124,9

Personalkostnader

-57,0 -57,1 -59,8 -57,0 -56,0

Övriga kostnader

-40,5 -40,7 -40,0 -34,3 -35,5

Summa kostnader

-97,5 -97,8 -99,8 -91,3 -91,6

Resultat före nedskrivningar

36,4 29,8 28,2 29,2 33,3

Nedskrivning av krediter och andra förbindelser

-3,2 -0,8 -2,1 -4,1 -3,0

Rörelseresultat

33,2 29,0 26,0 25,1 30,3

Inkomstskatt

-6,9 -6,1 -5,3 -5,4 -6,0
Rapportperiodens resultat 26,3 22,9 20,7 19,7 24,3
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp

26,3 22,9 20,7 19,7 24,3

VOLYMER

Fordringar på allmänheten och offentlig sektor

4 110 4 022 3 979 3 808 3 617

Depositioner från allmänheten

3 368 3 304 3 148 3 028 2 517

Aktivt förvaltat kapital

6 343 5 177 5 737 3 900 3 927

Eget kapital

258 242 234 222 213

Balansomslutning

5 607 5 558 5 352 5 137 4 602

Riskexponeringsbelopp

1 583 1 578 1 538 1 576 1 581

FINANCIAL RATIOS

Avkastning på eget kapital, % (ROE)

10,7 9,8 9,1 9,1 12,0

K/I-tal,

0,73 0,77 0,78 0,76 0,73

Kreditförlustnivå, %

0,08 0,02 0,06 0,11 0,09

Core funding ratio, %

90,0 90,0 87,9 88,7 99,5

Soliditet, %

4,6 4,4 4,4 4,3 4,6

Kärnprimärkapitalrelation, %

13,4 13,0 12,9 11,8 12,0

Arbetad tid omräknad till heltidstjänster

700 691 691 683 663
Resultat per aktie, euro 1,69 1,48 1,35 1,29 1,60
Eget kapital per aktie, euro 16,61 15,67 15,14 14,50 14,00
Dividend per aktie, euro 1,00 0,70 0,65 0,60 0,60

Detta kan även intressera dig