Hoppa till huvudinnehåll

Att välja Ålandsbanken kan göra skillnad­

Ålandsbanken Marknadsutblick

Riskinformation: Historisk utveckling eller förväntad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i finansiella instrument innebär en risk och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Läs mer

Vi publicerar månatligen vår Marknadsutblick som beskriver hur vi ser på den ekonomiska utvecklingen, om vi ökat eller minskat risken och hur vi anser att allokeringen mellan tillgångsslagen ska se ut.

Vi har som mål att upprätthålla en hög transparens för att du som kund ska känna dig trygg med hur vi tänker. Marknadsutblicken är därför ingen pappersprodukt utan återspeglar den övergripande positioneringen i våra portföljer.

Marknadsutblicken kan du ta del av antingen genom inspelningen ovan eller pdf nedan.

Senaste Marknadsutblicken
Marknadsutblick 2024 06 11
Bekanta dig med vår fondlista
Se våra fonder och kurser i fondlistan

Disclaimer

VIKTIG INFORMATION

Riskinformation. Historisk utveckling eller förväntad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i finansiella instrument innebär en risk och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Kommentarerna i Ålandsbankens Marknadsutblick produceras av Ålandsbanken Fondbolag Ab, avdelningen för nordiska aktier. Ålandsbanken Fondbolag Ab är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Avdelningen för nordiska aktier består av Lars Söderfjell (chef), Niklas Wellfelt (strateg), Kjetil Anthonisen (analytiker), Eric Berglund (analytiker), Per Engström (förvaltare), Marcus Lundqvist (förvaltare) och Stefan Olsson (analytiker). Ålandsbanken Abp och Ålandsbanken Fondbolag Ab står under tillsyn av Finansinspektionen i Finland. I vissa frågor står Ålandsbanken även under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige. Med Ålandsbanken avses i denna text både Ålandsbanken Abp, inklusive Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial samt Ålandsbanken Fondbolag Ab. Syftet med Ålandsbankens kommentarer om bolag är att motivera varför vissa bolags värdepapper ingår i modellportföljer eller som aktiva innehav (övervikt jämfört med aktiens vikt i jämförelseindex) i fonder som förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab och vissa bolags värdepapper inte ingår eller har neutral vikt eller undervikt i fonder. Kommentarer som ges av Ålandsbanken Abp, inklusive Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, kan skilja sig från allokeringsbeslut, åsikter och aktieval som tagits fram och presenteras av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Dessa skillnader beror vanligtvis på att bedömningar görs utgående från olika tidshorisonter. Intressekonflikter: Upphovsmännen till Ålandsbankens kommentarer försäkrar att de har uttryckt sina personliga åsikter om det eller de bolag som omnämns (”Bolagen”) och dess värdepapper. Samtliga personer inom Ålandsbanken som utarbetat kommentarerna försäkrar att de inte har fått, eller kommer att få, direkt eller indirekt ersättning från Bolagen för de åsikter som framställs. Varken de personer som utarbetat kommentarerna, Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern äger en lång eller kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av Bolagens totala emitterade aktiekapital. Investerare bör vara medvetna om att Ålandsbanken vid vissa tidpunkter kan inneha aktier i Bolagen. Bolagen äger inte mer än 5 % av aktiekapitalet i Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern. Varken Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern har varit ledande arrangör eller arrangör för en emission eller ett offentligt erbjudande av Bolagens finansiella instrument, om inte detta tydligt anges i kommentarerna. Varken Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern har under de senaste 12 månaderna ingått avtal med Bolagen om tillhandahållande av investeringsbanktjänster, om inte detta tydligt anges i kommentarerna. Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern agerar inte som marknadsgarant för Bolagens finansiella instrument. Varken personerna som utarbetat kommentarerna, Ålandsbanken Abp, eller bolag inom dess koncern, har ingått avtal med Bolagen om utarbetande av kommentarerna. För att förhindra och undvika intressekonflikter har Ålandsbanken fastställt koncerninterna regler och bl.a. vidtagit följande åtgärder: Den avdelning som utarbetar kommentarerna är fysiskt separerad från övriga avdelningar, Ersättning till dem som utarbetar kommentarerna är inte direkt bunden till investeringsbankstransaktioner utförda av Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern, Bolagskommentarer avslöjas inte för Bolagen före dess spridning. Värderingsmetoder: För att utarbeta kommentarerna kan Ålandsbanken använda olika värderingsmetoder. Bolag kan värderas baserat på kassaflödesanalys där framtida kassaflöde diskonteras till utgivningsdatum av kommentaren. En annan metod är att ställa avkastningen på Bolagens egna kapital i relation till värderingen av det egna kapitalet. Även multiplar (t.ex. P/Etal) kan användas för att jämföra olika bolag. Värderingen kan också baseras på hur det enskilda bolaget värderas relativt andra bolag i sin bransch. Uppdateringar: Det finns ingen förutbestämd frekvens med vilka bolagskommentarerna i detta material uppdateras. Ålandsbanken förbinder sig inte att uppdatera kommentarer om bolag eller informera om när synen på ett bolags värdepapper ändras eller på annat sätt upphör att gälla, annat än vad som anges nedan. Definition av uttryck i kommentarerna: Positiv = Vi förväntar oss att aktiens totala avkastning överstiger marknadens förväntade avkastning under kommande 6 - 12 månader. Neutral = Vi förväntar oss att aktiens totala avkastning är i linje med marknadens förväntade avkastning under kommande 6 - 12 månader. Avvaktande = Vi förväntar oss att aktiens totala avkastning understiger marknadens förväntade avkastning under kommande 6 - 12 månader. Historik: Historik över bolagskommentarer publicerade i Marknadsutblicken finns tillgänglig Ålandsbankens webbsidor: Sverige: https://www.alandsbanken.se/ba... Åland: https://www.alandsbanken.ax/ba... Finland (finska): https://www.alandsbanken.fi/pa... Finland (svenska): https://www.alandsbanken.fi/sv... Källor: Ålandsbankens kommentarer är baserade på källor som Ålandsbanken bedömer som tillförlitliga och information som är tillgänglig vid tillfället då kommentarerna görs. Källorna är bland annat finansiella rapporter från Bolagen samt andra bolagsnyheter och även artiklar i media. Ålandsbanken använder även analyser framtagna av oberoende analytiker utanför Ålandsbanken som källa. Ålandsbanken kan dock inte garantera riktigheten av denna information. De åsikter som uttrycks och den information som presenteras gäller vid tidpunkten för publicering och kan ändras utan att det meddelas separat om detta. Du rekommenderas därför att bilda dig en egen uppfattning och inte enbart förlita dig på informationen i kommentarerna. Inget erbjudande eller investeringsrådgivning: Ålandsbankens kommentarer är avsedda endast som information och ska inte under några omständigheter användas eller betraktas som ett erbjudande till att sälja eller köpa värdepapper eller som råd att handla med värdepapper. Publikationen är marknadsföringsmaterial och ska inte ses som investeringsrådgivning. Ansvarsbegränsning: Varken Ålandsbanken Abp eller något bolag i dess koncern är ansvarigt för att modifiera, rätta eller uppdatera informationen som framställts i denna rapport. Varken Ålandsbanken Abp eller annat bolag i dess koncern är skyldig att ersätta direkt eller indirekt skada som uppstår på grund av användning av informationen i denna rapport. Distribution: All information som ges i Marknadsutblicken är endast för den ursprungliga mottagarens privata eller interna användning. Ingen del av Marknadsutblicken får kopieras eller distribueras i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd av Ålandsbanken. Ålandsbankens Marknadsutblick eller kopia av dessa får inte distribueras i Australien eller USA eller till amerikansk medborgare.