Hoppa till huvudinnehåll

Ansvarsfull kreditgivning

Vi ska huvudsakligen finansiera bostäder till privatpersoner samt stöda våra kunders spara- och placeringsverksamhet. Genom att säkerställa kundernas återbetalningsförmåga kan vi bedriva ansvarsfull och hållbar kreditgivning.

Bostadslån utgör som vår enskilt största lånetyp en god påverkansmöjlighet. Vi ska bedriva aktiviteter mot gröna bostadslån, och aktivt söka sätt att uppmuntra våra kunder till miljövänliga och hållbara alternativ vid fastighetsinvesteringar.

Vi fattar kreditbesluten efter en objektiv bedömning av kundens förmåga att återbetala krediten. Krediten ska motsvara kundens behov och vara lämplig för kunden. Detta innefattar att kunden har kännedom om produktens egenskaper.

Vi stöder samhällets ekonomi och hållbar utveckling genom att erbjuda finansiering i sunda projekt som framgångsrikt kan förverkligas. Det innebär att vi baserar vår kreditgivning på god kännedom om kunden och dess verksamhet vilket möjliggör att banken kan evaluera projekten ur ett hållbarhetsperspektiv avseende återbetalningsförmåga, samt identifiera risker relaterade till klimatförändring, ändrat konsumentbeteende eller nya regelverkskrav. Banken uppmuntrar till hållbar strategi i dialog med kunden.

Återbetalningsförmågan hos kunden följs upp löpande. Detta i kombination med vår personliga relation med våra kunder möjliggör att åtgärder, i de fall kunden får ekonomiska svårigheter, kan sättas in i god tid för att minimera ekonomiska förluster för både kunden och Ålandsbanken.

Vi fattar kreditbesluten i enlighet med våra styrdokument, sunda riskhanteringsprinciper och lagstiftning. Därmed stöder vi kundens finansieringsbehov och affärer på ett sätt som säkerställer kundernas behov och tryggar bankens framtid.

Vi utbildar kontinuerligt personalen inom området ansvarsfull kreditgivning.