Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsfrågorna är en integrerad del av Ålandsbankens vanliga verksamhetsstyrning, där styrelse, ledning och medarbetare alla har sina tydliga roller. 
Segelbat hav ostersjon

Regelverk & intern styrning

Utvecklingen, ledningen och styrningen av vårt hållbarhetsarbete grundar sig på intressenternas prioriteringar, externa regleringar och vår egen ambition att vara en del av utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Regelefterlevnad

Vår företagskultur präglas av respekt för regelverk och god praxis. Vi upprätthåller denna kultur genom löpande utbildning av anställda och kontinuerlig omvärldsbevakning av externa regelverksförändringar. Vår Compliancefunktion agerar som stöd till hela koncernen i frågor som rör regelefterlevnad.

Hållbarhetsstyrningens struktur

Styrelsen har det yttersta ansvaret för styrningen av hållbarhetsarbetet och är aktivt engagerad i hållbarhetsfrågor. Styrelsen slår fast koncernens hållbarhetsstrategi och klimatstrategi.

Ålandsbankens vd/koncernchef ansvarar tillsammans med koncernledningen för att förverkliga de beslut som styrelsen har fattat om den strategiska inriktningen.

Ålandsbankens hållbarhetskommitté driver det övergripande hållbarhetsarbetet och fungerar som ett forum för diskussioner och beslut. Utifrån den årliga väsentlighetsanalysen och hållbarhetsstrategin skapas en hållbarhetsplan för varje hållbarhetsområde.

ESG-kommittén sköter omvärldsbevakningen, initierar och driver utvecklingen inom hållbara investeringar samt säkerställer att Ålandsbankens investeringsverksamhet följer bankens strategi och riktlinjer för hållbara investeringar.

Kreditchefen ansvarar för att bankens kreditgivning följer de uppsatta hållbarhetsmålen och regelverken.

Avdelningen Risk Control ansvarar för identifiering, bedömning, kontroll och rapportering av bankens finansiella risker och de klimatrisker som driver dessa (exempelvis klimatriskernas påverkan på kreditstocken).

Regelverksgruppen sammanställer all omvärldsbevakning och upprätthåller också en förteckning över de regelverk som ska implementeras.

Arbetsgrupp för miljöområdet - Består av engagerade medarbetare som följer med generella miljöfrågor, driver och initierar miljö- & klimatmässiga utvecklingsfrågor kopplat till bankens hållbarhetsstrategi och följer upp miljöarbetet.