Hoppa till huvudinnehåll

Visselblåsning och anmälan om oegentligheter

Vi värnar om en respektfull kultur och hög etisk standard. Det innebär att vi arbetar proaktivt med att förebygga och upptäcka allvarliga överträdelser, missförhållanden och oegentligheter i verksamheten i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Viktigt att anmäla

Det är viktigt för oss att motverka risker och upprätthålla förtroendet för vår verksamhet. Skulle du som arbetstagare, samarbetspartner eller annan intressent misstänka eller upptäcka oegentligheter i vår verksamhet, uppmuntrar vi dig att använda vår visselblåsarkanal för att göra en anmälan. På så sätt kan vi åtgärda missförhållanden så fort som möjligt.

Vi uppmuntrar att du anmäler alla eventuella misstankar om missbruk som kan vara viktigt för oss att känna till och utreda. Det kan exempelvis handla om misstanke om bedrägligt, oetiskt eller oaktsamt agerande som strider mot lagar och bestämmelser.

All information ska lämnas i god tro. Du behöver inte ha bevis för din misstanke utan det räcker att du vid tidpunkten för din rapportering har skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann och korrekt.

Har du klagomål eller synpunkter?

Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarkanal. Här kan du läsa mer om kundklagomål i Ålandsbanken.

Hur är du skyddad?

Anmälan och personuppgifter hanteras strikt konfidentiellt och sekretessbeläggs. Du kan välja att rapportera anonymt eller att ange ditt namn. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter, eftersom detta underlättar vår utredning.

Visselblåsarkanalen är ett externt system som är separat från Ålandsbankens it-system och spårar inte IP-adresser eller andra uppgifter som kan identifiera den som skickar en anmälan.

Ditt ärende kommer att hanteras i enlighet med Visselblåsarlagen * om ärendet gäller misstänkta missförhållanden rörande brott mot EU-lagstiftning eller nationell rätt och du ingår i någon av följande kategorier:

- du är anställd eller har en annan arbetsrelaterad relation till Ålandsbanken Abp eller Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial
- du är anställd eller har en annan arbetsrelaterad relation till Ålandsbankens Fondbolag Ab
- har en arbetsrelaterad relation till Ålandsbanken Abp:s Pensionsstiftelse

* Lag (2021:890) om Skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”Visselblåsarlagen”)

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av eller eventuell radering av de personuppgifter som berör din anmälan. Du har även rätt att få information om vad som finns sparat om ditt ärende genom att kontakta Ålandsbankens dataskyddsombud eller behörig tillsynsmyndighet.

Läs mer i Ålandsbankens integritetpolicy

Tillsyn över den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med visselblåsningskanalen utövas av Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur ska du rapportera?

För att göra en anmälan, klicka på Skapa en rapport nedan och följ anvisningarna som anges där.

Du kan rapportera på svenska, finska eller engelska. En anmälan som görs på något annat språk kommer inte att behandlas.

Välj Ålandsbanken Abp om din anmälan gäller Ålandsbanken Abp, Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial eller Ålandsbanken Abp:s Pensionsstiftelse. Välj Ålandsbanken Fondbolag Ab om din anmälan gäller Fondbolaget.

Skapa en rapport (Ålandsbanken Abp) Skapa en rapport (Ålandsbanken Fondbolag Ab)

Rapportera externt

Under vissa omständigheter och enligt vad som tillåts enligt EU-direktivet och nationell lag, kan du rapportera missförhållanden externt till en myndighet. Exempel på extern rapporteringskanal är Finansinspektionen.

För mer information och för att göra en extern anmälan, vänligen vänd dig till myndighetens webbplats.