Hoppa till huvudinnehåll
19 mar 2015
Pressmeddelanden

Bolagsstämmokallelse

Ålandsbanken Abp

Kallelse till årsstämma

19.3.2015 Kl. 17.35

Bolagsstämmokallelse

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls

torsdagen den 16 april 2015 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan

29, Mariehamn.

Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av

röstsedlar börjar nämnda dag kl.14.00.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för

år 2014

Verkställande direktörens översikt.

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och

dividendutdelning

Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 01.01.2014 -

31.12.2014 utbetalas 0,40 euro per aktie och att avstämningsdagen för

dividendutbetalningen är måndagen den 20 april 2015 samt att utbetalningsdagen

är måndagen den 27 april 2015.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören

10. Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 2 § ändras så att laghänvisningarna i

det beskrivna verksamhetsområdet överensstämmer med nu gällande lagstiftning då

kreditinstitutslagen (121/2007) har upphävts genom kreditinstitutslagen

(610/2014).

Paragrafen skall efter föreslagen ändring lyda enligt följande:

2 § Verksamhet

Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i

kreditinstitutslagen (610/2014) för inlåningsbanker avsedd

kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana

investeringstjänster och sidotjänster som avses i 1 kap. 11 § och 2 kap. 3 §

lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även

hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet

(688/2010).

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 3 § ändras så att B-aktiernas

förtursrätt framom A-aktierna till årlig dividend av Bankens utdelningsbara

vinstmedel upp till 6 procent av B-aktiernas tidigare nominella belopp slopas

då denna förtursrätt inte längre är förenlig med EU:s regelverk för finansiella

institut. Förtursrätten har aldrig tillämpats i banken.

Paragrafen skall efter föreslagen ändring lyda:

3 § A- och B-aktier

Bankens aktier består av A-aktier och B-aktier.

Vid bolagsstämma har en A-aktie 20 röster medan en B-aktie har en röst.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningens 11 § ändras så att det maximala

antalet styrelsemedlemmar utökas från sju till åtta medlemmar samt att inga

suppleanter kan tillsättas.

Paragrafen skall efter föreslagen ändring lyda enligt följande:

11 § Uppgifter och sammansättning

Styrelsen består av minst fem och högst åtta ordinarie medlemmar.

Verkställande direktören kan inte vara medlem av bankens styrelse.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.

11. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden

Styrelsen föreslår att årsarvodet för ordförande (15 000 euro) och för medlem

(12 000 euro) är oförändrat och att medlem som är bosatt utanför landskapet

Åland erhåller dubbelt årsarvode. Styrelsen föreslår vidare att mötesarvodet

per bevistat möte för ordföranden (1 000 euro) och för medlem (750 euro) är

oförändrat.

Antecknas att mötesarvodet för styrelseledamöters deltagande i av styrelsen

tillsatta kommittéers möten är 750 euro för medlem och 1 000 euro för

kommittéordföranden.

12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Nomineringskommitténs förslag till antalet styrelsemedlemmar är avhängigt av

bolagsstämmans beslut avseende den under punkt 10 ovan föreslagna ändringen av

bolagsordningen.

I det fall att bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag

föreslås att åtta medlemmar inväljs i styrelsen, varav sju medlemmar tillträder

omedelbart samt en medlem tillträder då ändringen av bolagsordningen har

registrerats i handelsregistret.

I det fall att styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen inte godtas

föreslås att antalet styrelsemedlemmar fastställs till sju stycken.

13. Val av styrelsemedlemmar

Nomineringskommitténs förslag till styrelsemedlemmar är avhängigt av

bolagsstämmans beslut avseende den under punkt 10 ovan föreslagna ändringen av

bolagsordningen.

Nomineringskommittén föreslår återval av styrelsemedlemmarna Agneta Karlsson,

Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Anders Wiklöf och Dan-Erik

Woivalin för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie

bolagsstämma avslutas. Annika Wijkström har undanbett sig återval.

Nomineringskommittén föreslår nyval av Göran Persson för den mandattid som

varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. I det fall att

bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag föreslås därtill att

Ulrika Valassi väljs till styrelsemedlem för den mandattid som varar fram till

dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas, dock så att hon tillträder då

ändringen av bolagsordningen registrerats i handelsregistret.

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet.

14. Beslut om revisorernas arvode

Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning.

15. Beslut om antalet revisorer

Antalet revisorer föreslås vara oförändrat, det vill säga tre ordinarie

revisorer och en revisorssuppleant.

16. Val av revisorer

Styrelsen föreslår återval av nuvarande CGR-revisorer Pauli Salminen och Mari

Suomela som ordinarie revisorer för den mandattid som varar fram till dess att

nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Styrelsen föreslåt nyval av CGR-revisor

Oscar Orrström som ordinarie revisor för den mandattid som varar fram till dess

att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Styrelsen föreslår vidare val av

KPMG Oy Ab som suppleant för den mandattid som varar fram till dess att nästa

ordinarie bolagsstämma avslutas.

17. Fastställelse av praxis avseende nomineringskommittén

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fastställer det av styrelsen tillämpade

tillvägagångsättet avseende tillsättande av nomineringskommitté.

Nomineringskommittén skulle bestå av styrelsens ordförande samt representanter

för de tre till röstetalet största aktieägarna i banken per 1.11 respektive år.

Om aktieägare avstår från att delta övergår rätten till den följande största

aktieägaren.

18. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Styrelsens ovan nämnda förslag, denna kallelse samt övriga handlingar som

enligt aktiebolagslagen skall finnas tillgängliga, finns på Ålandsbanken Abp:s

Internetsidor www.alandsbanken.fi.

Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga på

huvudkontoret och vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna

stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns

till påseende på Internetsidorna senast den 28 april 2015.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 2 april 2015

(bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets

aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier

är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som

aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen den

13 april 2015 kl 16.00.

Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) via internet på adressen www.alandsbanken.fi/bolagsstamma;

b) per telefon på numret 018-291189;

c) per fax på numret 018-291228; eller

d) per brev till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn,

personbeteckning/FO-nummer, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde

eller ombud och ombudets personbeteckning.

Dessa personuppgifter används endast för ändamål som hänför sig till

bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare eller hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på

mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat

tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren.

Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder

aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, skall det i

samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Originalet av eventuella fullmakter bör sändas till Ålandsbanken Abp, PB 3,

AX-22101 Mariehamn och vara bolaget tillhanda innan anmälningstidens utgång.

Alternativt kan en kopia av fullmakten sändas per e-post till adressen

bolagsstamma@alandsbanken.fi varvid fullmakten skall uppvisas i original på

bolagsstämman.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med

de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans

avstämningsdag 2 april 2015 vara antecknad i aktieägarförteckningen som

upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att

aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 13 april 2015 kl. 10.00 har

antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear

Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som

anmälan till bolagsstämman.

Anmälan görs av egendomsförvaltarens kontoförvaltare senast vid ovan nämnda

tidpunkt. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära

anvisningar av sin egendomsförvaltare gällande aktieägarens införande i den

tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till

bolagsstämman.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande

ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i

aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier i

Ålandsbanken Abp till 6 476 138 aktier i A-serien, vilka representerar 129 522

760 röster och 7 944 015 aktier i B-serien, vilka representerar 7 944 015

röster, eller sammanlagt 14 420 153 aktier och 137 466 775 röster. Varje

A-aktie har på bolagsstämman 20 röster och varje B-aktie en röst, dock med

beaktande av den rösträttsbegränsning som stadgas i bolagsordningen 7 §.

Mariehamn den 19 mars 2015

Styrelsen