Hoppa till huvudinnehåll
15 feb 2002
Börsmeddelanden

BOKSLUTSRAPPORT 2001

Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 15.02.2002 kl. 09.00 BOKSLUTSRAPPORT 2001 Bankens direktion godkände den 14 februari bokslutet för år 2001. Förvaltningsrådet sammanträdde samma dag och har avgivit sitt utlåtande över bokslutet. Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 14 mars 2002 kl.15.00 på hotell Arkipelag i Mariehamn. Resultat och lönsamhet Finansnettot Under år 2001 steg koncernens finansnetto med 4,3 procent till 33,4 miljoner euro. Förbättringen beror på tillväxt i in- och utlåningsvolymerna. Övriga intäkter Dividendintäkterna uppgick till 0,6 miljoner euro. Provisionsintäkterna minskade med 14,6 procent till 8,9 miljoner euro. Dessa intäkter minskade beroende på lägre intäkter från förmedling av aktier och kapitalmarknadsprodukter orsakad av minskad efterfrågan. Det redovisade resultatet av egen handel med värdepapper uppgick till 1,1 miljoner euro jämfört med 2,6 miljoner euro föregående år. Handeln på valutamarknaden gav ett utfall som var något lägre än föregående års och uppgick till 0,9 miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 2,8 miljoner euro. Bland dessa finns intäkter av engångsnatur om 0,7 miljoner euro från fastighetsförsäljningar. Intäkterna sammanlagt, det vill säga summan av finansnettot och de övriga intäkterna, minskade med 2,7 procent till 47,8 miljoner euro. Kostnader Nyanställningar och avtalsenlig a lönejusteringar höjde personalkostnaderna med 10,6 procent till 15,5 miljoner euro. Övriga administrationskostnader (kontor, marknadsföring, kommunikation och data) steg med 24,3 procent till 8,2 miljoner euro. Nyinvesteringar i datasystem för digitala banktjänster ledde till att avskrivningarna steg med 11,3 procent till 2,8 miljoner euro. De övriga rörelsekostnaderna minskade med 6,2 procent till 3,5 miljoner euro. Kostnaderna sammanlagt inklusive planavskrivningar ökade med 11,6 procent till 31,2 miljoner euro. Resultatpåverkan från företag som konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden uppgick till 0,8 miljoner euro jämfört med 0,4 miljoner euro året innan. Kreditförluster Kreditförlusterna netto uppgick till 0,1 miljoner euro. Redovisade kreditförluster netto i relation till bankens fordringar och ansvarsförbindelser uppgick till 0,01 procent. Rörelsevinsten minskade med 17,3 procent till 17,4 miljoner euro. INLÅNINGEN Bankens totala inlåning, inklusive masskuldebrev och bankcertifikat emitterade till allmänheten och offentliga samfund, ökade under 2001 med 1 miljon euro eller 0,1 procent och uppgick till 1 332 miljoner euro. Depositionerna ökade med 37 miljoner euro eller 3,5 procent och uppgick till 1 097 miljoner euro. Ökningen hänför sig till konton bundna till referensräntan ÅAB-Prime och till tidsbundna depositioner med euriborränta. Masskuldebrevens belopp ökade med 19,7 miljoner euro eller 17,8 procent tack vare de under året emitterade aktieindexlånen. Ökningen av depositioner och masskuldebrev minskade bankens behov att refinansiera sig på bankcertifikatmarknaden. Detta ledde till att bankcertifikaten riktade till allmänheten och offentliga sektorn minskade med 34,7 procent till 106 miljoner euro. UTLÅNINGEN Den totala utlåningen i banken ökade med 56 miljoner euro eller 5,3 procent och uppgick per 31.12.2001 till 1 109 miljoner euro. Ökningen hänför sig till finansiering av bostäder för privathushåll. Utlåningen till service-, produktionssektorn och offentliga sektorn minskade under året. Privathushållens andel av bankens totala utlåning utgjorde 65,9 procent medan närings- och yrkesverksamhetens andel var 32,8 procent. Motsvarande andelar år 2000 var 62,4 procent respektive 36,3 procent. BALANSRäKNINGEN Balansomslutningen steg med 6,0 procent till 1 686 miljoner euro. PERSONALEN Antalet anställda i koncernen omräknat till heltidstjänster var vid slutet av året 361, vilket är en ökning med 16 tjänster jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. INSIDERREGLER Bankens direktion har antagit Helsingfors Börs insideranvisning och samtidigt beträffande bankens värdepapper fastställt handelsbegränsning som innebär att insider i banken inte är berättigad att handla med bankens värdepapper under en tidsperiod om 14 dagar före publicering av bankens bokslut eller de lårsrapport. ÅLANDSBANKEN FONDBOLAG AB Ålandsbanken Fondbolag Ab är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Bolaget har under året förvaltat följande placeringsfonder: -Placeringsfonden Ålandsbanken Euro Bond - en medellång räntefond som placerar i euro inom Europa. Som portföljförvaltare för fonden fungerar Ålandsbanken Asset Management Ab. -Placeringsfonden Ålandsbanken Europe Active Portfolio -en flexibel europeisk blandfond. Som portföljförvaltare för fonden fungerar Ålandsbanken Abp. -Placeringsfonden Ålandsbanken Europe Value - en europeisk aktiefond med värdeinriktad placeringsstrategi.Som portföljförvaltare för fonden fungerar UBS Asset Management Ltd. Placeringsfonden Ålandsbanken Europé Value inledde sin verksamhet den 1 juni 2001. -Placeringsfonden Ålandsbanken Global Blue Chip - en internationell aktiefond. Fondens namn har ändrats den 7 januari 2002, det nya namnet är Placeringsfonden Ålandsbanken Global Value. Från den 7 januari 2002 fungerar UBS Asset Management Ltd som portföljförvaltare för fonden (tidigare Ålandsbanken Abp). -Placeringsfonden Ålandsbanken Share Index Loan - en unik aktieindexlånefond. Som portföljförvaltare för fonden fungerar Ålandsbanken Abp. Samtliga placeringsfonder som bolaget förvaltar är registrerade i Finland och följer lagen om placeringsfonder. Fondernas placeringsstrategier är anpassade för Ålandsbankens olika kundprofilers behov. Samtliga placeringsfonder marknadsförs av Ålandsbanken. Placeringar i fonderna kan även göras genom Skandia Lifes fondanknutna försäkringar samt Avec fondanknutna försäkringar som erbjuds av försäkringsbolagen Veritas och Alandia-bolagen. Per den 31 december 2001 uppgick antalet fondandelsägare till totalt 4 518 st och det totala kapitalet under förvaltning var 61,7 miljoner euro. ÅLANDSBANKEN ASSET MANAGEMENT AB Ålandsbanken Asset Management Ab är ett dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Bolaget erbjuder ett heltäckande sortiment av kapitalförvaltningstjänster. Ålandsbanken Asset Management Ab har uppnått lönsamhet och kommer att dela ut dividend för kalenderåret 2001. Verksamheten och kundbasen växer stabilt. Bolaget kommer därför att fortsätta expandera och nyrekrytera specialister under år 2002. KAPITALTäCKNINGSGRAD Reglerna för kapitaltäckning kräver att kapitalbasen i form av eget kapital och reserver skall uppgå till minst 8 procent av riskvägda fordringar och ansvarsförbindelser. Koncernens kapitaltäckningsgrad enligt kreditinstitutslagen: 31.12.2001 31.12.2000 Kapitalbas, miljoner euro Primärt kapital 72,4 66,0 Supplementärt kapital 28,2 33,9 Kapitalbas totalt 1 00,5 99,9 Riskvägd volym, miljoner euro 804,2 794,3 Kapitaltäckningsgrad i procent 12,50 12,57 Primärt kapital i förhållande till riskvägd volym, % 9,00 8,31 NYCKELTAL 31.12.2001 31.12.2000 Resultat per aktie, euro1) 1,23 1,50 Eget kapital per aktie, euro 2) 8,71 8,33 Avkastning på eget kapital, % 3) 14,6 19,1 Intäkter/kostnader(I/K-tal) - före kreditförluster 1,56 1,77 - efter kreditförluster 1,55 1,74 1) Rörelsevinst - schablonskatt/ Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt 2) Eget kapital + reserver - latent skatteskuld/ Emissionsjusterat antal aktier på bokslutsdagen 3) Rörelsevinst - schablonskatt/ Eget kapital i genomsnitt VINSTUTDELNING Bankens direktion föreslår för den ordinarie bolagsstämman att i dividend utdelas 1,00 euro per aktie, vilket motsvarar ett totalbelopp om 10,1 miljoner euro. FRAMTIDEN Banken har för avsikt att expandera ytterligare, dels genom att vidga verksamheten i Helsingfors och dels genom utveckling av de elektroniska banktjänsterna. Inom områdena förmögenhetsförvaltning och mäkleri kommer Ålandsbankens tjänster och produkter att vidareutvecklas och anpassas till dagens efterfrågan. Finansnettot och de övriga intäkterna beräknas nå acceptabel nivå trots hård konkurrens. Personal och övriga kostnader kommer att öka huvudsakligen till följd av nyanställningar och investeringar i ny teknik. Kreditförlusterna bedöms ligga kvar på låg nivå. Sammantaget torde detta leda till ett tillfredsställande resultat för år 2002. Mariehamn den 14 februari 2002 DIREKTIONEN RESULTATRÄKNING (Meuro) Koncernen 1-12/01 1-12/00 Förändr % Finansnetto 33,4 32,1 4,3 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 0,6 0,9 -30,5 Provisionsintäkter 8,9 10,5 -14,6 Nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet 2,0 3,8 -47,7 Övriga rörelseintäkter 2,8 1,9 50,1 INTÄKTER SAMMANLAGT 47,8 49,2 -2,7 Provisionskostnader -1,2 -0,5 9,0 Personalkostnader -15,5 -14,0 10,6 Övriga administrationskostnader -8,2 -6,6 24,3 Avskrivningar -2,8 -2,5 11,3 Övriga rörelsekostnader -3,5 -4,3 -6,2 KOSTNADER SAMMANLAGT -31,2 -27,9 11,6 Kredit- och garantiförluster -0,1 -0,6 -80,6 Nedskrivning av värdepapper som utgör bestående aktiva 0,0 0,0 Andel i resultat i företag som konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden 0,8 0,4 109,0 RÖRELSEVINST 17,4 21,0 -17,3 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 17,4 21,0 -17,3 Inkomstskatt -4,7 -6,2 -23,6 Minoritetens andel av räkenskaps- periodens vinst -0,1 ÅRETS VINST 12,5 14,8 -15,2 BALANSRÄKNING (Meuro) Koncernen 12/01 12/00 Förändr % AKTIVA Kontanta medel 40 17 145 Fordringsbevis som är belånings- bara i centralbank 216 215 1 Fordringar på kreditinstitut och centralbanker 235 211 12 Fordringar på allmänheten och offentliga samfund 1 109 1 053 5 Leasingobjekt 1 1 -15 Fordringsbevis 26 31 -14 Aktier och andelar 15 17 -10 Aktier och andelar i intresse- och koncernföretag 2 1 56 Immateriella tillgångar 5 5 8 Materiella tillgångar 15 17 -9 Övriga tillgångar 9 16 -41 Resultatregleringar och förskottsbetalningar 12 16 -26 SUMMA AKTIVA 1 686 1 597 6 PASSIVA FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut och centralbanker 96 83 -1 Skulder till allmänheten och offentliga samfund 1 103 1 066 3 Skuldebrev emitterade till allmänheten 319 280 -34 Övrigt skulder 29 33 54 Resultatregleringar och erhållna förskott 12 10 34 Efterställda skulder 22 22 124 Latent skatteskuld 7 6 48 EGET KAPITAL Aktiekapital 20 20 Överkursfond 13 10 Uppskrivningsfond 1 1 Reservfond 25 25 Kapitallån 10 15 Balanserad vinst 16 11 9 Periodens vinst 13 15 55 SUMMA PASSIVA 1 686 1 597 6 FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN 437 345 27 RESULTATRÄKNING (Meuro) Ålandsbanken Abp 1-12/01 1-12/00 Förändr % Finansnetto 33,4 32,1 4,2 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 0,6 0,9 -30,5 Provisionsintäkter 8,0 10,0 -19,8 Nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet 2,0 3,8 -48,0 Övriga rörelseintäkter 2,8 1,9 46,5 INTÄKTER SAMMANLAGT 46,9 48,7 -3,8 Provisionskostnader -1,1 -0,5 6,1 Personalkostnader -15,0 -13,7 9,1 Övr administrationskostnader -7,9 -6,5 22,6 Avskrivningar -2,7 -2,5 11,3 Övriga rörelsekostnader -3,3 -4,3 -9,4 KOSTNADER SAMMANLAGT -30,1 -27,4 9,9 Kredit- och garantiförluster -0,2 -1,0 -75,7 Nedskrivning av värdepapper som utgör bestående aktiva 0,0 0,3 RÖRELSEVINST 16,5 20,6 -19,8 RESULTAT FÖ RE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 16,5 20,6 -19,8 Bokslutsdispositioner -2,5 -6,3 -60,3 Inkomstskatt -3,9 -4,3 -6,9 ÅRETS VINST 10,1 10,1 0,2 BALANSRÄKNING (Mmk) 12/01 12/00 Förändr % Ålandsbanken Abp AKTIVA Kontanta medel 40 17 -71 Fordringsbevis som är belåningsbara i centralbank 216 215 0 Fordringar på kreditinstitut och centralbanker 235 211 15 Fordringar på allmänheten och offentliga samfund 1 109 1 053 7 Leasingobjekt 1 1 35 Fordringsbevis 26 31 112 Aktier och andelar 15 17 25 Aktier och andelar i intresse- och koncernföretag 2 2 -18 Immateriella tillgångar 5 5 -18 Materiella tillgångar 15 16 -4 Övriga tillgångar 9 16 58 Resultatregleringar och förskottsbetalningar 12 16 23 SUMMA AKTIVA 1 684 1 598 5 PASSIVA FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut och centralbanker 96 83 15 Skulder till allmänheten och offentliga samfund 1 103 1 066 3 Skuldebrev emitterade till allmänheten 319 280 14 Övrigt skulder 28 33 -14 Resultatregleringar och erhållna förskott 12 10 15 Efterställda skulder 22 22 Latent skatteskuld Ackumulerade bokslutsdispositioner Reserver 23 21 12 EGET KAPITAL Aktiekapital 20 20 Överkursfond 13 10 37 Uppskrivningsfond 0 1 Reservfond 25 25 Kapitallån 10 15 -29 Balanserad vinst Periodens vinst 10 10 SUMMA PASSIVA 1 684 1 598 5 FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN 437 345 27 KVARTALSVIS RESULTATUTVECKLING (Meuro) KV IV KV III KV II KV I KV IV Koncernen 2001 2001 2001 2001 2000 Finansnetto 8,2 8,3 8,4 8,5 9,0 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0 Provisionsintäkter 2,7 1,9 2,1 2,3 2,6 Nettoresultat av värdepappershande l och valutaverksamhet 1,2 0,0 0,3 0,5 2,9 Övriga rörelseintäkter 1,3 0,5 0,5 0,6 0,5 INTÄKTER SAMMANLAGT 13,4 10,6 11,7 12,1 15,1 Provisionskostnader -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 Personalkostnader -3,9 -3,9 -3,9 -3,8 -3,5 Övriga administrationskostnader -2,5 -1,7 -2,1 -1,9 -2,3 Avskrivningar -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 Övriga rörelsekostnader -1,1 -0,8 -0,5 -1,0 -1,0 KOSTNADER SAMMANLAGT -8,6 -7,4 -7,4 -7,8 -7,7 Kredit- och garantiförluster -0,7 0,0 0,6 0,0 -0,6 Andel i resultat i företag som konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden 0,0 0,8 0,0 0,1 0,1 RÖRELSEVINST 4,2 4,0 4,9 4,4 6,9