Hoppa till huvudinnehåll
15 aug 2003
Börsmeddelanden

DELÅRSRAPPORT för perioden januari - jun

0073Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 15.08.2003 kl. 09.00 DELÅRSRAPPORT för perioden januari - juni 2003 Resultatet Koncernens finansnetto uppgick till 14,8 miljoner euro för rapportperioden, vilket är 1,0 miljoner euro eller 6,7 procent lägre än under motsvarande period föregående år. Det lägre finansnettot beror dels på sjunkande kundmarginaler p.g.a. allt hårdare konkurrens, dels på sämre förräntning av bankens primärkapital till följd av det lägre allmänna ränteläget. Dividendintäkterna om 0,7 miljoner euro motsvarade fjolårets nivå. Provisionsintäkterna minskade med 0,8 miljoner euro till 4,9 miljoner euro. Resultatet av egen handel med värdepapper steg med 0,4 miljoner euro till 0,5 miljoner euro. Utfallet av handeln på valutamarknaden om 0,4 miljoner euro uppgick till fjolårsnivån. De övriga rörelseintäkterna ökade med 1,8 miljoner euro till 2,5 miljoner euro. I dem ingår intäkter från försäljning av datasystem. Intäkterna sammanlagt, d.v.s. summan av finansnettot och de övriga intäkterna, ökade med 0,3 miljoner euro till 23,8 miljoner euro. Nyanställningar och avtalsenliga lönejusteringar höjde personalkostnaderna med 0,5 miljoner euro till 8,7 miljoner euro. Övriga administrationskostnader (kontor, marknadsföring, kommunikation och data) minskade med 0,6 miljoner euro till 3,9 miljoner euro, främst till följd av lägre marknadsföringskostnader. Avskrivningarna sjönk med 0,3 miljoner euro till 1,2 miljoner euro och de övriga rörelsekostnaderna minskade med 0,2 miljoner euro till 1,8 miljoner euro. Kostnaderna sammanlagt inklusive planavskrivningar minskade med 0,3 miljoner euro till 16,4 miljoner euro. Nettot av kreditförlusterna uppgick till -0,02 miljoner euro (återvinning) under rapportperioden jämfört med 0,15 miljoner euro (förlust) för motsvarande period föregående år. Sammantaget ledde detta till att rörelsevinsten ökade med 0,9 miljoner euro till 7,7 miljoner euro. Räntabiliteten för rapportperioden var 15,6 procent. Banken förräntade sålunda sitt eget kapital till en nivå som låg ca 12,5 procentenheter över 5-års räntan. Inlåningen Inlåningen från allmänheten, inklusive masskuldebrev och bankcertifikat, har under de senaste 12 månaderna ökat med 2,5 procent till 1 355 miljoner euro (1 322). Depositionerna ökade med 1,2 procent till 1 085 miljoner euro (1 072). Under året har banken emitterat masskuldebrevslån till ett nominellt belopp om 27,8 miljoner euro. Utlåningen Krediterna till allmänheten har under de senaste 12 månaderna ökat med 9,0 procent till 1 275 miljoner euro (1 169). Merparten av ökningen gick till finansiering av bostäder. Sedan årsskiftet har den totala utlåningen ökat med 14,9 miljoner euro eller 1,2 procent. Privathushållens andel av bankens totala utlåning utgjorde 68,2 procent (66,9). Personalen Antalet anställda omräknat till heltidstjänster var 372 i slutet av juni 2003 jämfört med 363 vid motsvarande tidpunkt föregående år, d.v.s. en ökni ng med 9 tjänster. Insiderregler Banken har antagit Helsingfors Börs insideranvisning och infört en handelsbegränsningsregel som innebär att insider i banken inte är berättigad att handla med bankens värdepapper under 14 dagar före publicering av bankens bokslut eller delårsrapporter. Höjning av aktiekapitalet Bankens aktiekapital ökade den 27 juni 2003 (infört i handels- registret den 13 augusti 2003) med 1.563.966,07 euro motsvarande 775.132 nya B-aktier varvid bankens egna kapital ökade med 11.486.621,22 euro. 772.100 av de nya B-aktierna tecknades av Aktia Sparbank Abp som utnyttjade de optionsrätter den tidigare köpt. Efter aktiekapitalförhöjningen uppgår Aktia Sparbank Abp:s innehav till 8,97 procent av kapitalet och 2,72 procent av andelen röster i Ålandsbanken Abp. Kapitaltäckningsgrad Koncernens kapitaltäckningsgrad enligt kreditinstitutslagen. 30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002 Kapitalbas, miljoner euro Primärt kapital 86,7 73,5 73,3 Supplementärt kapital 20,3 23,2 23,2 Kapitalbas totalt 107,0 96,8 96,5 Riskvägd volym, miljoner euro 886,4 838,7 879,4 Kapitaltäckningsgrad, % 12,1 11,5 11,0 Primärt kapital i för- hållande till riskvägd volym, % 9,8 8,8 8,3 Rapportperiodens vinst är inte inräknad i primärt kapital Oskötta krediter, miljoner euro 30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002 2,4 2,3 2,0 De oskötta krediterna uppgick till 0,2 % av summa krediter och ansvarsförbindelser. Nyckeltal 30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002 Rörelsevinst per aktie, euro 1) 0,54 0,48 1,00 Eget kapital per aktie, euro 2) 8,75 8,18 8,69 Intäkter/kostnader (I/K-tal) - före kreditförluster 1,47 1,42 1,45 - efter kreditförluster 1,47 1,41 1,42 1) Rörelsevinsten - schablonskatt/ Emissionsjusterat antal aktieri genomsnitt 2) Eget kapital + reserver - latentskatteskuld/ Emissionsjusterat antal aktier på bokslutsdagen Ålandsbanken och Aktia inleder samarbete Aktia Sparbank och Ålandsbanken har den 26 maj 2003 tecknat en avsiktsförklaring om att starta ett gemensamt resursbolag till vilket bankerna avser outsourca delar av sina administrativa funktioner och kapitalmarknadsfunktioner. Samtidigt ämnar Aktia byta systemleverantör genom att köpa licens till Ålandsbankens bankdatasystem. Ålandsbanken säljer en licens som ger Aktia rätt att använda Ålandsbankens bankdatasystem, inklusive Internetbanken. Bankernas gemensamma målsättning är att slutli gt avtal ingås inom detta år och att Aktia tar i bruk systemet under andra kvartalet 2006. Kontraktsvärdet för leveransen av bankdatasystemet beräknas överstiga 30 miljoner euro. Årsprognos Hård konkurrens och sjunkande räntor leder till att finansnettot inte når senaste års nivå. Övriga intäkter från bankverksamheten samt övriga kostnader förväntas inte genomgå väsentliga förändringar. Kreditförlusterna bedöms ligga kvar på låg nivå. Eventuella nya licensintäkter eller licensintäkter från ovan nämnda försäljning av bankdatasystem har ej beaktats. Mariehamn den 15 augusti 2003 STYRELSEN Utlåtande Vi har gjort en översiktlig granskning av Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden 1.1 - 30.6.2003. Granskningen har bl.a. omfattat en analytisk genomgång av balans- och resultaträkningsposterna i delårsrapporten. En dylik granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en lagstadgad revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller gällande bestämmelser. Mariehamn den 15 augusti 2003 Leif Hermans CGR Per-Olof Johansson CGR Marja Tikka CGR RESULTATRÄKNING (Meuro) Koncernen 1-6/03 1-6/02 1-12/02 Finansnetto 14,8 15,8 31,5 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 0,7 0,7 0,8 Provisionsintäkter 4,9 5,7 10,5 Nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet 0,9 0,5 1,2 Övriga rörelseintäkter 2,5 0,7 3,9 INTÄKTER SAMMANLAGT 23,8 23,5 47,9 Provisionskostnader -0,8 -0,6 -1,2 Personalkostnader -8,7 -8,2 -16,4 Övriga administrationskostnader -3,9 -4,5 -8,9 Avskrivningar -1,2 -1,5 -2,9 Övriga rörelsekostnader -1,8 -2,0 -3,9 KOSTNADER SAMMANLAGT -16,4 -16,7 -33,2 Kredit- och garantiförluster 0,0 -0,2 -0,7 Nedskrivning av värdepapper som utgör bestående aktiva 0,0 0,0 0,0 Andel i resultat i företag som konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden 0,2 0,2 0,3 RÖRELSEVINST 7,7 6,8 14,2 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 7,7 6,8 14, 2 Inkomstskatt -2,2 -2,0 -4,2 Minoritetens andel av räkenskaps- periodens vinst -0,1 -0,2 -0,3 ÅRETS VINST 5,4 4,6 9,7 BALANSRÄKNING (Meuro) Koncernen 06/03 06/02 12/02 AKTIVA Kontanta medel 62 61 89 Fordringsbevis som är belånings- bara i centralbank 205 168 176 Fordringar på kreditinstitut och centralbanker 220 207 202 Fordringar på allmänheten och offentliga samfund 1 275 1 169 1 260 Leasingobjekt 1 1 1 Fordringsbevis 11 32 26 Aktier och andelar 17 16 16 Aktier och andelar i intresse- och koncernföretag 2 2 2 Immateriella tillgångar 4 5 4 Materiel la tillgångar 14 15 15 Övriga tillgångar 28 14 11 Resultatregleringar och förskottsbetalningar 7 10 11 SUMMA AKTIVA 1 846 1 700 1 813 PASSIVA FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut och centralbanker 131 110 112 Skulder till allmänheten och offentliga samfund 1 091 1 078 1 101 Skuldebrev emitterade till allmänheten 447 348 433 Övrigt skulder 22 22 24 Resultatregleringar och erhållna förskott 18 20 16 Efterställda skulder 25 22 22 Latent skatteskuld 7 7 7 Minoritetens andel av kapitalet 0 1 0 EGET KAPITAL Aktiekapital 21 20 20 Aktieemission 11 Överkursfond 15 14 14 Reservfond 25 25 25 Kapitallån 10 10 10 Balanserad vinst 18 18 18 Periodens vinst 5 5 10 SUMMA PASSIVA 1 846 1 700 1 813 FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN 102 87 93 RESULTATRÄKNING (Meuro) Ålandsbanken Abp 1-6/03 1-6/02 1-12/02 Finansnetto 14,6 15,7 31,3 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 2,0 1,0 1,0 Provisionsintäkter 4,0 4,3 8,2 Nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet 0,9 0,5 1,1 Övriga rörelseintäkter 2,5 0,7 3,9 INTÄKTER SAMMANLAGT 24,1 22,2 45,6 Provisionskostnader -0,5 -0,6 -1,0 Personalkostnader -8,4 -7,9 -15,8 Övr administrationskostnader -3,8 -4,3 -8,7 Avskrivningar -1,2 -1,4 -2,8 Övriga rör elsekostnader -1,8 -1,9 -3,8 KOSTNADER SAMMANLAGT -15,7 -16,2 -32,1 Kredit- och garantiförluster 0,0 0,1 -0,5 Nedskrivning av värdepapper som utgör bestående aktiva 0,0 0,0 0,4 RÖRELSEVINST 8,4 6,1 13,3 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 8,4 6,1 13,3 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,7 Inkomstskatt -2,4 -1,8 -4,0 ÅRETS VINST 6,0 1,3 10,0 BALANSRÄKNING (Mmk) 06/03 06/02 12/02 Ålandsbanken Abp AKTIVA Kontanta medel 62 61 89 Fordringsbevis som är belåningsbara i centralbank 205 168 176 Fordringar på kreditinstitut och centralbanker 220 207 202 Fordringar på allmänheten och offentliga samfund 1 275 1 169 1 260 Leasingobjekt 1 1 1 Fordringsbevis 11 31 26 Aktier och andelar 16 15 16 Aktier och andelar i intresse- och koncernföretag 3 2 3 4 4 Immateriella tillgångar 14 15 4 Materiella tillgångar 27 14 15 Övriga tillgångar 11 Resultatregleringar och förskottsbetalningar 7 10 10 SUMMA AKTIVA 1 845 1 698 1 812 PASSIVA FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut och centralbanker 131 110 111 Skulder till allmänheten och offentliga samfund 1 091 1 079 1 102 Skuldebrev emitterade till allmänheten 448 348 434 Övrigt skulder 22 22 24 Resultatregleringar och erhållna förskott 18 19 16 Efterställda skulder 25 22 22 Latent skatteskuld Ackumulerade bokslutsdispositioner Reserver 23 23 23 EGET KAPITAL Aktiekapital 21 20 20 Aktieemission 11 Överkursfond 15 14 14 Reservfond 25 25 25 Kapitallån 10 10 10 Balanserad vinst 0 Periodens vinst 6 4 10 SUMMA PASSIVA 1 845 1 698 1 812 FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN 107 92 93 RESULTATRÄKNING (Meuro) Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Koncernen 2003 2003 2002 2002 2002 Finansnetto 7,4 7,4 7,6 8,1 8,0 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 0,4 0,3 0,0 0,0 0,4 Provisionsintäkter 2,6 2,3 2,4 2,3 3,1 Nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet 0,4 0,5 0,6 0,1 -0,8 Övriga rörelseintäkter 1,8 0,7 2,0 1,3 0,3 INTÄKTER SAMMANLAGT 12,6 11,2 12,6 11,8 11,1 Provisionskostnader -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 Personalkostnader -4,5 -4,2 -4,1 -4,1 -4,1 Övriga administrationskostnader -2,1 -1,8 -2,5 -1,9 -2,5 Avskrivningar -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 Övriga rörelsekostnader -0,9 -1,0 -1,0 -0,9 -1,0 KOSTNADER SAMMANLAGT -8,4 -7,9 -8,6 -7,9 -8,7 Kredit- och garantiförluster 0,0 0,1 -0,6 0,0 -0,1 Nedskrivning av värdepapper som utgör bestående aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andel i resultat i företag som konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 RÖRELSEVINST 4,2 3,5 3,6 4,0 2,4 0