Hoppa till huvudinnehåll
17 aug 2004
Börsmeddelanden

Delårsrapport januari - juni 2004

8587Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 17.8.2004 kl.09.00 Delårsrapport januari - juni 2004 Perioden i korthet ·Koncernens rörelsevinst steg med 14,3 % till 8,8 Meuro (7,7 jan-juni 2003) ·Finansnettot minskade med 1,8 % till 14,5 Meuro. ·Övriga intäkter ökade med 20,6 % till 10,7 Meuro (8,9) ·Kostnaderna steg med knappa 6 % till 17,2 Meuro (16,2) ·För framtida kostnader (inklusive kreditförluster) har reserverats 1,0 Meuro, varvid resultatprognosen sänkts något. ·Utlåningen ökade med 15,6 % till 1 473 Meuro (1 275 juni 2003) ·Depositionerna ökade med 1,7 % till 1 104 Meuro (1 085 juni 2003) ·Avkastningen på eget kapital (ROE) var 12,6 % (11,9) ·Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,6 % (11,7) ·Vinsten per aktie uppgick till 0,57 euro (0,54) Ålandsbankens fonder får allt bättre betyg Under första halvåret 2004 har Ålandsbankens placeringsfonder ett flertal gånger uppmärksammats positivt i media och av de olika fondratingföretagen. Tidningen Talouselämä gjorde i maj en jämförelse av de finländska fondbolagens framgångar, mätt enligt fondratingföretaget Eufex rating av bolagens fonder. Ålandsbanken Fondbolag placerade sig som 2:a i jämförelsen, och var bäst av de fondbolag som har ett bredare fondsortiment (segraren i jämförelsen förvaltade endast en fond). I tidningen Arvopaperis jämförelse av placeringsfonder i juni placerade sig Ålandsbankens räntefonder, Ålandsbanken Corporate Bond och Ålandsbanken Euro Bond på listan över de bästa fonderna i Finland. Ålandsbanken Nordic Value har enligt fondratingföretaget Morningstars jämförelse varit bland de bästa nordiska aktiefonderna sedan sin start. Den europeiska blandfonden Ålandsbanken Europe Active Portfolio har under våren kontinuerligt förbättrat sin rating till följd av en god utveckling i relation till övriga jämförbara fonder. Ålandsbankens allokeringsmodell för fondens aktie- respektive ränteplaceringar har därmed visat sig vara framgångsrik. Den europeiska aktiefonden Ålandsbanken Europe Value fick per 30.6.2004 fick sin första fulla 3 års avkastningshistorik och kunde således betygsättas av Morningstar. Fonden fick fulla 5 stjärnor! KONCERNEN Resultatet Koncernens rörelsevinst för första halvåret 2004 uppgick till 8,8 miljoner euro (7,7), vilket är en ökning med 1,1 miljoner euro eller 14,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Finansnettot Sjunkande kundmarginaler på grund av hård konkurrens ledde till att finansnettot, trots större totalvolymer, sjönk något till 14,5 miljoner euro (14,8) Övriga intäkter Provisionsintäkterna om 6,2 miljoner euro (4,7) ökade med 1,5 miljoner euro eller 30,6 procent. Denna ökning kom främst från förmedling av värdepapper och andra kapitalmarknadsprodukter. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 3,2 miljoner euro (2,5). Av dem utgör intäkter från affärsområdet systemförsäljning 2,5 miljoner euro (2,0). Övriga intäkter sammanlagt ökade med 1,8 miljoner euro eller 20,6 procent till 10,7 miljoner euro (8,9). Bland dem ingår intäkter av engångsnatur om 1,0 miljoner euro Intäkterna sammanlagt, det vill säga summan av finansnettot och de övriga intäkterna, uppgick till 25,2 miljoner euro (23,7). Kostnader Personalkostnaderna ökade med 0,3 miljoner euro eller 3,8 procent till 9,0 miljoner euro (8,7). I denna post ingår dessutom återbetalning av övertäckning i Ålandsbanken Abps pensionsstiftelse inklusive skattegottgörelse om 1,6 miljoner euro. Övriga administrationskostnader (kontor, marknadsföring, kommunikation och data) ökade med 0,6 miljoner euro till 4,5 miljoner euro (3,9). Avskrivningarna var 0,2 miljoner euro lägre än året innan och uppgick till 1,0 miljoner euro (1,2) medan de övriga rörelsekostnaderna ökade något till 1,9 miljoner euro (1,8). Kostnaderna sammanlagt inklusive planavskrivningar minskade med 0,6 miljoner euro eller 3,4 procent till 15,7 miljoner euro (16,2). Exklusive poster av engångskaraktär ökade kostnaderna med 1,0 miljoner euro eller 5,8 procent till 17,2 miljoner euro (16,2) Kreditförluster Kreditförlusterna netto uppgick till 0,6 miljoner euro (-0,02 miljoner euro återvinning). Inlåning Inlåningen från allmänheten, inklusive masskuldebrev och bankcertifikat, har under de senaste 12 månaderna ökat med 1,4 procent till 1 373 miljoner euro (1 355). Depositionerna ökade med 1,7 procent till 1 104 miljoner euro (1 085). Under året har banken emitterat masskuldebrevslån till ett nominellt belopp om 35,1 miljoner euro. Utlåning Krediterna till allmänheten har under de senaste 12 månaderna ökat med 15,6 procent till 1 473 miljoner euro (1 275). Merparten av ökningen gick till finansiering av bostäder. Privathushållens andel av bankens totala utlåning utgjorde 68,4 procent (68,2). Oskötta fordringar Summan av oskötta fordringar och övriga nollräntefordringar uppgick till 2,2 miljoner euro (2,4) vilket utgör 0,1 procent av kredit- och garantistocken Personal Antalet anställda i koncernen omräknat till heltidstjänster var vid halvårsskiftet 386, vilket är en ökning med 14 tjänster jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Kapitaltäckningsgrad Reglerna för kapitaltäckning kräver att kapitalbasen i form av eget kapital och reserver skall uppgå till minst 8 procent av riskvägda fordringar och ansvarsförbindelser. Koncernens kapitaltäckningsgrad enligt kreditinstitutslagen var vid slutet av juni 11,6 procent (11,7). Primärkapitalrelationen var 8,7 procent (9,5). Rapportperiodens resultat är inte inräknad i kapitalbasen. Kapitalbasen uppgick till 114,8 miljoner euro (107,0). Ålandsbanken Fondbolag Ab Ålandsbanken Fondbolag Ab är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. De placeringsfonder som bolaget förvaltar är registrerade i Finland och följer lagen om placeringsfonder. Per 30.6.2004 uppgick antalet fondandelsägare till totalt 5 991 stycken (5 337 stycken 31.12.2003), vilket innebär en ökning med 12 procent. Det totala kapitalet under förvaltning uppgick till 152,9 miljoner euro (117,4 miljoner euro 3 1.12.2003), en ökning med 30 procent. Ålandsbanken Asset Management Ab Ålandsbanken Asset Management Ab är ett dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Under första halvåret erhölls flera institutionella kapitalförvaltningsmandat, vilket är ett konkret tecken på att Ålandsbanken Asset Management Ab uppfattas som en trovärdig kapitalförvaltare också bland institutionella placerare. Den grundläggande kapitalförvaltningsverksamheten överträffar också resultatmässigt förväntningarna, medan andelen extraordinära intäkter är ungefär som väntat. Bolagiseringen av bankens IT-verksamhet Styrelsen har beslutat att bolagisera bankens IT-verksamhet och för ändamålet bilda ett av banken helägt dotterbolag benämnt ÅAB Data Ab. Bolagiseringen beräknas vara genomförd under 2004. Till styrelsemedlemmar i ÅAB Data Ab har utsetts bankens vice VD Anders Ingves, ordförande, VD Peter Grönlund och chefsjurist Dan-Erik Woivalin. Återbetalning av övertäckning Det sannolika marknadsvärdet av tillgångarna i Ålandsbanken Abps pensionsstiftelse översteg vid senaste årsskifte pensionsansvaret med ca 4 miljoner euro. Banken har av Försäkringsinspektionen erhållit tillstånd om återbetalning av övertäckning om 1,6 miljoner euro inklusive gottgörelse för bolagsskatt. Återbetalningen har verkställts under årets andra kvartal. Årsprognos Finansnettot och de övriga intäkterna pressas av hård konkurrens. Resultatjämförelser mellan första och andra halvåret i år liksom jämförelser med andra halvåret 2 003 påverkas av flera poster av engångskaraktär. Dock medför kostnadsreserveringar om ca 1,0 miljoner euro (inklusive kreditförlustreserveringar om 0,6 miljoner euro) att resultatet för helåret 2004 kan bli något lägre än senaste år. Mariehamn den 17 augusti 2004 Styrelsen Utlåtande Vi har gjort en översiktlig granskning av Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden 1.1 - 30.6.2004. Granskningen har bl.a. omfattat en analytisk genomgång av balans- och resultaträkningsposterna i delårsrapporten. En dylik granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en lagstadgad revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller gällande bestämmelser. Mariehamn den 17 augusti 2004 Leif Hermans, CGR Rabbe Nevalainen, CGR Marja Tikka, CGR NYCKELTAL Koncernen 1-6/04 1-6/03 1-12/03 Rörelsevinst per aktie, euro 1) 0,57 0,54 1,02 Aktiekurs, euro vid periodens slut A-aktien 19,00 17,15 18,65 B-aktien 17,60 17,30 19,10 Eget kapital per aktie, euro 2) 8,78 8,75 9,22 Avkastning på eget kapital, % 12,6 11,9 11,4 (ROE) 3) Utlåning, miljoner euro 1 473 1 275 1 385 Inlåning från allmänheten, 1 373 1 355 1 398 miljoner euro Eget kapital, miljoner euro 96,2 95,7 100,9 Balansomslutning, miljoner euro 1 834 1 846 1 851 Intäkts/kostnadsrelation (I/K-tal) inklusive kreditförluster 1,5 1,5 1,4 exklusive kreditförluster 1,6 1,5 1,4 Kapitaltäckningsgrad, % 11,6 11,7 11,4 1) Rörelsevinsten - schablonskatt/ Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt 2) Eget kapital + reserver - latent skatteskuld/ Emissionsjusterat antal aktier på bokslutsdagen 3) Rörelsevinst - schablonskatt/ Eget kapital i genomsnitt KAPITALTÄCKNING Koncernen 6/04 6/03 12/03 Kapitalbas, miljoner euro Primärt kapital 86,7 86,7 86,5 Supplementärt kapital 28,2 20,3 20,3 Kapitalbas totalt 114,8 107,0 106,8 Riskväg volym, miljoner euro 993,0 917,3 932,7 Kapitaltäckningsgrad, % 11,6 11,7 11,4 Primärkapitalrelation, % 8,7 9,5 9,3 Rapportperiodens vinst är inte inräknad i kapitalbasen KVARTALSVIS RESULTATUTVECKLING Kv II Kv I Kv IV KvIII Kv II miljoner euro 2004 2004 2003 2003 2003 Finansnetto 7,1 7,4 7,4 7,4 7,4 Intäkter från investeringar i 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 form av eget kapital Provisionsintäkter 3,1 3,1 3,0 2,5 2,5 Nettoresultat av 0,6 0,2 0,7 1,0 0,4 värdepappershandel och valutaverksamhet Övriga rörelseintäkter 1,0 2,2 2,1 1,0 1,8 Intäkter sammanlagt 12,2 13,0 13,5 12,2 12,6 Provisionskostnader -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 Personalkostnader -3,2 -4,3 -5,7 -4,5 -4,5 Övriga -2,5 -2,0 -2,6 -1,7 -2,1 administrationskostnader Avskrivningar -0,5 -0,5 -0,6 -0,5 -0,6 Övriga rörelsekostnader -1,0 -1,0 -1,1 -0,9 -0,9 Kostnader sammanlagt -7,6 -8,1 -10,3 -7,9 -8,4 Kredit- och garantiförluster -0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 Andel av resultat i företag -0,3 0,1 -0,2 0,1 0,1 som konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden Rörelsevinst 3,8 5,0 3,1 4,4 4,2 RESULTATRÄKNINGEN I SAMMANDRAG Koncernen Ålandsbanken Apb miljoner euro 1-6/04 1-6/03 1-12/3 1-6/04 1-6/03 1-12/03 Finansnetto 14,5 14,8 29,6 14,3 14,6 29,4 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 0,5 0,7 1,2 1,5 2,0 2,5 Provisionsintäkter 6,2 4,7 10,3 4,8 4,0 8,5 Nettoresultat av 0,9 0,9 2,7 0,9 0,9 2,6 värdepappershandel och valutaverksamhet Övriga rörelseintäkter 3,2 2,5 5,6 3,2 2,5 5,6 Intäkter sammanlagt 25,2 23,7 49,4 24,7 24,1 48,6 Provisionskostnader -0,7 -0,6 -1,3 -0,6 -0,5 -1,1 Personalkostnader -7,5 -8,7 -18,9 -7,1 -8,4 -18,2 Övriga -4,5 -3,9 -8,2 -4,3 -3,8 -7,9 administrationskostnader Avskrivningar -1,0 -1,2 -2,3 -1,0 -1,2 -2,3 Övriga rörelsekostnader -1,9 -1,8 -3,9 -1,9 -1,8 -3,8 Kostnader sammanlagt -15,7 -16,2 -34,4 -14,9 -15,7 -33,3 Kredit- och -0,6 0,0 0,1 -0,6 0,0 0,1 garantiförluster Andel av resultat i -0,2 0,2 0,1 företag som konsoliderats enligtkapitalandelsmetoden Rörelsevinst 8,8 7,7 15,2 9,2 8,4 15,5 Bokslutsdispositioner Inkomstskatt -2,6 -2,2 -4,4 -2,7 -2,4 -4,5 Minoritetens andel av räkenskaps- periodens vinst - 0,1 0,0 -0,1 Rapportperiodens vinst 6,0 5,4 10,6 6,5 6,0 11,0 BALANSRÄKNINGEN I SAMMANDRAG miljoner euro 6/04 6/03 12/03 6/04 6/03 12/03 AKTIVA Kontanta medel 60 62 40 60 62 40 Fordringsbevis som är 177 205 263 177 205 263 belåningsbara i centralbank Fordringar på 54 220 77 54 220 77 kreditinstitut Fordringar på allmänheten 1 473 1 275 1 405 1 473 1 275 1 405 och offentliga samfund Leasingobjekt 1 1 1 1 1 1 Fordringsbevis 8 11 8 7 11 7 Aktier och andelar 9 17 15 8 16 14 Aktier och andelar i 2 2 2 3 3 3 intresse- och koncernföretag Immateriella tillgångar 4 4 3 3 4 3 Materiella tillgångar 14 14 14 14 14 14 Övriga tillgångar 25 28 15 25 27 15 Resultatregleringar och 7 7 8 7 7 8 förskottsbetalningar 1 834 1 846 1 851 1 833 1 845 1 851 PASSIVA Främmande kapital Skulder till 100 131 93 100 131 93 kreditinstitut och centralbanker Skulder till allmänheten 1 108 1 091 1 140 1 10 9 1 091 1 140 och offentliga samfund Skuldebrev emitterade till 403 447 433 403 448 433 allmänheten Övriga skulder 58 22 30 58 22 30 Resultatregleringar och 13 18 14 13 18 14 erhållna förskott Efterställda skulder 39 25 25 39 25 25 Latent skatteskuld 7 7 7 Minoritetens andel av 0 0 0 kapitalet Ackumulerade bokslutsdispositioner Reserver 23 23 23 Eget kapital Aktiekapital 22 21 22 22 21 22 Överkursfond 0 11 0 0 11 0 Reservfond 25 15 25 25 15 25 Kapitallån 25 25 25 25 25 25 Balanserad vinst 10 10 10 10 10 10 Periodens vinst 17 18 18 0 0 0 6 5 11 7 6 11 1 834 1 846 1 851 1 833 1 845 1 851 Förbindelser utanför balansräkningen Garantier och panter 10 10 10 10 10 10 Övriga förbinde lser 113 107 104 113 107 104 122 117 114 122 117 114 0