Hoppa till huvudinnehåll
22 apr 2004
Börsmeddelanden

Delårsrapport för perioden januari-mars

5924Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 22.4.2004 kl. 14.00 Delårsrapport för perioden januari-mars 2004 Förbättrat resultat · Koncernens rörelsevinst steg med 45,2 % till 5,0 Meuro (3,5 jan-mars 2003) · Avkastningen på eget kapital (ROE) var 14,7 % (11,7) · Övriga intäkter ökade med 49,9 % till 5,6 Meuro (3,7) · Kostnaderna steg med knappa 3 % till 8,1 Meuro (7,9) · Utlåningen ökade med 10,5 % till 1 404 Meuro (1 270 Meuro mars 2003) · Depositionerna ökade med 6,4 % till 1 134 Meuro (1 065 Meuro mars 2003) · Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,0 % (11,2) · Vinsten per aktie uppgick till 0,33 euro (0,24) KONCERNEN Resultatet Koncernens rörelsevinst för första kvartalet 2004 uppgick till 5,0 miljoner euro (3,5), vilket är en ökning med 1,5 miljoner euro eller 45,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Resultatförbättringen beror främst på ökade provisionsintäkter och växande intäkter från affärsområdet systemförsäljning. Räntabiliteten för rapportperioden, mätt som rörelsevinsten dividerat med eget kapital och reserver i genomsnitt, var 19 procent. Banken förräntade sålunda sitt eget kapital till en nivå som låg ca 16 procentenheter över 5-års räntan. Finansnettot Större totalvolymer ledde till att finansnettot, trots sjunkande kundmarginaler på grund av hård konkurrens, oförändrat uppgick till 7,4 miljoner euro. Övriga intäkter Provisionsintäkterna om 3,1 miljoner euro (2,2) ökade med 0,9 miljoner euro elle r 38,7 procent. Denna ökning kom främst från förmedling av värdepapper och andra kapitalmarknadsprodukter. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 2,2 miljoner euro (0,7). Av dem utgör intäkter från affärsområdet systemförsäljning 1,8 miljoner euro (0,4). Övriga intäkter sammanlagt ökade med 1,9 miljoner euro eller 49,9 procent till 5,6 miljoner euro (3,7).Bland dem ingår intäkter av engångsnatur om 1,0 miljoner euro. Intäkterna sammanlagt, det vill säga summan av finansnettot och de övriga intäkterna, uppgick till 13,0 miljoner euro (11,1). Kostnader Personalkostnaderna ökade något och uppgick till 4,3 miljoner euro (4,2). Övriga administrationskostnader (kontor, marknadsföring, kommunikation och data) ökade med 0,2 miljoner euro till 2,0 miljoner euro (1,8). Avskrivningarna var 0,2 miljoner euro lägre än året innan och uppgick till 0,5 miljoner euro (0,7) medan de övriga rörelsekostnaderna oförändrat uppgick till 1,0 miljoner euro. Kostnaderna sammanlagt inklusive planavskrivningar ökade med 0,2 miljoner euro eller 2,9 procent till 8,1 miljoner euro (7,9). Kreditförluster Kreditförlusterna netto uppgick till 0,01 miljoner euro. Inlåning Inlåningen från allmänheten, inklusive masskuldebrev och bankcertifikat, har under de senaste 12 månaderna ökat med 3,8 procent till 1 402 miljoner euro (1 351). Depositionerna ökade med 6,4 procent till 1 134 miljoner euro (1 065). Sedan årsskiftet har den totala inlåningen ökat med 4,0 miljoner euro eller 0,3 procent. Under året har b anken emitterat masskuldebrevs- lån till ett nominellt belopp om 16,0 miljoner euro. Utlåning Krediterna till allmänheten har under de senaste 12 månaderna ökat med 10,5 procent till 1 404 miljoner euro (1 270). Merparten av ökningen gick till finansiering av bostäder. Sedan årsskiftet har den totala utlåningen ökat med 18,2 miljoner euro eller 1,3 procent. Privathushållens andel av bankens totala utlåning utgjorde 68,5 procent (66,9). Oskötta fordringar Summan av oskötta fordringar och övriga nollräntefordringar uppgick till 2,5 miljoner euro (3,9) vilket utgör 0,2 procent av kredit- och garantistocken Personal Antalet anställda i koncernen omräknat till heltidstjänster var vid slutet av kvartalet 379, vilket är en ökning med 11 tjänster jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Kapitaltäckningsgrad Reglerna för kapitaltäckning kräver att kapitalbasen i form av eget kapital och reserver skall uppgå till minst 8 procent av riskvägda fordringar och ansvarsförbindelser. Koncernens kapitaltäckningsgrad enligt kreditinstitutslagen var vid slutet av mars 11,0 procent (11,2). Primärkapitalrelationen var 9,1 procent (8,5). Rapportperiodens resultat är inte inräknad i kapitalbasen. Kapitalbasen uppgick till 104,8 miljoner euro (98,1). Ålandsbanken Fondbolag Ab Ålandsbanken Fondbolag Ab är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. De placeringsfonder som bolaget förvaltar är registrerade i Finland och följer lagen om placeringsfonder. Per 31.3.2004 uppgick antalet fonda ndelsägare till totalt 5 839 stycken (5 337 stycken 31.12.2003), vilket innebär en ökning med 9,4 procent. Det totala kapitalet under förvaltning uppgick till 140,9 miljoner euro (117,4 miljoner euro 31.12.2003), en ökning med 20 procent. Ålandsbanken Asset Management Ab Ålandsbanken Asset Management Ab är ett dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Kvartalet som gått kännetecknades av stigande aktiekurser och fallande räntor. Under kvartalet erhölls flera institutionella kapitalförvaltningsmandat, vilket är ett konkret tecken på att Ålandsbanken Asset Management Ab uppfattas som en trovärdig kapitalförvaltare också bland institutionella placerare. Den grundläggande kapitalförvaltningsverksamheten överträffar också resultatmässigt förväntningarna, medan andelen extraordinära intäkter är ungefär som väntat. Förvaltningsreformen genomförd På bankens bolagsstämma den 18 mars godkändes förslaget att avskaffa bankens förvaltningsråd. Detta innebär att den process som inleddes för drygt ett år sedan nu är genomförd. Styrelsen kommer inom kort att inleda arbetet med att utse nomineringskommitté i enlighet med de av börsen rekommenderade corporate governance reglerna. Återbetalning av övertäckning Det sannolika marknadsvärdet av tillgångarna i Ålandsbanken Abps pensionsstiftelse översteg vid senaste årsskifte pensionsansvaret med ca 4 miljoner euro. Banken har av Försäkringsinspektionen erhållit tillstånd om återbetalning av överteckning om 1,1 miljoner euro. Återbetalningen kommer att sk e under andra kvartalet 2004. Årsprognos Vår tidigare årsprognos ligger fast. Resultatet för helåret 2004 torde nå 2003 års nivå. Mariehamn den 22 april 2004 Styrelsen Utlåtande Vi har gjort en översiktlig granskning av Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden 1.1 - 31.3.2004. Granskningen har bl.a. omfattat en analytisk genomgång av balans- och resultaträkningsposterna i delårsrapporten. En dylik granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en lagstadgad revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller gällande bestämmelser. Mariehamn den 22 april 2004 Leif Hermans, CGR Rabbe Nevalainen, CGR Marja Tikka, CGR NYCKELTAL Jan- Jan - Helår mars mars Koncernen 2004 2003 2003 Rörelsevinst per aktie, euro 1) 0,33 0,24 1,02 Aktiekurs, euro vid periodens slut A-aktien 16,82 16,20 18,65 B-aktien 17,25 14,40 19,10 Eget kapital per aktie, euro 2) 8,56 7,99 9,22 Avkastning på eget kapital, % 14,7 11,7 11,4 (ROE) 3) Utlåning, miljoner euro 1 404 1 270 1 385 Inlåning från allmänheten, 1 402 1 351 1 398 miljoner euro Eget kapital, miljoner euro 93,8 81,3 100,9 Balansomslutning, miljoner euro 1 852 1 756 1 851 Intäkts/kostnadsrelationr (I/K- 1,6 1,4 1,4 tal) Kapitaltäckningsgrad, % 11,0 11,2 11,4 1) Rörelsevinsten - schablonskatt/ Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt 2) Eget kapital + reserver - latent skatteskuld/ Emissionsjusterat antal aktier på bokslutsdagen 3) Rörelsevinst - schablonskatt/Eget kapital i genomsnitt KAPITALTÄCKNING 31 mars 31 mars 31 dec Koncernen 2004 2003 2003 Kapitalbas, miljoner euro Primärt kapital 86,6 74,9 86,5 Supplementärt kapital 18,3 23,2 20,3 Kapitalbas totalt 104,8 98,1 106,8 Riskväg volym, miljoner euro 955,7 876,7 932,7 Kapitaltäckningsgrad, % 11,0 11,2 11,4 Primärkapitalrelation, % 9,1 8,5 9,3 Rapportperiodens vinst är inte inräknad i kapitalbasen KVARTALSVIS RESULTATUTVECKLING Kv1 Kv2 Kv3 Kv2 Kv1 miljoner euro 2004 2003 2003 2003 2003 Finansnetto 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 Intäkter från investeringar i 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 form av eget kapital Provisionsintäkter 3,1 3,0 2,5 2,5 2,2 Nettoresultat av 0,2 0,7 1,0 0,4 0,5 värdepappershandel och valutaverksamhet Övriga rörelseintäkter 2,2 2,1 1,0 1,8 0,7 Intäkter sammanlagt 13,0 13,5 12,2 12,6 11,1 Provisionskostnader -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 Personalkostnader -4,3 -5,7 -4,5 -4,5 -4,2 Övriga -2,0 -2,6 -1,7 -2,1 -1,8 administrationskostnader Avskrivningar -0,5 -0,6 -0,5 -0,6 -0,7 Övriga rörelsekostnader -1,0 -1,1 -0,9 -0,9 -1,0 Kostnader sammanlagt -8,1 -10,3 -7,9 -8,4 -7,9 Kredit- och garantiförluster 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 Andel av resultat i företag 0,1 -0,2 0,1 0,1 0,2 som konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden Rörelsevinst 5,0 3,1 4,4 4,2 3,5 RESULTATRÄKNINGEN I SAMMANDRAG ÅAB- Ålandsbanken Apb koncernen Jan- Jan- Helår Jan- Jan- Helår mars mars mars mars miljoner euro 2004 2003 2003 2004 2003 2003 Finansnetto 7,4 7,4 29,6 7,3 7,3 29,4 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 0,1 0,3 1,2 0,8 1,6 2,5 Provisionsintäkter 3,1 2,2 10,3 2,5 1,9 8,5 Nettoresultat av 0,2 0,5 2,7 0,3 0,5 2,6 värdepappershandel och valutaverksamhet Övriga rörelseintäkter 2,2 0,7 5,6 2,2 0,7 5,6 Intäkter sammanlagt 13,0 11,1 49,4 13,1 12,0 48,6 Provisionskostnader -0,3 -0,3 -1,3 -0,3 -0,3 -1,1 Personalkostnader -4,3 -4,2 -18,9 -4,1 -4,0 -18,2 Övriga -2,0 -1,8 -8,2 -1,9 -1,7 -7,9 administrationskostnader Avskrivningar -0,5 -0,7 -2,3 -0,5 -0,6 -2,3 Övriga rörelsekostnader -1,0 -1,0 -3,9 -0,9 -0,9 -3,8 Kostnader sammanlagt -8,1 -7,9- 34,4 -7,7 -7,6 -33,3 Kredit- och 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 garantiförluster Andel av resultat i 0,1 0,2 0,1 företag som konsoliderats enligtkapitalandelsmetoden Rörelsevinst 5,0 3,5 15,2 5,3 4,5 15,5 Bokslutsdispositioner Inkomstskatt -1,4 -1,0 -4,4 -1,5 -1,3 -4,5 Minoritetens andel av räkenskaps- periodens vinst 0,0 0,0 -0,1 Rapportperiodens vinst 3,6 2,5 10,6 3,8 3,2 11,0 BALANSRÄKNINGEN I SAMMANDRAG ÅAB- Ålandsbanken Abp koncernen 31 31 31 31 31 31 mars mars dec mars mars dec miljoner euro 2004 2003 2003 2004 2003 2003 AKTIVA Kontanta medel 79 97 40 79 97 40 Fordringsbevis som är 185 174 263 185 174 263 belåningsbara i centralbank Fordringar på 91 134 77 91 134 77 kreditinstitut Fordringar på allmänheten 1404 1270 1405 1404 1270 1405 och offentliga samfund Leasingobjekt 1 1 1 1 1 1 Fordringsbevis 8 22 8 7 22 7 Aktier och andelar 11 16 15 11 16 14 Aktier och andelar i 2 2 2 3 3 3 intresse- och koncernföretag Immateriella tillgångar 4 4 3 3 4 3 Ma teriella tillgångar 14 14 14 14 14 14 Övriga tillgångar 45 11 15 45 11 15 Resultatregleringar och 8 9 8 8 9 8 förskottsbetalningar 1852 1756 1851 1852 1756 1851 PASSIVA Främmande kapital Skulder till 102 95 93 102 95 93 kreditinstitut och centralbanker Skulder till allmänheten 1139 1072 1140 1139 1072 1140 och offentliga samfund Skuldebrev emitterade till 406 424 433 406 424 433 allmänheten Övriga skulder 57 29 30 57 30 30 Resultatregleringar och 14 16 14 14 16 14 erhållna förskott Efterställda skulder 25 22 25 25 22 25 Latent skatteskuld 7 7 7 Minoritetens andel av 0 0 0 kapitalet Ackumulerade bokslutsdispositioner Reserver 23 23 23 Eget kapital Aktiekapital 22 21 22 22 21 22 Överkursfond 25 15 25 25 15 25 Reservfond 25 25 25 25 25 25 Kapitallån 10 10 10 10 10 10 Balanserad vinst 17 18 18 0 0 0 Periodens vinst 4 2 11 4 3 11 1852 1756 1851 1852 1756 1851 Förbindelser utanför balansräkningen Garantier och panter 9 10 10 9 10 10 Övriga förbindelser 117 93 104 117 93 104 126 102 114 126 102 114 0