Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari – september 2020

22 oktober 2020
|

 

Ålandsbanken Abp
Delårsrapport
22.10.2020 kl. 9.00

Delårsrapport för perioden januari – september 2020

Ålandsbanken fortsätter att flytta fram sina positioner, trots den osäkerhet som råder i vår omvärld. Våra framflyttade positioner gör att vi detta kvartal kan redovisa vårt bästa rörelseresultat någonsin, 10,7 miljoner euro. Våra affärsvolymer, aktivt förvaltat kapital, inlåning och utlåning, har samtliga nått nya högsta noteringar tack vare fortsatt inflöde av nya kunder.

Vår tro är att vi resultatmässigt är på väg mot ett årsresultat som är bättre eller väsentligt bättre än 2019 års rekordresultat om 33,2 miljoner euro. Jag kan med glädje konstatera att det finns en fortsatt god efterfrågan på den relationsbank vi önskar vara och att vi har en personal som, trots pandemins försvårande omständigheter, klarar av att leverera den.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef


Januari-september 2020 jämfört med januari-september 2019

 • Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 27,4 miljoner euro (24,1).

 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 14 procent till
  21,7 miljoner euro (19,1).

 • Räntenettot ökade med 10 procent till 44,0 miljoner euro (39,9).

 • Provisionsnettot ökade med 15 procent till 47,9 miljoner euro (41,7).

 • Kostnaderna ökade med 8 procent till 77,8 miljoner euro (72,0).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 4,9 miljoner euro (1,4) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,16 procent (0,05).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 10,8 procent (10,5).

 • Resultatet per aktie ökade med 13 procent till 1,39 euro (1,23).

 • Kärnprimärkapitalrelationen var oförändrad på 13,4 procent (13,4 den 31 december 2019).

 • Reviderade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2020 förväntas bli bättre eller väsentligt bättre än rekordåret 2019, det vill säga bättre eller väsentligt bättre än 33,2 miljoner euro.

 • Dividend: Styrelsen avser att fatta beslut den 1 januari 2021 om utdelning av 1,00 euro per aktie för verksamhetsåret 2019.


Tredje kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2019

 • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 10,7 miljoner euro (9,5).

 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 12 procent till 8,5 miljoner euro (7,6).

 • Räntenettot ökade med 10 procent till 14,7 miljoner euro (13,3).

 • Provisionsnettot ökade med 10 procent till 15,2 miljoner euro (13,8).

 • Kostnaderna ökade med 10 procent till 24,8 miljoner euro (22,5).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,3 miljoner euro (0,8) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,03 procent (0,08).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) var oförändrad på 12,3 procent (12,3).

 • Resultatet per aktie ökade med 12 procent till 0,55 euro (0,49).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv3
2020
Kv2
2020
%Kv3
2019
%1.1-30.9.
2020
1.1-30.9.
2019
%
miljoner euro        
Resultat         
Räntenetto14,714,8-113,31044,039,910
Provisionsnetto15,215,7-313,81047,941,715
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde0,60,0 1,6-611,42,8-50
Övriga intäkter5,35,7-94,22616,813,128
Summa intäkter35,836,3-132,99110,097,513
         
Personalkostnader-15,3-15,6-2-13,415-46,1-42,49
Övriga kostnader-6,4-7,1-11-6,30-22,5-21,17
Avskrivningar-3,1-3,12-2,99-9,2-8,59
Summa kostnader-24,8-25,8-4-22,510-77,8-72,08
         
Resultat före nedskrivningar11,010,6410,4632,325,527
         
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-0,3-0,8-61-0,8-64-4,9-1,4 
Rörelseresultat10,79,899,51227,424,114
         
Inkomstskatt-2,2-2,07-1,911-5,7-5,015
Rapportperiodens resultat8,57,8107,61221,719,114
Hänförligt till:         
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp8,57,8107,61221,719,114
         
Volymer        
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor4 2214 18813 9856   
Depositioner från allmänheten och offentlig sektor3 4593 45903 2885   
Aktivt förvaltat kapital 16 5476 10775 78813   
Eget kapital 280271324713   
Balansomslutning5 7265 70805 5553   
Riskexponeringsbelopp1 6931 66121 5718   
         
Nyckeltal        
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 212,311,8 12,3 10,810,5 
Avkastning på eget kapital, % (ROE),
rullande tolv månader till periodens slut
11,011,0 10,5    
K/I-tal 30,690,71 0,69 0,710,74 
Kreditförlustnivå, % 40,030,08 0,08 0,160,05 
LCR, % 5138142 163    
Loan/deposit ratio, % 6122121 121    
Core funding ratio, % 79695 88    
Soliditet, % 84,94,8 4,4    
Kärnprimärkapitalrelation, % 913,414,5 13,3    
Resultat per aktie, euro 100,550,50100,49121,391,2313
Resultat per aktie efter utspädning, euro0,550,50100,49121,391,2313
Resultat per aktie, euro, rullande 12 månader till periodens slut1,861,8031,6314   
Eget kapital per aktie, euro 1117,9517,41315,8613   
Eget kapital per aktie efter utspädning, euro17,9517,41315,8313   
Aktiekurs A-aktie, euro18,8017,30914,7028   
Aktiekurs B-aktie, euro18,8016,851214,8527   
Antal aktier tusen st15 58615 586015 5510   
Antal aktier efter utspädning tusen st15 59815 599015 5870   
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster773744471387456987

1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär och rådgivande värdepappersvolym
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital
3 Kostnader / Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden avseende fordringar på  allmänheten och offentlig sektor / Fordringar på allmänheten och offentlig sektor vid periodens ingång
5 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
6 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Depositioner från allmänheten och offentlig sektor
7 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten och offentlig sektor samt emitterade säkerställda obligationer
8 Eget kapital / Balansomslutning
9 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
10 Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
11 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande delårsrapport för perioden januari – september 2020. Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden januari – september 2020 finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-sep_20.pdf

Mariehamn den 22 oktober 2020

STYRELSEN

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505. 

 

Bilaga