Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari-mars 2020

24 april 2020
|

 

Ålandsbanken Abp
Delårsrapport
24.4.2020 kl. 9.00


 

Delårsrapport för perioden januari-mars 2020

"Ålandsbanken inleder året med höga intäkter. Räntenettot på 14,5 miljoner euro är 10 procent bättre och provisionsnettot på 16,9 miljoner euro är 20 procent bättre än motsvarande period föregående år. Ålandsbankens resultat på 10,7 miljoner euro före nedskrivningar är 72 procent bättre än föregående år.

Alla vet att Corona-pandemin medför en omfattande konjunkturnedgång. Ingen vet dock hur lång och djup den kommer att bli. Ålandsbanken förbereder sig inför konjunkturnedgången genom att öka sina modelldrivna nedskrivningsreserver betydligt och tar sammanlagt nedskrivningar på 3,8 miljoner euro (0,4 miljoner euro Q1 2019).

Rörelseresultatet för bankens första kvartal stiger med 19 procent till 6,9 miljoner euro, vilket är tillfredsställande under rådande omständigheter."

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

 

Januari-mars 2020 jämfört med januari-mars 2019

  • Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 6,9 miljoner euro (5,8).

  • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 19 procent till 5,4 miljoner euro (4,6).

  • Räntenettot ökade med 10 procent till 14,5 miljoner euro (13,2).

  • Provisionsnettot ökade med 20 procent till 16,9 miljoner euro (14,1).

  • Kostnaderna ökade med 4 procent till 27,2 miljoner euro (26,0).

  • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 3,8 miljoner euro (0,4) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,37 procent (0,05).

  • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 8,4 procent (7,6).

  • Resultatet per aktie ökade med 18 procent till 0,35 euro (0,30).

  • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 14,4 procent (13,4).

  • Reviderade framtidsutsikter: På grund av den låga visibiliteten och höga volatiliteten på marknaden har Ålandsbanken beslutat att tills vidare avhålla sig från att ge utsikter för 2020.

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv1
2020
Kv4
2019
 %Kv1
2019
%
miljoner euro     
Resultat      
Räntenetto14,514,0313,210
Provisionsnetto16,916,3414,120
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde0,71,1-320,480
Övriga intäkter5,85,0154,626
Summa intäkter37,936,4432,318
      
Personalkostnader-15,2-14,64-14,55
Övriga kostnader-9,0-7,618-8,73
Avskrivningar-3,1-3,3-8-2,88
Summa kostnader-27,2-25,57-26,04
      
Resultat före nedskrivningar10,710,9-26,272
      
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-3,8-1,8 -0,4 
Rörelseresultat6,99,1-245,819
      
Inkomstskatt-1,5-1,9-22-1,223
Rapportperiodens resultat5,47,2-244,618
Hänförligt till:      
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp5,47,2-244,619
      
Volymer     
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor4 0764 110-14 0171
Depositioner från allmänheten och offentlig sektor3 4093 36813 10710
Aktivt förvaltat kapital 15 4316 343-145 476-1
Eget kapital 25825802474
Balansomslutning5 5995 60705 5421
Riskexponeringsbelopp1 5891 58301 5483
      
Nyckeltal     
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 28,411,4 7,6 
Avkastning på eget kapital, % (ROE), rullande tolv månader till periodens slut10,910,7 9,9 
K/I-tal 30,720,70 0,81 
Kreditförlustnivå, % 40,370,18 0,05 
LCR, % 5146139 171 
Loan/deposit ratio, % 6120122 129 
Core funding ratio, % 78990 90 
Soliditet, % 84,64,6 4,5 
Kärnprimärkapitalrelation, % 914,413,3 13,4 
Resultat per aktie, euro 100,350,46-250,3018
Resultat per aktie efter utspädning, euro0,350,46-240,3018
Resultat per aktie, euro, rullande 12 månader till periodens slut1,751,6931,5215
Eget kapital per aktie, euro 1116,5416,61015,914
Eget kapital per aktie efter utspädning, euro16,5416,59015,864
Aktiekurs A-aktie, euro17,0017,00 15,1013
Aktiekurs B-aktie, euro15,7016,55-514,2011
Antal aktier tusen st15 58615 551015 5250
Antal aktier efter utspädning tusen st15 60015 601015 5950
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster72070526835

1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär och rådgivande värdepappersvolym
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittsliga andel av eget kapital
3 Kostnader / Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden avseende fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Fordringar på allmänheten och offentlig sektor vid periodens ingång
5 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
6 Fordringar på allmänheten och offentlig sekror / Depositioner från allmänheten och offentlig sektor
7 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten och offentlig sektor samt emitterade säkerställda obligationer
8 Eget kapital / Balansomslutning
9 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
10 Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
11 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande delårsrapport för perioden januari-mars 2020. Ålandsbanken Abp:s delårsrapport finns även tillgänglig på vår hemsida:

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-mar_20.pdf

Mariehamn den 24 april 2020

STYRELSEN

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Peter Wiklöf, tfn +358 40 512 7505


 

Bilaga