Hoppa till huvudinnehåll
27 apr 2021
Pressmeddelanden

Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari-mars 2021

Ostersjon berg klippor hav fyr

Delårsrapport för perioden januari-mars 2021

”Vi inleder år 2021 med fortsatt god tillväxt, där framför allt inflödet av nya kunder och volymer på placeringssidan varit starkt. Rörelseresultatet på 10,8 miljoner euro (6,9 miljoner euro) är den bästa inledningen på ett år någonsin för oss. Det gäller även för avkastningen på eget kapital, som landade på 12,5 procent (8,4 procent).

Vi fortsätter att investera i ytterligare personal och IT, vilket höjer kostnaderna, men det ska även göra oss förberedda på ytterligare tillväxt. Vår kreditkvalitet är fortsatt god, och vi ser ännu inte några stigande volymer av oskötta krediter med anledning av pandemin.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari-mars 2021 jämfört med januari-mars 2020

  • Rörelseresultatet ökade med 56 procent till 10,8 miljoner euro (6,9).

  • Räntenettot ökade med 5 procent till 15,2 miljoner euro (14,5).

  • Provisionsnettot ökade med 16 procent till 19,6 miljoner euro (16,9).

  • Kostnaderna ökade med 12 procent till 30,5 miljoner euro (27,2).

  • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,1 miljoner euro (3,8) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,02 procent (0,37).

  • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 12,5 procent (8,4).

  • Resultatet per aktie ökade med 58 procent till 0,55 euro (0,35).

  • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 14,2 procent (14,3 den 31 december 2020).

  • Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2021 förväntas bli i nivå med 2020.

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv1
2021
Kv4
2020

%
Kv1
2020

%
miljoner euro

Resultat

Räntenetto
15,2
14,9
2
14,5
5
Provisionsnetto
19,6
18,5
6
16,9
16
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde
0,4
0,4
-13
0,7
-51
Övriga intäkter
6,2
6,3
-2
5,8
7
Summa intäkter
41,4
40,1
3
37,9
9


Personalkostnader
-17,4
-16,9
3
-15,2
15
Övriga kostnader
-10,2
-7,9
29
-9,0
13
Avskrivningar
-2,9
-3,1
-5
-3,1
-5
Summa kostnader
-30,5
-27,8
10
-27,2
12


Resultat före nedskrivningar
10,9
12,3
-12
10,7
1


Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto
-0,1
0,0

-3,8
-98
Rörelseresultat
10,8
12,3
-12
6,9
56


Inkomstskatt
-2,2
-2,5
-14
-1,5
45
Rapportperiodens resultat
8,6
9,8
-12
5,4
58


Hänförligt till:

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp
8,6
9,8
-12
5,4
58


Volymer

Utlåning till allmänheten
4 419
4 378
1
4 076
8
Inlåning från allmänheten
3 529
3 605
-2
3 409
4
Aktivt förvaltat kapital 1
7 808
7 436
5
5 431
44
Eget kapital
298
292
2
258
15
Balansomslutning
6 089
6 035
1
5 599
9
Riskexponeringsbelopp
1 688
1 670
1
1 589
6


Nyckeltal

Avkastning på eget kapital, % (ROE) 2
12,5
13,6

8,4

Avkastning på eget kapital, % (ROE), rullande 12 månader till periodens slut
12,6
11,6

10,9

K/I-tal 3
0,74
0,69

0,72

Kreditförlustnivå, % 4
0,02
-0,04

0,37

Andel lån i stadie 3, brutto, % 5
0,92
0,89

0,85

Likviditetstäckningsgrad (LCR), % 6
165
159

146

Stabil nettofinansieringskvot (NSFR), % 7
106
106

119

Utlåning/inlåning, % 8
125
121

120

Kärnprimärkapitalrelation, % 9
14,2
14,3

14,4

Primärkapitalrelation, % 10
15,9
14,3

14,4

Total kapitalrelation, % 11
18,1
16,5

16,6

Bruttosoliditetsgrad, % 12
4,7
4,2

4,0

Resultat per aktie, euro 13
0,55
0,63
-12
0,35
58
Resultat per aktie, euro, rullande 12 månader till periodens slut
2,22
2,02
10
1,75
27
Eget kapital per aktie, euro 14
17,19
18,76
-8
16,54
4
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster
790
770
3
720
10

1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital
3 Kostnader / Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från utlåning till allmänheten / Utlåning till allmänheten vid periodens ingång
5 Andel lån i stadie 3 / utlåning till allmänheten brutto
6 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
7 Tillgänglig stabil finansiering / Behov av stabil finansiering
8 Utlåning till allmänheten / inlåning från allmänheten
9 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
10 Primärkapital / Riskexponeringsbelopp
11 Kapitalbas / Riskexponeringsbelopp
12 Primärkapital / Totalt exponeringsmått
13 Aktieägarnas andel av periodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
14 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande delårsrapport för perioden januari – mars 2021. Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden januari – mars 2021 finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-mar_21.pdf

STYRELSEN

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505.