Hoppa till huvudinnehåll
31 jan 2023
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022

Ostersjon berg klippor hav fyr

Ålandsbanken Abp
Bokslutskommuniké
1.2.2023 kl. 9.00 EET

Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022

”Vi stänger ett mycket turbulent år där både aktie- och räntemarknaderna sviktat, samtidigt som krig och kraftig inflation påverkat oss alla. Trots denna omvärld kan vi redovisa ett rörelseresultat på 46,1 miljoner euro, i nivå med vår tidigare toppnotering.

Det är glädjande att vi för andra året i rad blev utsedda till bästa Private Banking-aktör i Prosperas finska kundundersökning och vi har under året kunnat se över en halv miljard euro i nettoinflöde till våra placeringstjänster. Det fortsatta kundinflödet i kombination med ett högre ränteläge, vilket gynnar vårt räntenetto, gör att vi med tillförsikt ser fram emot 2023 och förväntar oss ett väsentligt bättre rörelseresultat än under 2022.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari–december 2022 jämfört med januari–december 2021

 • Rörelseresultatet minskade med 6 procent till 46,1 miljoner euro (49,2).
 • Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 3 procent till 170,1 miljoner euro (165,7).
 • Övriga intäkter, som rymmer vissa poster av engångsnatur, ökade med 35 procent till 14,0 miljoner euro (10,3).
 • Kostnaderna ökade med 8 procent till 131,8 miljoner euro (121,9).
 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 6,2 miljoner euro (4,9) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,14 procent (0,12).
 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) minskade till 12,8 procent (14,0).
 • Resultatet per aktie minskade med 7 procent till 2,37 euro (2,55).
 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 12,0 procent (12,1).
 • Dividend: Styrelsen föreslår att som ordinarie dividend för verksamhetsåret 2022 utbetala 1,60 euro per aktie (1,55), motsvarande 68 procents utdelningsandel (61), samt en tilläggsdividend om 0,45 euro per aktie (0,45).
 • Framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2023 förväntas bli väsentligt bättre än 2022.

Fjärde kvartalet 2022 jämfört med fjärde kvartalet 2021

 • Rörelseresultatet ökade med 4 procent till 10,6 miljoner euro (10,2).

 • Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 1 procent till 44,3 miljoner euro (44,1).

 • Övriga intäkter ökade med 24 procent till 2,7 miljoner euro (2,2).

 • Kostnaderna ökade med 5 procent till 34,1 miljoner euro (32,5).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 2,2 miljoner euro (3,5) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,20 procent (0,30).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 11,9 procent (10,6).

 • Resultatet per aktie ökade med 9 procent till 0,55 euro (0,51).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv4
2022
Kv3
2022
%Kv4
2021
%1.1-31.12
2022
1.1-31.12
2021
%
miljoner euro
Resultat
Räntenetto19,718,9416,22168,262,210
Provisionsnetto18,418,6-121,5-1478,479,0-1
IT-intäkter6,25,0236,3-323,524,4-4
Övriga intäkter2,70,22,22414,010,335
Summa intäkter47,042,71046,22184,1176,05
Personalkostnader-19,6-17,910-18,09-75,5-71,16
Övriga kostnader-11,3-9,322-10,39-39,7-33,818
Lagstadgade avgifter0,00,0-540,0-3,4-2,825
Avskrivningar-3,3-3,3-2-4,1-21-13,2-14,3-7
Summa kostnader-34,1-30,512-32,55-131,8-121,98
Resultat före nedskrivningar12,912,2513,8-652,354,1-3
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-2,2-1,195-3,5-37-6,2-4,926
Rörelseresultat10,611,1-410,2446,149,2-6
Inkomstskatt-2,1-2,2-6-2,3-8-9,3-9,30
Periodens resultat8,58,9-47,9736,839,9-8
Hänförligt till:
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp8,58,9-47,9736,839,8-8
Volymer
Utlåning till allmänheten4 3034 24114 788-10
Inlåning från allmänheten4 1824 207-14 0703
Aktivt förvaltat kapital 18 6378 21259 826-12
Förvaltade bolån 21 3041 19592
Eget kapital3163122332-5
Balansomslutning5 8986 145-46 635-11
Riskexponeringsbelopp1 9381 967-11 976-2
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 311,912,410,612,814,0
Avkastning på eget kapital, % (ROE), rullande
12 månader till periodens slut
12,812,514,0
K/I-tal 40,730,710,700,720,69
Kreditförlustnivå, % 50,200,110,300,140,12
Andel lån i stadie 3, brutto, % 61,611,621,23
Likviditetstäckningsgrad (LCR), % 7138138139
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR), % 8108110109
Utlåning/inlåning, % 9103101118
Kärnprimärkapitalrelation, % 1012,011,812,1
Primärkapitalrelation, % 1113,613,313,6
Total kapitalrelation, % 1215,215,015,4
Bruttosoliditetsgrad, % 134,34,14,3
Resultat per aktie, euro 140,550,57-30,5192,372,55-7
Resultat per aktie, euro, rullande
12 månader till periodens slut
2,372,3222,55-7
Eget kapital per aktie, euro 1518,8218,17419,39-3
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster862882-281758548155


1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym samt externa fonder med avtalsenlig intjäning
2 Total bolånevolym i Borgo AB som Ålandsbanken förvaltar genom olika tjänster
3 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital
4 Kostnader / Intäkter
5 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från utlåning till allmänheten / Utlåning till allmänheten vid periodens ingång"
6 Andel lån i stadie 3 / utlåning till allmänheten brutto
7 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
8 Tillgänglig stabil finansiering / Behov av stabil finansiering
9 Utlåning till allmänheten / inlåning från allmänheten
10 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
11 Primärkapital / Riskexponeringsbelopp
12 Kapitalbas / Riskexponeringsbelopp
13 Primärkapital / Totalt exponeringsmått
14 Aktieägarnas andel av periodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
15 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022. Ålandsbanken Abp:s bokslutskommuniké finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/up...

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Peter Wiklöf, tfn +358 40 512 7505

 • Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022
  Pressmeddelanden
  31.01.2023
  Ladda ned pdf