Hoppa till huvudinnehåll
26 okt 2021
Pressmeddelanden

Delårsrapport för perioden januari – september 2021

Ålandsbanken Abp
Delårsrapport
26.10.2021 kl. 9.00

Delårsrapport för perioden januari – september 2021

”Vi fortsätter vår starka tillväxt i både Finland och Sverige. Vi har gynnats av att vi kontinuerligt rekryterat ny personal och att vi därmed fortsättningsvis haft tid att ge till både nya och befintliga kunder.

Samtliga våra volymer har nått nya rekordnivåer. De senaste 12 månaderna har aktivt förvaltat kapital växt till 8 922 miljoner euro (+ 36 procent), inlåningen till 3 836 miljoner euro (+ 11 procent) och utlåningen till 4 591 miljoner euro (+ 9 procent). Denna positiva volymutveckling har även skapat vårt högsta 9-månadersresultat någonsin 39,0 miljoner euro, vilket är 42 procent högre än motsvarande tid förra året.”


Januari-september 2021 jämfört med januari-september 2020

 • Rörelseresultatet ökade med 42 procent till 39,0 miljoner euro (27,4).

 • Räntenettot ökade med 5 procent till 46,0 miljoner euro (44,0).

 • Provisionsnettot ökade med 20 procent till 57,6 miljoner euro (47,9).

 • Kostnaderna ökade med 15 procent till 89,5 miljoner euro (77,8).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 1,4 miljoner euro (4,9) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,05 procent (0,16).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 15,1 procent (10,8).

 • Resultatet per aktie ökade med 47 procent till 2,05 euro (1,39).

 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 13,9 procent (14,3 den 31 december 2020).

 • Framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2021 förväntas bli väsentligt bättre än 2020.

Tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020

 • Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 14,6 miljoner euro (10,7).

 • Räntenettot ökade med 5 procent till 15,5 miljoner euro (14,7).

 • Provisionsnettot ökade med 25 procent till 19,1 miljoner euro (15,2).

 • Kostnaderna ökade med 20 procent till 29,8 miljoner euro (24,8).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,8 miljoner euro (0,3) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,07 procent (0,03).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 16,7 procent (12,3).

 • Resultatet per aktie ökade med 41 procent till 0,77 euro (0,55).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv3
2021
Kv2
2021
%Kv3
2020
%1.1-30.9
2021
1.1-30.9
2020
%
miljoner euro
Resultat
Räntenetto15,515,2214,7546,044,05
Provisionsnetto19,118,9115,22557,647,920
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde-1,7-0,6 0,6 -1,91,4
Övriga intäkter12,39,7275,3 28,216,868
Summa intäkter45,243,2435,826129,8110,018
Personalkostnader-17,1-18,5-8-15,312-53,1-46,115
Övriga kostnader-8,3-7,77-6,430-26,2-22,517
Avskrivningar-4,3-2,949-3,139-10,2-9,210
Summa kostnader-29,8-29,22-24,820-89,5-77,815
Resultat före nedskrivningar15,414,1911,04040,432,325
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-0,8-0,569-0,3 -1,4-4,9-72
Rörelseresultat14,613,6710,73639,027,442
Inkomstskatt-2,5-2,46-2,216-7,1-5,724
Rapportperiodens resultat12,111,288,54231,921,747
Hänförligt till:
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp12,111,288,54231,921,747
Volymer
Utlåning till allmänheten4,5914,51824,2219
Inlåning från allmänheten3,8363,80113,45911
Aktivt förvaltat kapital 18,9228,54146,54736
Eget kapital322311328015
Balansomslutning6,3536,26115,72611
Riskexponeringsbelopp1,8271,81211,6938
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 216,716,4 12,3 15,110,8
Avkastning på eget kapital, % (ROE), rullande 12 månader till periodens slut14,813,7 11,0
K/I-tal 30,660,67 0,69 0,690,71
Kreditförlustnivå, % 40,070,05 0,03 0,050,16
Andel lån i stadie 3, brutto, % 51,191,01 1,30
Likviditetstäckningsgrad (LCR), % 6149152 138
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR), % 7109110 109
Utlåning/inlåning, % 8120119 122
Kärnprimärkapitalrelation, % 913,913,4 13,4
Primärkapitalrelation, % 1015,515,1 13,4
Total kapitalrelation, % 1116,716,6 15,5
Bruttosoliditetsgrad, % 124,84,8 3,8
Resultat per aktie, euro 130,770,7280,55412,051,3947
Resultat per aktie, euro, rullande 12 månader till periodens slut2,672,4591,8644
Eget kapital per aktie, euro 1418,7418,09417,954
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster836825177388137459


1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym samt externa fonder med avtalsenlig intjäning
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital
3 Kostnader / Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från utlåning till allmänheten / Utlåning till allmänheten vid periodens ingång
5 Andel lån i stadie 3 / utlåning till allmänheten brutto
6 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
7 Tillgänglig stabil finansiering / Behov av stabil finansiering
8 Utlåning till allmänheten / inlåning från allmänheten
9 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
10 Primärkapital / Riskexponeringsbelopp
11 Kapitalbas / Riskexponeringsbelopp
12 Primärkapital / Totalt exponeringsmått
13 Aktieägarnas andel av periodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
14 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande delårsrapport för perioden januari – september 2021. Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden januari – september 2021 finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/up...


Mariehamn den 26 oktober 2021

STYRELSEN

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505.