Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsens kommittéer

Nomineringskommittén

Nomineringskommitténs huvudsakliga uppgift är att inför ordinarie bolagsstämma förbereda förslag gällande val av styrelsemedlemmar samt förslag rörande styrelsearvode till ordföranden och övriga styrelsemedlemmar.

Reglerna för hur nomineringskommittén utses har fastställts av bolagsstämman 2015. Nomineringskommittén består av fyra medlemmar; styrelsens ordförande och representanter för de till röstetalet tre största aktieägarna i banken per den 1 november respektive år. Om styrelsens ordförande representerar någon av ovannämnda aktieägare, eller ifall aktieägare avstår från att delta i nomineringskommittén, övergår rätten till medlemskap till den följande största aktieägaren. Den till röstetalet största aktieägarens representant är nomineringskommitténs ordförande.

Nomineringskommittén består av Nils Lampi, styrelsens ordförande, styrelsemedlemmen Anders Wiklöf med stöd av direkt och indirekt personligt aktieinnehav, Stefan Björkman representerande Försäkringsaktiebolaget Alandia och Georg Ehrnrooth representerande Fennogens Investments S.A. Anders Wiklöf är ordförande för nomineringskommittén.

Revisionskommittén

Styrelsen, som utser medlemmarna i revisionskommittén, har fastställt dess uppgifter i en arbetsordning. Revisionskommittén bistår styrelsen bland annat avseende skötseln av dess övervakningsuppgifter gällande interna kontrollsystem och riskhantering, rapportering, revisionsprocessen, samt iakttagandet av lagar och bestämmelser.Härutöver förbereder revisionskommittén inför bolagsstämman förslag till valet av revisorer och deras arvoden.

Revisionskommitténs ordförande rapporterar regelbundet till styrelsen om kommitténs arbete och iakttagelser.

Revisionskommittén består av styrelsens ordförande Nils Lampi och styrelsemedlemmarna Mirel Leino-Haltia, Anders Å Karlsson och Ulrika Valassi, revisionskommitténs ordförande.

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén har som uppgift att bereda väsentliga ersättningsbeslut, utvärdera bankens ersättningspolicy och principerna för rörlig ersättning. Ersättningskommittén

beslutar om åtgärder för uppföljning av tillämpningen av principerna för ersättningssystemet och bedömer dess lämplighet och påverkan på koncernens risker och riskhantering.

Ersättningskommittén består av styrelsens ordförande Nils Lampi, styrelsemedlem Christoffer Taxell och som adjungerad medlem tidigare styrelsemedlem Agneta Karlsson, kommitténs ordförande.