06 maj 2024
Sverige

Skräddarsy förvaltningen av din förmögenhet

Skraddarsy forvaltningen av din formogenhet

Ålandsbankens förmögenhetsförvaltning startar alltid i det personliga mötet. Utifrån hur engagerad du som kund vill vara i förvaltningen så skräddarsys en lösning baserad på din livssituation och önskemål.

Girighet och rädsla brukar sägas vara de fundamentala drivkrafterna när det gäller finansiella investeringar. Det pågår ständigt en dragkamp mellan vankelmod och tillförsikt i marknaden. Känslor kan lätt ta överhanden, vilket kan resultera i underavkastning över tid.

För att vara en framgångsrik förmögenhetsförvaltare måste du följa en röd tråd, vara aktiv och navigera i denna ofta volatila miljö utifrån satta mål för avkastning, placeringshorisont och riskbenägenhet.

– Bland våra kunder finns många framgångsrika entreprenörer. Vårt uppdrag är inte att skapa en förmögenhet åt dem, det har de redan gjort själva. Mandatet vi får är att förvalta den förmögenheten. Det betyder också att vi inte ska ta onödiga risker, säger Daniel Råvik, förmögenhetsförvaltare på Ålandsbanken.

Skräddarsydd förvaltning

Vägen till att bli kund hos Ålandsbanken ser olika ut, men gemensamt är att det börjar med ett personligt möte. Blivande Private Banking-kunder får träffa en förmögenhetsförvaltare för ett första möte där samtalet kretsar kring kundens situation, preferenser och förväntningar. Vilka drömmar och planer finns för framtiden?

– Vi lyssnar, ställer frågor och diskuterar vilka mål vi ska sätta för årlig avkastning samt hur stor värdeminskning kunden kan tolerera under ett år. Vi tittar även på tidshorisonten och om kapitalet kommer att behövas för andra ändamål, till exempel fastighetsinvesteringar, säger Daniel Råvik och fortsätter:

– Syftet är att Ålandsbanken ska kunna ge placeringsförslag med bästa möjliga riskjusterade avkastning som baseras på kundens önskemål och livssituation.

Kunden bestämmer också hur involverad han eller hon ska vara i förvaltningen samt hur ofta avstämningar ska ske. Utifrån behovsanalysen tas en lösning fram som är skräddarsydd för kunden och kan förändras efter hand om så önskas. Behovsanalysen ligger också till grund för vilken typ av förvaltning som väljs. Ålandsbanken erbjuder förvaltning med diskretionärt mandat eller på rådgivningsbasis, samt även genom aktiehandel som kunden sköter genom en dedikerad mäklare.

Daniel ravik formogenhetsforvaltare alandsbanken private banking

”Vi söker den optimala mixen mellan aktier, räntor och alternativa placeringar.”

Daniel Råvik, förmögenhetsförvaltare på Ålandsbanken Private Banking.

Frigör värdefull tid

Diskretionär förvaltning passar den som inte vill eller har tid att engagera sig aktivt i beslut kring placeringar. Det innebär att kunden genom ett avtal ger Ålandsbanken mandat att ombesörja förvaltningen utifrån de riktlinjer som fastställts i behovsanalysen. Banken håller regelbunden kontakt för avstämningar och utvärderingar.

En fördel med diskretionär förvaltning är att kunden inte behöver bli känslomässigt involverad i enskilda beslut utan kan luta sig mot den samlade expertis som finns inom Ålandsbanken.

– Som förmögenhetsrådgivare tar vi fram en portfölj med avkastningspotential enligt de mål vi har satt gemensamt, men med en förväntad begränsad nedsida. Vi placerar i regel kapitalet i flera tillgångsslag och ser till att återkommande
rebalansera allokeringen i portföljen, säger Daniel Råvik.

Risken i portföljen justeras löpande både utifrån värdeutveckling av tillgångsslag och Ålandsbankens aktuella marknadssyn.

– Vi söker den optimala mixen mellan aktier, räntor och alternativa placeringar, säger Daniel Råvik.

Stadig nordisk grund

Det har gått över 100 år sedan Ålandsbanken grundades och med kontor i Sverige, Finland och på Åland är Norden är en naturlig hemmaplan.

Ålandsbanken analyserar enskilda nordiska bolag för att hitta aktier med potential till att skapa det största mervärdet för kunderna. Analyserna ligger till grund för olika modellportföljer. Ett exempel är Ålandsbankens Utdelningsportfölj som placerar i nordiska kvalitetsbolag med god lönsamhet, starka balansräkningar och stabila kassaflöden. Bolagen ska företrädesvis ha en hög direktavkastning vid investeringstillfället.

För ränteplaceringar har Ålandsbanken Fonder ett utbud av både korta och långa räntebärande värdepapper, samt även kreditobligationer. De kan vara en viktig del i diversifierad portfölj. När det gäller investeringar utanför Norden erbjuds ett antal regionala och globala aktiefonder.

– Ålandsbanken väljer noggrant ut och samarbetar med aktörer med bra historik och god kännedom om marknaderna de är verksamma på, säger Daniel Råvik.

Erbjuder ett helhetsgrepp

Som kund får du även tillgång till specialister inom finansiell planering och finansiering. Det kan handla om skattelösningar, bolagsstrukturer och skräddarsydda krediter. Eller att planera inför en utlandsflytt, hemflytt och att förbereda inför ett generationsskifte. Inom bankens väggar finns lång och gedigen erfarenhet inom dessa områden.

– Vi kombinerar den stora bankens tjänsteutbud med den lilla bankens tillgänglighet och personliga service. Du kan lyfta luren och snabbt komma till rätt person, avslutar Daniel Råvik.

Skraddarsy forvaltningen av din formogenhet 2

Som Private Banking-kund får du alltid en personlig förmögenhetsrådgivare.

Välj en förvaltning av din förmögenhet som passar dina livsval.

Vilken typ av förvaltning passar dig?

Diskretionär förvaltning
Du väljer att ge oss ett diskretionärt mandat, vilket innebär att vi ombesörjer hela förvaltningen åt dig. Mandatet kommer vi tillsammans fram till baserat på den behovsanalys som görs under rådgivningsprocessen. Vi håller regelbunden kontakt med dig och vi gör löpande utvärderingar för att säkerställa att dina önskemål tillgodoses.

Rådgivande förvaltning
Om du önskar en aktiv roll i förvaltningen av dina tillgångar så erbjuder vi ett rådgivande förvaltningsuppdrag. Du tar själv besluten baserat på förslag och stöd av din personliga förmögenhetsförvaltare. Även här utgår vi från ramen för dina långsiktiga mål och begränsningar som kommit fram i behovsanalysen.

Aktiehandel
För dig som är en aktiv placerare på aktiemarknaden erbjuder vi tillgång till en egen aktiemäklare. Våra mäklare fungerar som initierade och proaktiva samtalspartners. De arbetar med stor lyhördhet och har lång erfarenhet av den nordiska aktiemarknaden. Förvänta dig hög tillgänglighet och skyndsam återkoppling.

Tre av våra portföljer

Topplistan
Ålandsbankens diskretionärt förvaltade svenska aktieportfölj som består av en relativt koncentrerad portfölj av 10–15 direktägda aktier. Topplistan investerar i de aktier som förvaltarna bedömer har störst potential att ge en värdetillväxt som överstiger utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Placeringarna sker normalt med ett tidsperspektiv från några veckor till cirka ett år. Minsta investering 1 MSEK.

Utdelningsportföljen
Ålandsbankens diskretionärt förvaltade aktieportfölj som består av direktägda nordiska bolag med god lönsamhet, starka balansräkningar, stabila kassaflöden och direktavkastning som med vissa undantag ska vara över 4 procent vid investeringstillfället. Minsta investering 1 MSEK.

Ålandsbanken Euro Bond
En medellång räntefond som placerar i räntebärande värdepapper enligt en ”bond- picking”-strategi, det vill säga med aktiva val av obligationer. Fonden placerar både i stats- och företagsobligationer samt i penningmarknadsinstrument. Fondens placeringar har normalt en genomsnittlig duration på 2–4 år. Har utsetts till Bäst i Norden 8 år i rad (2014-2021) av Refinitiv Lipper Fund Awards.

TEXT RICHARD SIGRAY
Artikel från tidningen Private Banking nr 2/2024
2024-05-06

*Notera att placeringar i finansiella instrument innebär en risk. Värdet på placeringen kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Boka ett möte och upplev en annan typ av bank!

Alandsbanken havsvidden ostersjon