Hoppa till huvudinnehåll
08 feb 2019
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp: Bokslutskommuniké för perioden januari–december 2018


 

Ålandsbanken Abp
Bokslutskommuniké
8.2.2019 kl. 9.00

 

Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2018

"Vi förbättrar rörelseresultatet för året med 11 procent till 29,0 miljoner euro, trots aktie-och ränte-marknadernas negativa avslutning på året. Styrelsen föreslår en höjd dividend om 0,70 euro per aktie (0,65).

Nettoinflödet av aktivt förvaltat kapital var starkt inom vårt Private Banking-segment med tyngdpunkten i Sverige, 397 miljoner euro, vilket jag är mycket tillfreds med.

Under det fjärde kvartalet valde vi att ingå ytterligare ett partnerskap med fintech-bolaget Doconomy, där vi tillsammans skapar en världsunik plattform som kombinerar hållbarhet med finansiella tjänster och sparande.”

Peter Wiklöf, vd


 

Januari – december 2018 jämfört med januari – december 2017

 • Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 29,0 miljoner euro (26,0).

 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 11 procent till 22,9 miljoner euro (20,7).

 • Räntenettot minskade med 2 procent till 54,5 miljoner euro (55,9).

 • Provisionsnettot ökade med 2 procent till 50,6 miljoner euro (49,7).

 • Kostnaderna minskade 2 procent till 97,8 miljoner euro (99,8).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,8 miljoner euro (2,1) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,02 procent (0,06).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 9,8 procent (9,1).

 • Resultatet per aktie ökade till 1,48 euro (1,35).

 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,0 procent (12,9).

 • Styrelsen föreslår en dividend om 0,70 euro per aktie (0,65).

 • Framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2019 förväntas bli i nivå med 2018.

Fjärde kvartalet 2018 jämfört med fjärde kvartalet 2017

 • Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 7,1 miljoner euro (6,5).

 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 10 procent till 5,7 miljoner euro (5,2).

 • Räntenettot minskade med 6 procent till 13,3 miljoner euro (14,1). 

 • Provisionsnettot ökade med 1 procent till 12,7 miljoner euro (12,6). 

 • Kostnaderna var oförändrade och uppgick till 25,2 miljoner euro (25,3).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till en nettoåtervinning om 0,1 miljoner euro (nedskrivning 0,6) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,00 procent (0,06).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 9,4 procent (8,8).

 • Resultatet per aktie ökade till 0,37 euro (0,34).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv4
2018
Kv3
2018
 %Kv4
2017
%1.1-31.12
2018
1.1-31.12
2017
%
miljoner euro        
Resultat         
Räntenetto13,313,3014,1-654,555,9-2
Provisionsnetto12,712,1512,6150,649,72
Nettoresultat finansiella poster1,40,6 1,0415,23,167
Övriga intäkter4,94,1204,6517,419,3-10
Summa intäkter32,330,0732,40127,6128,00
         
Personalkostnader-14,3-13,28-14,9-4-57,1-59,8-5
Övriga kostnader-9,2-7,720-8,58-33,4-32,92
Avskrivningar-1,8-1,80-1,9-3-7,3-7,13
Summa kostnader-25,2-22,711-25,30-97,8-99,8-2
         
Resultat före nedskrivningar7,07,3-47,1-229,828,26
         
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto0,1-0,3 -0,6 -0,8-2,1-61
Rörelseresultat7,17,016,5929,026,011
         
Inkomstskatt-1,4-1,5-5-1,34-6,1-5,314
Rapportperiodens resultat5,75,625,21022,920,711
Hänförligt till:         
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp5,75,625,21022,920,711
         
Volymer        
Fordringar på allmänheten4 0223 97813 9791   
Depositioner från allmänheten3 3043 08573 1485   
Aktivt förvaltat kapital 15 1775 849-115 737-10   
Eget kapital 24223722344   
Balansomslutning5 5585 48415 3524   
Riskexponeringsbelopp1 5781 56511 5383   
         
Nyckeltal        
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 29,49,4 8,8 9,89,1 
K/I-tal 30,780,76 0,78 0,770,78 
Kreditförlustnivå, % 40,000,03 0,06 0,020,06 
LCR, % 5120131 142    
Loan/deposit ratio, % 6122129 126    
Core funding ratio, % 79091 88    
Soliditet, % 84,44,3 4,4    
Kärnprimärkapitalrelation, % 913,013,2 12,9    
Resultat per aktie, euro 100,370,3620,3491,481,3510
Resultat per aktie efter utspädning, euro0,370,3620,3481,481,3410
Eget kapital per aktie, euro 1115,6715,34215,144   
Eget kapital per aktie efter utspädning, euro15,5815,25215,024   
Aktiekurs A-aktie, euro13,3014,70-1014,20-6   
Aktiekurs B-aktie, euro13,1013,85-514,05-7   
Antal aktier (ej egna aktier) tusen st15 47215 472 15 4350   
Antal aktier (ej egna aktier) efter utspädning tusen st15 59015 580015 5860   
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster692702-169306916910


1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittsliga andel av eget kapital

3 Kostnader / Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från fordringar på allmänheten / Fordringar på allmänheten vid periodens ingång
5 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
6 Fordringar på allmänheten / Depositioner från allmänheten
7 Fordringar på allmänheten / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten samt emitterade säkerställda obligationer
8 Eget kapital / Balansomslutning
9 (Kärnprimärkapital / Kapitalkrav) x 8 %
10 Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
11 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier med avdrag av egna aktier per bokslutsdagen

IFRS 9 har tillämpats från och med 1 januari 2018. Historiska perioder har inte räknats om.

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande bokslutskommuniké för perioden januari – december 2018. Ålandsbanken Abp:s bokslutskommuniké för perioden januari – december 2018 finns även tillgänglig på vår hemsida:

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-dec_18.pdf

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Peter Wiklöf, tfn +358 40 512 7505

Bilaga