Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari – mars 2019

25 april 2019
|

 

Ålandsbanken Abp
Delårsrapport
25.4.2019 kl. 9.00

 

Delårsrapport för perioden januari – mars 2019

Vi inleder vårt 100:e verksamhetsår med ett stabilt kvartal och en tillfredsställande resultatutveckling.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari – mars 2019 jämfört med januari – mars 2018

Hela årets estimerade stabilitetsavgift om 2,3 miljoner euro (2,6) har belastat de första kvartalen.

  • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 5,8 miljoner euro (5,2).

  • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 14 procent till 4,6 miljoner euro (4,0).

  • Räntenettot minskade med 6 procent till 13,2 miljoner euro (14,1).

  • Provisionsnettot minskade med 1 procent till 14,1 miljoner euro (14,3).

  • Kostnaderna minskade med 5 procent till 26,0 miljoner euro (27,5).

  • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,4 miljoner euro (0,2) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,05 procent (0,02).

  • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 7,6 procent (7,0).

  • Resultatet per aktie ökade till 0,30 euro (0,26).

  • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 13,4 procent (13,0 den 31 december 2018).

  • Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2019 förväntas vara i nivå med 2018.


Finansiell sammanfattning

KoncernenKv1 2019Kv4 2018 %Kv1 2018%
miljoner euro     
Resultat      
Räntenetto13,213,3-114,1-6
Provisionsnetto14,113,9214,3-1
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde0,40,2830,40
Övriga intäkter4,64,9-54,112
Summa intäkter32,332,3032,9-2
      
Personalkostnader-14,5-14,31-15,1-4
Övriga kostnader-8,7-8,52-10,6-17
Avskrivningar-2,8-1,857-1,953
Summa kostnader-26,0-24,66-27,5-5
      
Resultat före nedskrivningar6,27,7-185,416
      
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-0,40,1 -0,2 
Rörelseresultat5,87,7-255,212
      
Inkomstskatt-1,2-1,5-20-1,19
Rapportperiodens resultat4,66,2-264,014
Hänförligt till:      
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp4,66,2-264,014
      
Volymer     
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor4 0174 02204 0200
Depositioner från allmänheten och offentlig sektor3 1073 304-63 0980
Aktivt förvaltat kapital 15 4765 17765 575-2
Eget kapital 24724222355
Balansomslutning5 5425 55805 4951
Riskexponeringsbelopp1 5481 578-21 611-4
      
Nyckeltal     
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 27,610,3 7,0 
K/I-tal 30,810,76 0,84 
Kreditförlustnivå, % 40,050,00 0,02 
LCR, % 5171120 148 
Loan/deposit ratio, % 6129122 130 
Core funding ratio, % 79090 90 
Soliditet, % 84,54,4 4,3 
Kärnprimärkapitalrelation, % 913,413,0 12,4 
Resultat per aktie, euro 100,300,40-260,2613
Resultat per aktie efter utspädning, euro0,300,40-260,2614
Eget kapital per aktie, euro 1115,9115,67215,225
Eget kapital per aktie efter utspädning, euro15,8615,58215,115
Aktiekurs A-aktie, euro15,1013,301415,80-4
Aktiekurs B-aktie, euro14,2013,10814,75-4
Antal aktier tusen st15 52515 472015 4471
Antal aktier efter utspädning tusen st15 59515 590015 5850
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster683692-16712

 

1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittsliga andel av eget kapital

3 Kostnader / Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från fordringar på allmänheten / Fordringar på allmänheten vid periodens ingång 
5 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
6 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Depositioner från allmänheten och offentlig sektor
7 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten och offentlig sektor samt emitterade säkerställda obligationer
8 Eget kapital / Balansomslutning
9 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
10 Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
11 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande delårsrapport för perioden januari – mars, 2019. Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden januari – mars 2019 finns även tillgänglig på vår hemsida:

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-mar_19.pdf

Mariehamn 25 april 2019

Styrelsen

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Peter Wiklöf, tfn +358 40 512 7505

 

 

 

Bilaga