Hoppa till huvudinnehåll

Vad kan jag ha på ISK?

Detta kan du ha på ett Investeringssparkonto. På ett Investeringssparkonto kan du spara i sådana investeringstillgångar som Ålandsbanken vid var tid tillåter, dvs. godkända investeringstillgångar. Du kan också sätta in kontanta medel på kontot, i sådana valutor som Ålandsbanken vid var tid tillåter.

Enligt lagen om Investeringssparkonto utgör följande investeringstillgångar:

  • Finansiella instrument som är upptagna till handel på reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES (t.ex. NASDAQ OMX)

  • Finansiella instrument som handlas på en handelsplattform inom EES (t.ex. First North)

  • Andelar i investeringsfonder (fondandelar)

Med finansiella instrument avses t.ex. aktier, obligationer samt andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning. För fondandelar uppställs inget krav på handel såsom det görs för övriga finansiella instrument. 

Följande kontofrämmande tillgångar får inte placeras på ISK:

  • Finansiella instrument som inte uppfyller handelskravet (t.ex. onoterade aktier och obligationer)

  • Finansiella instrument som i förhållande till dig omfattas av de särskilda beskattningsreglerna för kvalificerade andelar avseende fåmansföretag (57 kap. inkomstskattelagen)

  • Finansiella instrument som getts ut av ett företag som du och dina närstående, direkt eller indirekt, har betydande ägarandelar i (tillsammans motsvarande minst 10 procent av rösterna eller kapitalet)

  • Andelar i utländska fonder som inte motsvarar svenska investeringsfonder.

I vissa situationer kan dock kontofrämmande tillgångar få förvaras på Investeringssparkontot under en övergångsperiod. Detta gäller t.ex. för nyemitterade tillgångar som avses bli upptagna till handel inom 30 dagar. Om en tillgång som förvärvats i en emission inte blir upptagen till handel måste den dock flyttas från kontot senast 60 dagar efter emissionen. Du bör även vara uppmärksam på att förvaring av kontofrämmande tillgångar på ditt Investeringssparkonto kan medföra att ditt Investeringssparkonto omedelbart upphör vilket bl.a. innebär att tillgångarna inte längre blir föremål för schablonbeskattning.

Så här beräknas schablonskatten

Tillgångarna på ett Investeringssparkonto schablonbeskattas. Schablonskatten beräknas på ett kapitalunderlag som utgörs av en fjärdedel av dels värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal, dels inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till Investeringssparkontot under respektive kvartal. Därefter multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret. Resultatet blir en schablonintäkt som beskattas med 30 procent och som betalas oavsett om tillgångarna på kontot minskar eller ökar i värde.

Deklaration och kvittning

Du behöver inte deklarera värdepappersaffärer som sker på Investeringssparkontot. Vi räknar ut och rapporterar schablonintäkten till Skatteverket. Ålandsbanken gör inte några preliminära skatteavdrag på Investeringssparkontot men lämnar årligen kontrolluppgift till Skatteverket om schablonintäktens storlek. I din deklaration tas sedan schablonintäkten upp som en vanlig kapitalinkomst från vilken du kan göra ränteavdrag etc. Ett överskott i inkomstslaget kapital beskattas på sedvanligt sätt med 30 procent och ett underskott i inkomstslaget kapital kan medföra skattereduktion. Skatteverket bestämmer den slutliga skatten som framgår av det årliga skattebeskedet. 

Om du är bosatt utomlands eller sparar i utländska värdepapper kan det även utgå andra skatter på ditt innehav, t.ex. svensk kupongskatt eller utländsk källskatt. Observera att om du överför tillåtna värdepapper från exempelvis en vanlig depå anses överföringen vara en avyttring som ska redovisas som en kapitalvinst eller kapitalförlust på blankett K4.

Avgifter

Du betalar ingen avgift för Ålandsbankens Investeringssparkonto utan endast courtage och förvaltningsavgifter för de sparformer du väljer enligt vår prislista. 

Gällande prislista

Riskinformation

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.