Hoppa till huvudinnehåll

Övergripande mål och utfall

Vi har ett balanserat perspektiv och ett långsiktigt åtagande

Utgångspunkten för vår verksamhetsstyrning är ett balanserat perspektiv där våra kunder, medarbetare, aktieägare och andra intressenter ges möjlighet att skapa långsiktiga värden. Under året fortsatte arbetet med att integrera hållbarhetsstyrningen som en naturlig del i vårt arbete. Vår målstyrning börjar med att styrelsen tillsammans med vd och koncernledningen formulerar de strategiska målen och prioriteringarna. Dessa konkretiseras och kompletteras med mätetal i vår treårsplan som uppdateras varje höst.

Kundnöjdhet​

Ålandsbankens målsättning är att vara Nordens bästa aktör, med de nöjdaste kunderna inom Private Banking- och Premium Banking-segmenten.​

  • Resultatet i nöjd-kund-indexet NKI1 : Vårt mål var 100, utfallet blev 92. ​
  • Resultatet i Net Promoter Score NPS2 : Vårt mål var mer än 50, utfallet blev 56.​

Finansiella mål​

Ålandsbankens övergripande och långsiktiga finansiella mål är:​

  • Avkastning på eget kapital efter skatt (ROE), ska över tid överstiga 15 procent. Utfallet blev 12,8 procent.​
  • Kärnprimärkapitalrelationen ska överstiga Finansinspektionens minimikrav med 1,75–3,0 procentenheter. Utfallet blev 3,9 procentenheter över Finansinspektionens minimikrav.​
  • Utdelningsandelen ska vara 60 procent av årets vinst, eller högre, givet att målet för kapitalstyrkan inte underskrids. Styrelsens förslag är att i ordinarie dividend dela ut 68 procent av årets vinst. ​

Socialt ansvarstagande​

Ålandsbankens målsättning som arbetsgivare är att ha motiverade, engagerade och friska medarbetare som ständigt utveckla.​

  • Resultatet i mätningen av medarbetarengagemanget: Vårt mål var mer än 7, utfallet blev 7,2.3

  • Resultatet i ledarskapsindex: Utfallet blev 7,53. Vi kommer under 2023 sätta ett mål.​
Mearbetarengagemang

Klimatrelaterade mål​

Ålandsbankens långsiktiga mål avseende utsläpp av växthusgaser är:​

  • Minska utsläppen med 50 procent senast 2030, jämfört med nivån 2021.​
  • Klimatneutralitet 2035.​
  • Nettonollutsläpp 2050.​
Växthusgaser, mål och utfall

1 Ålandsbanken har skapat ett eget index där första och sista plats i kundundersökningen motsvarar index 100 respektive index 0. För att kunna beräkna det totala resultatet viktas utfallet för varje geografiskt affärssegment mot den totala affärsvolymen (aktivt förvaltat kapital samt utlåning och inlåning från allmänheten).
2 För att kunna beräkna det totala resultatet viktas utfallet för varje geografiskt affärssegment mot den totala affärsvolymen (aktivt förvaltat kapital samt utlåning och inlåning från allmänheten).
3 Maximalt utfall 10.
4 Vi kommer under 2023 att sätta ett mål för ledarskapsindex.