Hoppa till huvudinnehåll

Tryggare värdepappershandel

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) är ett gemensamt regelverk för värdepappersmarknaden inom hela EU. Från och med den 3 januari 2018 gäller ett nytt regelverk inom EU, en omfattande helhet av förordningar och direktiv som kallas för MiFID II. Syftet med regelverket är bland annat att stärka investerarnas skydd och konkurrensen på den europeiska värdepappersmarknaden.

Vem berörs av MiFID II?

MiFID II regelverket berör dig som nyttjar investeringstjänster som värdepappersförmedling, kapitalförvaltning och investeringsrådgivning. MiFID II berör endast placeringar i finansiella instrument – inte t.ex. spar- eller livförsäkringar, bankdepositioner eller placeringsfastigheter.

Bankens utrednings- och informationsskyldighet

Banker och värdepappersföretag har en skyldighet att samla in detaljerade uppgifter om kundens ekonomiska ställning, placeringsmålsättningar och tidigare erfarenheter av placeringar. Detta omfattar också vissa uppgifter som kunder kan uppleva som känsliga, t.ex. förmögenhet, lön och månatliga utgifter. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och hjälper oss att förbättra investeringsrådgivningen till kunden.

Regelverket ställer också krav på att du som placerare får information om investeringstjänster och finansiella instrument, risker förknippade med dessa samt eventuella intressekonflikter.

Vilka ändringar medför MiFID II?

Det primära syftet med uppdateringen av regelverket var att uppnå större transparens på marknaden och högre grad av kundskydd för investerare. 

Reglerna som ska öka transparensen kommer inte att i någon större grad påverka dig som kund direkt, förutom att Ålandsbanken kommer att behöva mera uppgifter om kunderna för den utökade transaktionsrapporteringen till myndigheterna, exempelvis LEI-kod från företagskunder. Den ökade transparensen ska vara till fördel för alla investerare, i och med att den förväntas leda till en effektivare marknad.

Reglerna som ökar på kundskyddet kommer däremot att gynna bankens kunder på ett påtagligare sätt. Banken ser för tillfället över sitt erbjudande av finansiella instrument, för att på ett bra sätt kunna göra en målgruppsbedömning för de instrument som banken erbjuder. Detta innebär att för varje instrument som vi rekommenderar till dig om kommer vi att även bedöma huruvida du ligger i målgruppen för det instrumentet. Detta minskar risken för kunder att investera i instrument som exempelvis på grund av instrumentets risknivå eller komplexitet inte är en lämplig investering för den enskilda kunden.

Då du får investeringsrådgivning hos Ålandsbanken kommer du framöver att få ett dokument av rådgivaren som beskriver vilket råd du fått och på vilket sätt rådet är lämpligt för dig. Du kommer även att få mera detaljerad information om de kostnader som hänför sig till de investeringstjänster och produkter som är relevanta för dig, både före du fattar ett investeringsbeslut och på efterhand i en årlig sammanfattning. Även eventuella betalningar eller förmåner som Ålandsbanken får från tredje parter, exempelvis fondbolag, som är förknippad med de tjänster banken tillhandahåller dig, kommer att redovisas till dig i detalj. Överlag kommer MiFID II att begränsa sådana tredjepartsersättningar och styra mot direkta avgifter från kund istället för att kunderna ska få en rättvisande bild av kostnaderna.

Icke-professionell, professionell och godtagbar/jämbördig motpart

I enlighet med regelverket hör alla investeringskunder till någon av följande grupper: icke-professionellprofessionell eller jämbördig motpart. Syftet med klassificeringen är att anpassa investerarskyddet och bankens skyldigheter gentemot kund enligt den enskilda kundens förutsättningar. De flesta privatpersoner och företag tillhör kategorin icke-professionell, och omfattas av det mest omfattande investerarskyddet.

Med professionell kund avses kunder som aktivt bedriver handel med stora belopp och som har tillräcklig erfarenhet och sakkunskap för att fatta självständiga placeringsbeslut och bedöma risker. En del professionella kunder kan vara jämbördiga motparter – till exempel försäkrings- och fondbolag. Om du har frågor om din kundklassificering eller annat som rör MiFID, så går det bra att kontakta din rådgivare.

Läs mer: