06 maj 2021
Sverige

Företagsobligationer fortsätter att leverera en bra och jämn avkastning – bara man väljer rätt fond

Lipper fund award hav strand stenar

Jarkko Toivonen

Fondförvaltare, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Räntestigningen har varit ett hett samtalsämne under årets första kvartal, och det är med all rätt investerare reflekterar över en eventuellt fortsatt stigning, dess lutningskoefficient samt om man borde vara orolig när det gäller ränteplaceringar. Långfristiga statsobligationsräntor har stigit något sedan årets början, särskilt i USA. Dock tar vi detta som ett tecken av ekonomiers återhämtning och någon form av återvändning till tiden före pandemin. Från ett bolagsperspektiv är denna utveckling dessutom allmänt positiv, vilket syns i såväl realiserade resultat som i bolagens anvisningar gällande kommande vinstutveckling.

Räntestigningen har berört i synnerhet långa räntor (10 år) medan den inte just synts i räntekurvans lägre ända. De kortfristiga räntorna har förblivit oförändrade, vilket betyder att räntekurvan har blivit brantare. När det gäller de korta räntornas stigning är förväntningarna mycket återhållsamma och långsiktiga. Bolagslånens räntekurva har inte alls blivit brantare i samma takt som de så kallade riskfria statsobligationernas räntekurva. Centralbankernas inköpsprogram kommer att fortgå under en tid framöver, och bland annat under sitt senaste möte meddelade ECB att man kommer att utöka inköpstakten.

Vad gäller ränteplaceringar så har placeringsobjektets maturitet (längd) en betydande inverkan på avkastning och risk. När räntekurvan blir brantare, realiseras ränteplaceringarnas ränterisk och priset av placeringen sjunker. Därför är det bra om investerare i rådande läge ser till att den genomsnittliga maturiteten (durationen) av deras ränteplaceringar hålls låga. Med nuvarande ränteförväntningar är en duration på under fyra år redan mycket måttlig.

Ungefär ett år sedan, då pandemin bröt ut på allvar och osäkerheten ökade, utvidgades även riskmarginalerna kraftigt. Nu har vi redan återgått till nivåerna före pandemin, tack vare återhämtningsåtgärder och centralbankernas inköpsprogram. Återhämtningen gynnades även av att bolagen handskades bra med situationen så att de då förutspådda riskerna inte realiserades. I relation med det rådande ränteläget och förväntningarna erbjuder företagsobligationer fortsättningsvis en bra avkastning, i synnerhet när placeraren försäkrar att durationen är måttlig. Särskilt nordiska företagsobligationer erbjuder alltjämt mycket lukrativa nivåer av avkastning jämfört med risk.

Ålandsbanken Euro Bond är en fond som har en låg duration och som riktar sig in på nordiska företagsobligationer i euro med höga kreditbetyg. Fondens durationsmål är kring eller strax under tre år (i skrivande stund 2,5). Nordiska bolag utgör ca. 80 % av hela fondens placeringar. Bolagens snittkreditbetyg är BBB-, vilket är i nivå med IG (Investment Grade) -bolag med högre kreditbetyg.

Under våren 2021 tilldelades Ålandsbanken Euro Bond det prestigefyllda Refinitiv Lipper-fondpriset som den bästa fonden i sin klass för åttonde året i rad. Även analysföretaget Morningstar, som jämför olika fonder, har gett Ålandsbanken fulla fem stjärnor under alla granskade perioder (3, 5 och 10 år). Vi anser detta vara ett bra betyg samt ett bevis på att vårt långsiktiga och styrkefokuserade förvaltningssätt bär frukt för våra kunder. Vi inom Ålandsbankens räntekapitalförvaltning besitter över 20 års erfarenhet av olika förfarandesätt under varierande marknadslägen, och vår bedömning är att vi bör hålla fast vid vårt hittills välfungerande arbetssätt.

Beräkningsmetoden för Refinitiv LIpper Fund Award-priset säkerställer att de fonder som varit framgångsrika i jämförelsen har uppnått en högre avkastning än jämförbara fonder, tack vare ett konsekvent och långsiktigt riskjusteringsarbete.

Jarkko Toivonen
Fondförvaltare
Ålandsbanken Fondbolag Ab

*Notera att investering i fonder innebär en risk. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!