Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2020

02 april 2020
|


Ålandsbanken Abp
Kommuniké från årsstämma
2.4.2020 kl. 16.35

Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2020


Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga

Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har idag fastställt bokslutet och koncernbokslutet för år 2019 samt beviljat de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Dividendutdelning

Enligt styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om utdelning av högst 1,00 euro per aktie för räkenskapsåret 2019 med utbetalning vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet skulle gälla fram till den ordinarie bolagsstämman 2021. Styrelsen avser att följa den rekommendation som utfärdats av ECB och Finansinspektionen och avstå från att besluta om någon utdelning med stöd av bemyndigandet före den 1 oktober 2020. Ålandsbanken kommer att publicera eventuella beslut om utdelning separat och samtidigt bekräfta avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelningen. Den ordinarie bolagsstämman 2021 kommer att besluta om vinstdispositionen för räkenskapsåret 2020 efter förslag från styrelsen som förväntas publiceras under första kvartalet 2021.

Ersättningspolicy

Bolagsstämman har behandlat bankens ersättningspolicy och bifallit densamma.

Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till sex.

Till styrelsemedlemmar återvaldes enhälligt Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf. På styrelsens konstituerande möte samma dag valdes Nils Lampi till ordförande och Christoffer Taxell till viceordförande för styrelsen. 

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

Till ordföranden utbetalas ett årsarvode om 30 000 euro och till vice ordförande utbetalas ett årsarvode om 28 000 euro.

Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 26 000 euro.

Dessutom erläggs ett mötesarvode per varje bevistat styrelse- och kommittémöte.

För styrelsemöten erläggs till ordföranden ett mötesarvode om 1 000 euro per möte och till medlem om 750 euro per möte. För kommittémöten erläggs till varje styrelsemedlem som ingår i kommitté ett mötesarvode om 750 euro per möte samt till kommittéordförande ett mötesarvode om 1 000 euro.

Val av revisorer och arvoden för revisorer

Till ordinarie revisor återvaldes CGR-revisor Marcus Tötterman. Därtill valdes CGR-revisorer Fredrik Westerholm och Jessica Björkgren till ordinarie revisorer.

Till revisorssuppleant återvaldes revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab.

Revisorernas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman beslöt att revisorernas arvoden betalas enligt räkning.

Styrelsen


Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505