Hoppa till huvudinnehåll
02 sep 2021
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp offentliggör att villkoren för utnyttjande av köpoptionen för sina obligationer som förfaller 2022 har uppfyllts samt offentliggör inlösendag och betalningsdag för samtyckesarvodet


 

Ålandsbanken Abp
Inside information
2.9.2021 - kl. 10.00 EET

Ålandsbanken Abp offentliggör att villkoren för utnyttjande av köpoptionen för sina obligationer som förfaller 2022 har uppfyllts samt offentliggör inlösendag och betalningsdag för samtyckesarvodet

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, SYDAFRIKA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER FÖRUTSÄTTA NÅGON REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I DESSA OMRÅDEN. DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI.

Ålandsbanken Abp (”Ålandsbanken”) har den 17 augusti 2021 offentliggjort en samtyckesförfrågan till obligationsinnehavarna (”Innehavarna”) av de säkerställda obligationer som uppgår till ett värde av SEK 2 500 000 000 och som förfaller 2022, ISIN: SE0010598474 (”Obligationer”) emitterade under Ålandsbankens EUR 2 000 000 000 program för EMT- och Säkerställda Obligationer. Ålandsbanken påbörjade samtyckesförfrågan och initierade Processen i Skrift den 17 augusti 2021. Den 25 augusti 2021 meddelade Ålandsbanken ändringar till Processen i Skrift som inkluderar en höjning av Call Priset till 100,900 procent och en uppskjutning av den Tidiga Tidsfristen till den 27 augusti 2021 (”Ändrat Förslag”).

Ålandsbanken har vidare den 27 augusti 2021 meddelat att det Ändrade Förslaget har godkänts den 27 augusti 2021 och att den överväger att utnyttja köpoptionen i samband med emission av de nya säkerställda obligationerna. Ålandsbanken har vidare den 1 september 2021 meddelat att den har beslutat att utnyttja köpoptionen samt under förutsättning att emissionen av de nya säkerställda obligationerna är minst SEK 3 000 000 000 inlösa alla utestående Obligationer.

I dag meddelar Ålandsbanken emission av de nya säkerställda obligationerna till ett belopp på SEK 5 500 000 000 och på motsvarande sätt att villkoren har uppfyllts och att köpoptionen inte längre är villkorlig. Ålandsbanken meddelar vidare att den ska inlösa alla utestående Obligationer den 10 september 2021 och att registreringsdagen för inlösen är den 3 september.

Därtill meddelar Ålandsbanken att betalningsdagen för samtyckesarvodet ska vara  den 24 september 2021.

För frågor om utnyttjande av köpoptionen och samtyckesarvoden, vänligen kontakta:

Nordea Bank Abp, e-post: Nordealiabilitymanagement@nordea.com,

För kännedom: Nordea Liability Management, tel. +45 6161 2996.

ÅLANDSBANKEN ABP

Maria Rissanen

Treasurychef

e-post: maria.rissanen@alandsbanken.fi

tel. +358 204 293 683

Päivi Kuitunen

Jurist

e-post: paivi.a.kuitunen@alandsbanken.fi

tel. +358 204 293 630

Viktigt meddelande

Detta offentliggörande måste läsas tillsammans med Anhållan för Processen i Skrift. Om någon obligationsinnehavare har någon tvekan angående innehållet i detta börsmeddelande, utnyttjande av köpoptionen, informationen i Anhållan för Processen i Skrift eller vilka åtgärder han eller hon bör vidta, bör sådan obligationsinnehavare söka sin egen finansiella och legala rådgivning, inklusive avseende eventuella skattekonsekvenser, omedelbart från sin mäklare, förvaltare, advokat, revisor eller annan oberoende finansiell, skattemässig eller legal rådgivare.

I ett flertal jurisdiktioner, särskilt i Australien, Kanada, Sydafrika, Singapore, Japan och USA, kan distribution av detta offentliggörande eller Anhållan för Processen i Skrift vara föremål för begränsningar som åläggs enligt lag (såsom registrering av relevanta erbjudandehandlingar, inträde, kvalifikation och andra regleringar). Personer, i vars besittning detta offentliggörande eller Anhållan för Processen i Skrift kommer, behöver skaffa sig information om, och iaktta, eventuella sådana begränsningar. I synnerhet har inga av värdepapperen som avses i detta offentliggörande, inklusive Obligationerna, registrerats och kommer inte heller att registreras enligt United States Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”) eller värdepapperslagarna i någon delstat i USA och inga värdepapper får erbjudas eller säljas i USA utom i enlighet med ett undantag från registrering enligt United States Securities Act.

Varken detta offentliggörande eller Anhållan för Processen i Skrift utgör ett erbjudande om att sälja eller erbjudande att lämna erbjudande om att köpa några värdepapper och ska inte utgöra ett erbjudande, inbjudan eller försäljning i USA eller någon annan jurisdiktion i vilken sådant erbjudande, inbjudan eller försäljning skulle vara olagligt. Detta offentliggörande eller Anhållan för Processen i Skrift får inte offentliggöras eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller skickas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta material skulle utgöra en överträdelse av någon tillämplig lag eller regel eller skulle förutsätta någon registrering eller licensiering inom sådan jurisdiktion. Underlåtenhet att följa den föregående begränsningen kan resultera i en överträdelse av Securities Act eller andra tillämpliga värdepapperslagar.

Informationen häri kan innehålla framtidsinriktade uttalanden. Alla uttalanden utom uttalanden om historiska fakta som inkluderats häri är framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktade uttalanden utgör Ålandsbankens nuvarande förväntningar och prognoser beträffande sin finansiella situation, verksamhetsresultat, planer, mål, framtida prestationer och affärsverksamhet. Dessa uttalanden kan inkludera, utan begränsning, eventuella uttalanden som föregås av, följs av eller innefattar ord som "förväntar sig", "siktar mot", "avser", "kan komma att", "planerar", "skulle", "skulle kunna" och andra ord och termer av liknande innebörd eller negationen därav. Sådana framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer utom Ålandsbankens kontroll som skulle kunna förorsaka att Ålandsbankens verkliga resultat eller prestationer blir väsentligt annorlunda än det förväntade resultatet eller prestationerna som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ett flertal antaganden angående Ålandsbankens nuvarande och framtida affärsstrategier och miljön i vilken den kommer verka i framtiden.

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Major media

www.alandsbanken.com

BILAGA

NOTICE OF PROCEDURE IN WRITING

Bilaga