Ålandsbanken Abp: Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2020

05 februari 2021
|


 

Ålandsbanken Abp
Bokslutskommuniké
5.2.2021 kl. 9.00

Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2020

Rekordåret 2019 följer vi upp genom att öka rörelseresultatet 2020 med ytterligare 20 procent till 39,7 miljoner euro. Vi gör det under ett år med mycket speciella förutsättningar. Jag är stolt över den förmåga vår organisation visat då man snabbt ställt om och anpassat sig till rådande omständigheter.

Under fjärde kvartalet genererar vi en avkastning på eget kapital om 13,6 procent och vårt bästa kvartalsresultat någonsin, 12,3 miljoner euro. Fortsatta starka inflöden av förvaltat kapital under kvartalet innebär att volymen under året växt med 17 procent till 7 436 miljoner euro. Vi kan därmed redovisa rekordvolymer på varje rad, då även vår inlåning (3 605 miljoner euro) och vår utlåning (4 378 miljoner euro) växt under året med 7 procent.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari-december 2020 jämfört med januari-december 2019 

 • Rörelseresultatet ökade med 20 procent till 39,7 miljoner euro (33,2).

 • Räntenettot ökade med 9 procent till 58,9 miljoner euro (53,9).

 • Provisionsnettot ökade med 14 procent till 66,3 miljoner euro (58,0).

 • Kostnaderna ökade med 8 procent till 105,6 miljoner euro (97,5).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 4,9 miljoner euro (3,2) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,11 procent (0,08).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 11,6 procent (10,7).

 • Resultatet per aktie ökade med 19 procent till 2,02 euro (1,69).

 • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 14,3 procent (13,4).

 • Framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2021 förväntas bli i nivå med 2020.

 • Dividend: Styrelsen föreslår inför bolagsstämman att som ordinarie dividend för verksamhetsåret 2020 utbetala 1,00 euro per aktie.

Fjärde kvartalet 2020 jämfört med fjärde kvartalet 2019

 • Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 12,3 miljoner euro (9,1).

 • Räntenettot ökade med 6 procent till 14,9 miljoner euro (14,0).

 • Provisionsnettot ökade med 13 procent till 18,5 miljoner euro (16,3).

 • Kostnaderna ökade med 9 procent till 27,8 miljoner euro (25,5).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,0 miljoner euro (1,8) motsvarande en kreditförlustnivå på -0,04 procent (0,18).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 13,6 procent (11,4).

 • Resultatet per aktie ökade med 35 procent till 0,63 euro (0,46).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv4
2020
Kv3
2020
%Kv4
2019
%1.1-31.12.
2020
1.1-31.12.
2019
%
miljoner euro        
Resultat         
Räntenetto14,914,7114,0658,953,99
Provisionsnetto18,515,22116,31366,358,014
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde0,40,6-331,1-611,83,9-53
Övriga intäkter6,35,3215,02623,118,127
Summa intäkter40,135,81236,410150,1133,912
         
Personalkostnader-16,9-15,310-14,615-62,9-57,010
Övriga kostnader-7,9-6,424-7,64-30,3-28,76
Avskrivningar-3,1-3,1-1-3,3-8-12,3-11,84
Summa kostnader-27,8-24,812-25,59-105,6-97,58
         
Resultat före nedskrivningar12,311,01210,91344,636,422
         
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto0,0-0,3 -1,8 -4,9-3,251
Rörelseresultat12,310,7159,13539,733,220
         
Inkomstskatt-2,5-2,217-1,932-8,2-6,920
Rapportperiodens resultat9,88,5147,23631,526,320
Hänförligt till:         
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp9,88,5157,23631,526,320
         
Volymer        
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor4 3784 22144 1107   
Depositioner från allmänheten och offentlig sektor3 6053 45943 3687   
Aktivt förvaltat kapital 17 4366 547146 34317   
Eget kapital 292280425813   
Balansomslutning6 0355 72655 6078   
Riskexponeringsbelopp1 6711 693-11 5836   
         
Nyckeltal        
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 213,612,3 11,4 11,610,7 
Avkastning på eget kapital, % (ROE),
rullande tolv månader till periodens slut
11,611,0 10,7    
K/I-tal 30,690,69 0,70 0,700,73 
Kreditförlustnivå, % 4-0,040,03 0,18 0,110,08 
LCR, % 5159138 139    
Loan/deposit ratio, % 6121122 122    
Core funding ratio, % 79696 90    
Soliditet, % 84,84,9 4,6    
Kärnprimärkapitalrelation, % 914,313,4 13,4    
Resultat per aktie, euro 100,630,55150,46352,021,6919
Resultat per aktie efter utspädning, euro0,630,55150,46362,021,6919
Resultat per aktie, euro, rullande
12 månader till periodens slut
2,021,8691,6919   
Eget kapital per aktie, euro 1118,7617,95416,6113   
Eget kapital per aktie efter utspädning, euro18,7617,95516,5913   
Aktiekurs A-aktie, euro21,6018,801517,0027   
Aktiekurs B-aktie, euro20,9018,801116,5526   
Antal aktier tusen st15 58615 586 15 5510   
Antal aktier efter utspädning tusen st15 63415 598015 6010   
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster7707730700107517007


1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär och rådgivande värdepappersvolym
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital
3 Kostnader / Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden avseende fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Fordringar på allmänheten och offentlig sektor vid periodens ingång
5 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
6 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Depositioner från allmänheten och offentlig sektor
7 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten och offentlig sektor samt emitterade säkerställda obligationer
8 Eget kapital / Balansomslutning
9 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
10 Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
11 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande bokslutskommuniké för perioden januari – december 2020. Ålandsbanken Abp:s bokslutskommuniké finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-dec_20.pdf

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Peter Wiklöf, tfn +358 40 512 7505

Bilaga