Ålandsbankens preliminära rörelseresultat för Q1 samt revidering av resultatprognos för 2020 i ljuset av marknadssituationen

07 april 2020
|


 

Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande
7.4.2020 kl. 14.45


Ålandsbankens preliminära rörelseresultat för Q1 samt revidering av resultatprognos för 2020 i ljuset av marknadssituationen

Den 7 februari 2020, i samband med att Ålandsbankens bokslutskommuniké för 2019 publicerades, offentliggjordes bankens framtidsutsikter för 2020. Då var förväntningarna att Ålandsbanken 2020 kommer redovisa ett bättre rörelseresultat än 2019, det vill säga bättre än 33,2 miljoner euro.

Preliminärt uppgår rörelseresultatet före nedskrivningar första kvartalet 2020 till 10,7 miljoner euro. Det är 4,5 miljoner euro eller 72 procent bättre än samma period föregående år.

Ålandsbanken ser ännu inte ökade oskötta krediter med anledning av Corona-krisen. Modelldrivna nedskrivningar av finansiella tillgångar enligt IFRS 9 ökar dock betydligt med anledning av en förväntad konjunkturnedgång. Reserveringar avseende friska krediter (stadie 1 och stadie 2) ökar preliminärt med 2,8 miljoner euro eller 200 procent från 1,4 miljoner euro till 4,2 miljoner euro. Ökningen förklaras dels av en generell konjunkturjustering av nedskrivningsmodellen om 0,8 miljoner euro, dels av en gruppvis reservering om 2,0 miljoner euro avseende förhöjd förlustrisk i främst företagsportföljen. Totalt uppgår nedskrivningar av finansiella tillgångar preliminärt till 3,8 miljoner euro första kvartalet 2020 jämfört med 0,4 miljoner euro samma period föregående år.

Det preliminära rörelseresultatet första kvartalet 2020 är 6,9 miljoner euro, vilket är 1,1 miljoner euro eller 20 procent bättre än samma period föregående år.

De väsentligt försämrade makroekonomiska utsikterna till följd av situationen med coronaviruset har en negativ inverkan på Ålandsbankens rörelseresultat 2020, i första hand i form av högre nedskrivningsreserveringar samt lägre intäkter från kapitalförvaltningsaffären.

På grund av den låga visibiliteten och höga volatiliteten på marknaden har Ålandsbanken beslutat att tills vidare avhålla sig från att ge utsikter för 2020.

Ålandsbankens delårsrapport för första kvartalet publiceras den 24 april.

TIDIGARE KOMMUNICERADE FRAMTIDSUTSIKTER

Rörelseresultatet för 2020 förväntas bli bättre än 2019.

Ålandsbanken är beroende av framför allt ränte- och aktiemarknadens utveckling. Det finns en oro gällande den ekonomiska utvecklingen på flera betydande marknader. Av denna anledning finns det en viss osäkerhet i nuvarande framtidsprognos.

För ytterligare information:

Peter Wiklöf, VD och koncernchef i Ålandsbanken, tfn + 358 (0)40 512 7505