Ålandsbanken Abp: Halvårsrapport för perioden januari – juni 2020

17 juli 2020
|


 

Ålandsbanken Abp
Halvårsrapport
17.7.2020 kl. 9.00

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2020

”Sett till rörelseresultatet är andra kvartalet (9,8 miljoner euro) det bästa vi någonsin åstadkommit.

Vårt resultat innan nedskrivningar, vilka till stor del består av reserveringar för eventuella framtida Corona-effekter, är 40 procent bättre än första halvåret i fjol. Vi åstadkommer detta genom en tydligt förhöjd intäktsnivå där framför allt vår svenska verksamhet gjort stora framsteg.

Vi ser ännu inte några stigande nivåer av oskötta krediter på grund av pandemin, men vi förväntar oss att de negativa effekterna kommer att synas tydligare inkommande vinter.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari-juni 2020 jämfört med januari-juni 2019

 • Rörelseresultatet ökade med 15 procent till 16,7 miljoner euro (14,5).

 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 14 procent till 13,2 miljoner euro (11,5).

 • Räntenettot ökade med 10 procent till 29,3 miljoner euro (26,5).

 • Provisionsnettot ökade med 17 procent till 32,6 miljoner euro (27,9).

 • Kostnaderna ökade med 7 procent till 53,0 miljoner euro (49,4).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 4,6 miljoner euro (0,6) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,22 procent (0,03).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 10,1 procent (9,6).

 • Resultatet per aktie ökade med 14 procent till 0,85 euro (0,74).

 • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 14,5 procent (13,4 den 31 december 2019).

 • Framtidsutsikter: På grund av den låga visibiliteten och höga volatiliteten på marknaden har Ålandsbanken beslutat att tills vidare avhålla sig från att ge utsikter för 2020.

Andra kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2019

 • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 9,8 miljoner euro (8,7).

 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 12 procent till 7,8 miljoner euro (6,9).

 • Räntenettot ökade med 11 procent till 14,8 miljoner euro (13,4).

 • Provisionsnettot ökade med 14 procent till 15,7 miljoner euro (13,8).

 • Kostnaderna ökade med 10 procent till 25,8 miljoner euro (23,4).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,8 miljoner euro (0,2) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,08 procent (0,01).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 11,8 procent (11,5).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv2
2020
Kv1
2020
%Kv2
2019
%1.1-30.6.
2020
1.1-30.6.
2019
%
miljoner euro        
Resultat         
Räntenetto14,814,5313,41129,326,510
Provisionsnetto15,716,9-713,81432,627,917
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde0,00,7-940,8-940,81,2-33
Övriga intäkter5,75,804,33311,58,929
Summa intäkter36,337,9-432,31274,264,615
         
Personalkostnader-15,6-15,23-14,57-30,7-29,06
Övriga kostnader-7,1-9,0-21-6,018-16,1-14,89
Avskrivningar-3,1-3,1-1-2,88-6,1-5,78
Summa kostnader-25,8-27,2-5-23,410-53,0-49,47
         
Resultat före nedskrivningar10,610,7-28,91921,315,140
         
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-0,8-3,8-79-0,2 -4,6-0,6 
Rörelseresultat9,86,9418,71216,714,515
         
Inkomstskatt-2,0-1,534-1,813-3,5-3,017
Rapportperiodens resultat7,85,4436,91213,211,514
Hänförligt till:         
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp7,85,4436,91213,211,514
         
Volymer        
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor4 1884 07634 0015   
Depositioner från allmänheten och offentlig sektor3 4593 40913 2257   
Aktivt förvaltat kapital 16 1075 431125 6518   
Eget kapital 271258524212   
Balansomslutning5 7085 59925 5144   
Riskexponeringsbelopp1 6611 58951 5775   
         
Nyckeltal        
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 211,88,4 11,5 10,19,6 
Avkastning på eget kapital, % (ROE), rullande tolv månader till periodens slut11,010,9 10,0    
K/I-tal 30,710,72 0,72 0,710,77 
Kreditförlustnivå, % 40,080,37 0,01 0,220,03 
LCR, % 5142146 165    
Loan/deposit ratio, % 6121120 124    
Core funding ratio, % 79589 89    
Soliditet, % 84,84,6 4,4    
Kärnprimärkapitalrelation, % 914,4814,40 13,30    
Resultat per aktie, euro 100,500,35420,45110,850,7414
Resultat per aktie efter utspädning, euro0,500,35420,45120,850,7414
Resultat per aktie, euro, rullande 12 månader till periodens slut1,801,7531,5417   
Eget kapital per aktie, euro 1117,4116,54515,5912   
Eget kapital per aktie efter utspädning, euro17,4116,54515,5412   
Aktiekurs A-aktie, euro17,3017,00214,6018   
Aktiekurs B-aktie, euro16,8515,70714,5516   
Antal aktier tusen st15 58615 586015 5250   
Antal aktier efter utspädning tusen st15 59915 600015 5950   
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster744720370267346946

1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär och rådgivande värdepappersvolym
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital
3 Kostnader / Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden avseende fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Fordringar på allmänheten och offentlig sektor vid periodens ingång
5 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
6 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Depositioner från allmänheten och offentlig sektor
7 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten och offentlig sektor samt emitterade säkerställda obligationer
8 Eget kapital / Balansomslutning
9 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
10 Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
11 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande halvårsrapport för perioden januari – juni 2020.

Ålandsbanken Abp:s halvårsrapport för perioden januari – juni 2020 finns även tillgänglig på vår hemsida:
https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-jun_20.pdf

Mariehamn 17 juli 2020

Styrelsen

För mer information kontakta:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505

Bilaga