Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari – september 2018

23 oktober 2018
|


 

Ålandsbanken Abp
Delårsrapport
23.10.2018 kl. 9.00 

Delårsrapport för perioden januari – september 2018

”Under årets första nio månader har vi förbättrat rörelseresultatet med 12 procent till 21,9 miljoner euro. Vi uppnår detta resultat trots en omfattande implementering av nya regelverk, en kraftigt höjd stabilitetsavgift och en klart svagare svensk krona, som påverkar både våra affärsvolymer och vårt resultat negativt.

För några år sedan var Ålandsbanken först i Norden att som bank inleda samarbeten med nya fintech-bolag. Vårt första samarbete var tillsammans med bolaget Dreams Nordic. Ett samarbete som har utvecklats väl och Ålandsbanken valde under tredje kvartalet att gå in i bolaget som delägare.”

Peter Wiklöf, Vd

Januari – september 2018 jämfört med januari – september 2017

 • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 21,9 miljoner euro (19,5).

 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 11 procent till 17,2 miljoner euro (15,5).

 • Räntenettot minskade med 1 procent till 41,2 miljoner euro (41,8).

 • Provisionsnettot ökade med 2 procent till 37,8 miljoner euro (37,1).

 • Kostnaderna minskade 3 procent till 72,6 miljoner euro (74,6).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,9 miljoner euro (1,5) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,03 procent (0,05).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 9,9 procent (9,2).

 • Resultatet per aktie uppgick till 1,12 euro (1,01).

 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,2 procent (12,9 den 31 december 2017).

 • Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2018 förväntas bli i nivå med eller bättre än 2017.

Tredje kvartalet 2018 jämfört med tredje kvartalet 2017

 • Rörelseresultatet minskade med 3 procent till 7,0 miljoner euro (7,2).

 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna minskade med 3 procent till 5,6 miljoner euro (5,8).

 • Räntenettot minskade med 6 procent till 13,3 miljoner euro (14,3).

 • Provisionsnettot minskade med 1 procent till 12,1 miljoner euro (12,2).

 • Kostnaderna minskade med 7 procent till 22,7 miljoner euro (24,4).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,3 miljoner euro (0,6) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,03 procent (0,06).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 9,4 procent (10,1).

 • Resultatet per aktie uppgick till 0,36 euro (0,38).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv3 2018Kv2 2018 %Kv3 2017%1.1-30.9 20181.1-30.9 2017%
miljoner euro        
Resultat         
Räntenetto13,313,8-414,3-641,241,8-1
Provisionsnetto12,112,6-412,2-137,837,12
Nettoresultat finansiella poster0,61,7-671,8-703,82,178
Övriga intäkter4,14,4-73,9412,514,6-14
Summa intäkter30,032,5-832,2-795,495,60
         
Personalkostnader-13,2-14,5-8-14,1-6-42,8-45,0-5
Övriga kostnader-7,7-8,3-7-8,3-8-24,3-24,40
Avskrivningar-1,8-1,80-2,0-8-5,5-5,35
Summa kostnader-22,7-24,5-7-24,4-7-72,6-74,6-3
         
Resultat före nedskrivningar7,38,0-97,8-622,821,18
         
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-0,3-0,5-44-0,6-55-0,9-1,5-40
Rörelseresultat7,07,5-77,2-321,919,512
         
Inkomstskatt-1,5-1,6-11-1,50-4,7-4,017
Rapportperiodens resultat5,65,9-55,8-317,215,511
Hänförligt till:         
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp5,65,9-55,8-317,215,511
         
Volymer        
Utlåning till allmänheten3 9783 96303 9670   
Depositioner från allmänheten3 0853 09503 230-4   
Aktivt förvaltat kapital 15 8495 65045 7003   
Eget kapital 23723032303   
Balansomslutning5 4845 30235 3562   
Riskexponeringsbelopp1 5651 575-11 5531   
         
Nyckeltal        
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 29,410,2 10,1 9,99,2 
K/I-tal 30,760,75 0,76 0,760,78 
Kreditförlustnivå, % 40,030,05 0,06 0,030,05 
LCR, % 5131135 109    
Loan/deposit ratio, % 6129128 123    
Core funding ratio, % 79190 91    
Soliditet, % 84,34,3 4,3    
Kärnprimärkapitalrelation, % 913,212,8 12,6    
Resultat per aktie, euro 100,360,38-50,38-41,121,0110
Resultat per aktie efter utspädning, euro0,360,38-50,37-31,111,0011
Eget kapital per aktie, euro 1115,3414,92314,982   
Eget kapital per aktie efter utspädning, euro15,2514,81314,823   
Aktiekurs A-aktie, euro14,7014,50114,86-1   
Aktiekurs B-aktie, euro13,8513,50314,90-7   
Antal aktier (ej egna aktier) tusen st15 47215 448015 3351   
Antal aktier (ej egna aktier) efter utspädning tusen st15 58015 586015 5880   
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster702693170206896910

1. Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym
2. Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittsliga andel av eget kapital
3. Kostnader / Intäkter 
4. Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från utlåning till allmänheten / Utlåning till allmänheten vid periodens ingång
5. LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde 
6. Utlåning till allmänheten / Depositioner från allmänheten 
7. Utlåning till allmänheten / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten samt emitterade säkerställda obligationer
8. Eget kapital / Balansomslutning 
9. (Kärnprimärkapital / Kapitalkrav) x 8 %  
10. Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i genomsnitt 
11. Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier med avdrag av egna aktier per bokslutsdagen

IFRS 9 har tillämpats från och med 1 januari 2018. Historiska perioder har inte räknats om.

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande delårsrapport för perioden januari – september 2018. Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden januari – september 2018 finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-sep_18.pdf

Mariehamn den 23 oktober 2018

STYRELSEN

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505.

--

Om du inte längre vill ha någon marknadsföring från oss kan du välja att helt bli borttagen från vårt register för direkt marknadsföring. Skicka ett mail till kundservice@alandsbanken.fi och skriv i meddelandet att du inte vill ha marknadsföring från Ålandsbanken. Länk till vår integritetspolicy: https://www.alandsbanken.fi/integritet-villkor/integritetspolicy

Bilaga