Hoppa till huvudinnehåll
27 feb 2002
Börsmeddelanden

AKTIEÄGARNA I ÅLANDSBANKEN ABP KALLAS TI

ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSANMÄLAN 27.2.2002 kl. 14.00 AKTIEÄGARNA I ÅLANDSBANKEN ABP KALLAS TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA torsdagen den 14 mars 2002 kl. 15.00 i Hotell Arkipelag i Mariehamn Vid stämman behandlas: De ärenden som enligt 11 § i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma. Rätt att delta Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 4 mars 2002 är antecknad som aktieägare i bankens aktieägarförteckning. Förteckningen förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Aktieägare, vars aktier ej överförts till värdeandelssystemet, har även rätt att delta i bolagsstämman om aktieägaren varit införd i bankens aktieregister före den 29 januari 1993. I detta fall bör aktieägaren vid anmälan till stämman förete sina aktiebrev eller annan utredning över sin äganderätt till aktierna och över att denna äganderätt inte införts på ett värdeandelskonto. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast måndagen den 11 mars 2002 kl. 16.15 anmäla sig till bankens huvudkontor, kapitalmarknadsadministrationen, tel. 018 291 191. Fullmakt, med vilken befullmäktigad önskar begagna aktieägarens rösträtt vid stämman, bör inlämnas till bankens huvudkontor före anmälningstidens utgång. Bokslut Bankens bokslut finns från den 7 mars 2002 tillgängligt på bankens internetsidor www.alandsbanken.fi. Kopior av bokslutshandlingarna finns dessutom till påseende i bankens huvudkontor från nämnda dag och sänds fr ån samma dag på begäran till aktieägare. Dividendförslag Direktionens av förvaltningsrådet förordade förslag till dividend uppgår till 1,00 euro per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i den av Finlands Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen. Avstämningsdagen för dividendutbetalning föreslås vara den 19 mars 2002. Förslaget till dividendutbetalningsdag är den 26 mars 2002. Mariehamn den 14 februari 2002 FÖRVALTNINGSRÅDET