Hoppa till huvudinnehåll
27 aug 2021
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp offentliggör resultatet av samtyckesprocessen för sina obligationer som förfaller 2022Ålandsbanken Abp
Inside information

27.8.2021 kl.13:40 EET


Ålandsbanken Abp offentliggör resultatet av samtyckesprocessen för sina obligationer som förfaller 2022

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, SYDAFRIKA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER FÖRUTSÄTTA NÅGON REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I DESSA OMRÅDEN. DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI.

Ålandsbanken Abp (”Ålandsbanken”) har den 17 augusti 2021 offentliggjort en samtyckesförfrågan till obligationsinnehavarna (”Innehavarna”) av de säkerställda obligationer som uppgår till ett värde av SEK 2 500 000 000 och som förfaller 2022, ISIN: SE0010598474 (”Obligationer”) emitterade under Ålandsbankens EUR 2 000 000 000 program för EMT- och Säkerställda Obligationer. Ålandsbanken påbörjade samtyckesförfrågan och initierade Processen i Skrift för Innehavarna den 17 augusti 2021. Den 25 augusti 2021 meddelade Ålandsbanken ändringar till Processen i Skrift som inkluderar en höjning av Call Priset till 100,900 procent och en uppskjutning av den Tidiga Tidsfristen till den 27 augusti 2021 ("Ändrat Förslag").

I dag meddelar Ålandsbanken att Innehavarna har röstat för att godkänna det Ändrade Förslaget att ändra villkoren för Obligationerna genom att tillägga en köpoption, som ger Ålandsbanken möjligheten att köpa alla, men inte bara några av de utestående Obligationerna under vilken tid som helst före förfallodagen och med ett pris, som är lika med 100,900 procent av det nominella beloppet med upplupen men inte utbetald ränta. 100 procent av givna röster var för det Ändrade Förslaget.

Det Ändrade Förslaget ska anses vara godkänt den 27 augusti 2021 i enlighet med klausul 3.2 i Notice of Procedure in Writing -meddelandet.

Underlydande marknadsförhållanden överväger Ålandsbanken att utnyttja köpoptionen i samband med emissionen av säkerställda obligationer upp till SEK 5 500 000 000. Settlement av de nya säkerställda obligationerna och köpoptionen sker på eller omkring samma datum.

För frågor om rör Processen i Skrift, vänligen kontakta:

Beräkningsagent, Nordea Bank Abp, e-post: Nordealiabilitymanagement@nordea.com,

För kännedom: Nordea Liability Management, tel. +45 6161 2996.

ÅLANDSBANKEN ABP

Maria Rissanen

Treasurychef

e-post: maria.rissanen@alandsbanken.fi

tel. +358 204 293 683

Päivi Kuitunen

Jurist

e-post: paivi.a.kuitunen@alandsbanken.fi

tel. +358 204 293 630

Viktigt meddelande

Vad gäller samtyckesförfrågandeförfarandet måste detta offentliggörande läsas tillsammans med Anhållan för Processen i Skrift. Om någon obligationsinnehavare har någon tvekan angående innehållet i detta börsmeddelande, informationen i Anhållan för Processen i Skrift eller vilka åtgärder han eller hon bör vidta, bör sådan obligationsinnehavare söka sin egen finansiella och legala rådgivning, inklusive avseende eventuella skattekonsekvenser, omedelbart från sin mäklare, förvaltare, advokat, revisor eller annan oberoende finansiell, skattemässig eller legal rådgivare.

I ett flertal jurisdiktioner, särskilt i Australien, Kanada, Sydafrika, Singapore, Japan och USA, kan distribution av detta offentliggörande eller Anhållan för Processen i Skrift vara föremål för begränsningar som åläggs enligt lag (såsom registrering av relevanta erbjudandehandlingar, inträde, kvalifikation och andra regleringar). Personer, i vars besittning detta offentliggörande eller Anhållan för Processen i Skrift kommer, behöver skaffa sig information om, och iaktta, eventuella sådana begränsningar. I synnerhet har inga av värdepapperen som avses i detta offentliggörande, inklusive Obligationerna, och inte heller samtyckesförfrågan registrerats och kommer inte heller att registreras enligt United States Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”) eller värdepapperslagarna i någon delstat i USA och inga värdepapper får erbjudas eller säljas (och samtyckesförfrågan framställs inte) i USA utom i enlighet med ett undantag från registrering enligt United States Securities Act.

Samtyckesförfrågan lämnas endast utanför USA. Varken detta offentliggörande eller Anhållan för Processen i Skrift utgör ett erbjudande om att sälja eller erbjudande att lämna erbjudande om att köpa några värdepapper och ska inte utgöra ett erbjudande, inbjudan eller försäljning i USA eller någon annan jurisdiktion i vilken sådant erbjudande, inbjudan eller försäljning skulle vara olagligt. Detta offentliggörande eller Anhållan för Processen i Skrift får inte offentliggöras eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller skickas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta material skulle utgöra en överträdelse av någon tillämplig lag eller regel eller skulle förutsätta någon registrering eller licensiering inom sådan jurisdiktion. Underlåtenhet att följa den föregående begränsningen kan resultera i en överträdelse av Securities Act eller andra tillämpliga värdepapperslagar.

Informationen häri kan innehålla framtidsinriktade uttalanden. Alla uttalanden utom uttalanden om historiska fakta som inkluderats häri är framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktade uttalanden utgör Ålandsbankens nuvarande förväntningar och prognoser beträffande sin finansiella situation, verksamhetsresultat, planer, mål, framtida prestationer och affärsverksamhet. Dessa uttalanden kan inkludera, utan begränsning, eventuella uttalanden som föregås av, följs av eller innefattar ord som "förväntar sig", "siktar mot", "avser", "kan komma att", "planerar", "skulle", "skulle kunna" och andra ord och termer av liknande innebörd eller negationen därav. Sådana framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer utom Ålandsbankens kontroll som skulle kunna förorsaka att Ålandsbankens verkliga resultat eller prestationer blir väsentligt annorlunda än det förväntade resultatet eller prestationerna som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ett flertal antaganden angående Ålandsbankens nuvarande och framtida affärsstrategier och miljön i vilken den kommer verka i framtiden.

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Major media

www.alandsbanken.com

BILAGA

NOTICE OF PROCEDURE IN WRITING

Bilaga